Doç. Dr. Emrullah Fatiş

Üniversite
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
temelislam@gmail.com

Web sitesi
https://temelislam.org

Emrullah FATİŞ (Doç. Dr.)

1955 yılında Kayseri Tomarza’da doğdu. 1977’de Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nden, 1982’de Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve başöğretmenlik yaptı. Yüksek Lisansını Erciyes Üniversitesi’nde “İbnü'l-Hümâm'ın el-Müsâyere Adlı Eserindeki Bi'setü'l-Enbiyâ ve Semiyyât Bahislerinin Gazzâli ile Mukâyesesi” (1992); Doktorasını, “Kur'an'da Hz. İsa ve Değerlendirilmesi” adıyla aynı üniversitede tamamladı (1999). 2013’te Yardımcı Doçent, 2015’te Doçent unvanını aldı. 2013 yılından itibaren Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine devam etmekte olan yazar, bu üniversitede 2016-2018 tarihleri arasında İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Bölüm Başkanı ve Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyon Üyesi olarak görevini sürdürmektedir, evli ve dört çocuk babasıdır.


YAYINLAR:

Kitapları:

1. Kur’an’da Hz İsa, 288pp. Netform Matbaacılık, Basım sayısı:1Kayseri 2000.

2. Kur'an'ın Kabul Ve Reddettiği Mesih Problemleri, 177 pp., Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Birinci baskı, İstanbul 2014.

3. Kur’an’da Ve Hadislerde Belirtilen Kıyamet Alâmetlerine Mukayeseli Bir Yaklaşım, 182 pp., Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Birinci baskı, İstanbul 2014.

4. Güncel İnanç Problemleri Ve Analitik Çözümler, 350 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2015.

5. Kur’an’a Göre Ahirete İmanın Önemi, 192 pp., Ravza Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2016.

6. Ateistik Problemler Ve Teolojik Çözümler, 173 pp., Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, 2. Baskı, İstanbul 2016.

7. Hz. İsa Paradigması, 316 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2016.

8. Klasik Ve Çağdaş Kelâm Metinleri(Tercüme ve Yorumuyla Birlikte), 250 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2016.

9. İnanç Ve Ahlâk Bağlamında Dört Kitaptan Yankılar, 193 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2016.

10. Osmanlıca Kelâm Metinleri (Tercüme ve Yorumuyla Birlikte), 220 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2017.

11. Arkeolojik Tanrı Algıları Ve Kur'an, Eğitim Kitabevi Yayınları, 266pp,1. Baskı, Konya 2018.

12. İman, Amel Ve Ahlâk Bağlamında Müminin Anlamı, Eğitim Kitabevi Yayınları, 266pp,1. Baskı, Konya 2019.

Kitaplarda Bölümler:

1.“Meleklerde İrade Ve Şuur; Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut”, Bölüm adı: Fizik Ötesi Âlem,Buhrandan Burhana Günümüz Kelam Problemleri, Birinci baskı, Ekin yayınları , İstanbul 2017 , s.243-253.

2. “Fatihin Fermanında Din Özgürlüğü”,2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, (19-21 Nisan 2018, Elazığ Turkey,s.13.

3. “ Lale Besmele”, 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergi Kataloğu, Birinci Baskı, Asos yayınları, (19-21 Nisan 2018, Fırat Üniversitesi, Elazığ Turkey,s.48.

4. “Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi”,İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Berikan Yayınevi, Ankara 2018, s.61-69.

5.Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi”, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Ismas) Özet Kitabı, Birinci baskı, Şubat 2018, Kemer, Türkiye), s.154-155.

6. “Allah’a İman (Bölüm 3)”, İslâm İnanç Esasları, Lisans Yayıncılık, Birinci baskı, İstanbul 2018, s.61-88.


YAYINLANAN MAKALELER:

1.ŞİA’NIN İMAMETLE ŞEKİLLENEN İNANÇ ESASLARI,Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, XXIII,2012/2, 85-103.PDF


2.HZ. İSA’NIN MEHDİ VE DECCALLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 33, ss. 175-190.PDF


3.İMAMİYE ŞİASINDA VE ZÂHİRÎLERDE DİNÎ DELİLLER, Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl: 6, c. 6, Sayı: 12, Temmuz – Aralık 2013/2, ss. 187-209 PDF


4.MELEKLERİN MASUMİYETİ BAĞLAMINDA HARUT VE MARUT PROBLEMİ,Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, XXIV, 2013/1, 135-152. PDF


5.GAZALÎ VE İBN SİNÂ’NIN CİSMANİ HAŞRE YAKLAŞIMI, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı:12(2), ss.147-170.PDF


6.İTİKADİ FIRKA TASNİFLERİ ÜZERİNE, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı:14(14&2012/1), ss.21-37. PDF


7. HURİ, GILMAN VE VİLDANLARIN KİMLİĞİ PROBLEMİ, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015, sayı:13(1), ss.121-139. PDF


8. MELEKLERDE ŞUUR VE İRADE PROBLEMİ, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015, C: 13, Sayı:2 ss.785-806.PDF


9. “İBNÜ’L-HÜMÂM’IN PEYGAMBER GÖNDERME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ” / Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2015/1 | CİLT: 2 | SAYI: 2 | ss. 85-104 . PDF


10. İBNÜ'L-HÜMÂM'A GÖRE YARATILMIŞLIK VE EBEDİYET BAĞLAMINDA CENNET VE CEHENNEM, Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl: 8, C: 8, Sayı: 16, Temmuz – Aralık, 2015/2, ss. 83 – 102, DOI NUMBER: 10.17540/hikmet.20151612068, PDF


11. AKLİ VE NAKLİ AÇIDAN REENKARNASYON (TENÂSÜH)”, Hikmet Yurdu Dergisi, 9/17 (2016): 145-173, Doı Number: 10.17540/hikmet.20161715436 PDF


12. FATİŞ EMRULLAH (2017). DİNİN TAMAMLANMASI BAĞLAMINDA VAHYİN SINIRI PROBLEMİ. KELÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 15(1, 2017), 167-190. (Kontrol No: 3441293)PDF

13. FATİŞ EMRULLAH (2017). MEHDİ, MESİH, KUTUP VE ABDAL İNANÇLARINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM. JOURNAL OF TURKISH STUDIES (DARBELER VE DARBE KALKIŞMALARI ÖZEL SAYISI), 12(Volume 12 Issue 16), 203-218., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11964 PDF

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)

basılan bildiriler :

1.FATİŞ EMRULLAH (2018). MEZHEPLERİ KUTSAL PAKET İLAN ETME PROBLEMİ. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS), 154-155. (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4220164)

2.FATİŞ EMRULLAH (2018). FATİHİN FERMANINDA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ. ULUSLAR ARASI SANAT, ESTETİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4262059)

Sanat ve tasarım etkinlikleri :

1. Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 19.04.2018-21.04.2018, Lale Besmele, FıratÜniversitesi- Elazığ,