Dr. Öğr. Üy. Osman Oral

Üniversite
BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
osman-oral@hotmail.com

Web sitesi
http://ilahiyat.bozok.edu.tr/icerik.php?sayfa=902

DÜZCE-Gümüşova-Hacıkadirler Doğumlu, ilk ve orta tahsilini Düzce ve Ankara’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek Lisans programını tamamladı. Kelâm Bilim Dalı’nda “Mâtürîdî’nin Hikmet Anlayışı” adlı teziyle doktorasını bitirdi. Diyanet ve MEB'te bir süre çalıştı. Yayınlanmış birçok çalışması olan, evli ve dört çocuk babası Osman Oral, hâlen Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadi İslâm Mezhepleri Anabilim Dalı'nda Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Osman ORAL Mâtürîdî'nin Hikmet Anlayışı -Türk-İslâm Dünyasının Yetiştirdiği Önemli Alimi İmam Mâtürîdî (ö.333/944) https://www.morebooks.shop/store/tr/book/m%C3%A2tu...

Mevlana'nın Hocası SEYYİD BURHANEDDİN TİRMİZİ'nin İtikadi ve Kelami Görüşleri- OSMAN ORAL SEYYİD BURHANEDDİN İTİKADİ ve KELAMİ GÖRÜŞLERİ

Osman ORAL Haydarizâde İbrahim Efendi'ye Göre İslâm'da İtikâdî Mezheplerin Doğuşu OSMANLI ŞEYHÜLİSLÂMI (ö.1349/1933) https://www.morebooks.shop/store/tr/book/haydariz%...

Osman ORAL İslâm Kelâmında HALİFE, Görevleri, Özellikleri ve Seçimi https://www.morebooks.shop/store/tr/book/%C4%B0sl%...

Osman ORAL Mâtürîdî'de Allah Tasavvuru ve Tevhid Sorunu ÂYETÜ'L-KÜRSİ, İHLÂS ve HAŞR SÛRESİ'nin Son Âyetleri Bağlamında

https://www.morebooks.shop/store/tr/book/m%C3%A2tu...

Osman ORAL Hoca Ahmet Yesevî'den HİKMETLER Peygamberler ve Erenlerden Alınabilecek HİKMETLER ile CENNET ve CEHENNEM Çekişmesi

https://www.morebooks.shop/store/tr/book/hoca-ahme...

An Assessment on Some of the Opinions and Theological Convictions of Seyyid Burhaneddin (Rumi’s Master).pdf

Matüridi'de Sabır ve Şükür İlişkisi

Kelam Ekollerine Göre Halife'in Özellikleri ve Seçimi http://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat/ozet/14/kelm-ekollerine-gore-halifenin-ozellikleri-ve-secimi

Trafik Kazaları ve Kader İlişkisi -Dua, Sadaka ve Tevekkül Bağlamında- http://mutefekkir.aksaray.edu.tr/mutefekkir/articl...

Yunus Emre'in Şiirlerinde İman Esasları http://www.hikmetyurdu.com/index.php/hikmetyurdu/a...

Siyasal içerikli rivayetlerin sünnî algıyı yönlerdirmesi üzerine http://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-siya...

Siyasal İçerikli Rivâyetlerin Sünnî Algıyı Yönlendirmesi Üzerine / On the Impact of the Political Narratives on the Sunni Perception http://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-siya...

osman_oral_hikmet merkezli islam anlayışının küresel barışa katkısı TEBLİĞ 19-21 MAYIS 2016.pdf

Yozgat Halkının Dînî Anlayış ve İnançlarına Katkı Veren Medrese, Zâviye ve Âlimler_osman_oral.pdf

Ahmed Yesevî ile Emirci Sultan’ın Anadolu Türk İslâm Medeniyetinin İhya ve İnşasındaki Yeri_osman_oral .pdf

İMÂNIN SOSYAL HAYATTA TEZÂHÜRLERİ –DOĞRULUK, GÜZEL AHLAK, SEVGİ VE KARDEŞLİK–.pdf

HOCA AHMED YESEVÎ'NİN CENNET VE CEHENNEM ÇEKİŞMESİ ŞİİRİNDEKİ HİKMETLER osman_oral.pdf

FAHREDDİN RAZİ’YE GÖRE HZ. ÂDEM İLE HZ. NUH’UN İSMETİ PROBLEMİ osman_oral.pdf

YOZGAT HALKININ DÎNÎ ANLAYIŞ VE İNANÇLARINA KATKI VEREN MEDRESE, ZÂVİYE VE ÂLİMLERMEDRESE, ZÂVİYE VE ÂLİMLERYozgat halkının_dini_anlayış ve inançlarına katkı veren_medrese_zaviye ve âlimler_Osman_oral.pdf

MATÜRİDİ'NİN HİKMET ANLAYIŞI OSMAN ORAL Mâtürîdî'nin Hikmet Anlayışı_osman_oral.pdf

Kelami Düşüncede Haberi Sıfat Proplemi OSMAN ORAL.pdfDoi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1337

Fahreddin Razi'de Haberi Sıfat Sorunu OSMAN ORAL.pdfDoi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1362

Osman ORALFAHREDDİN RÂZÎ’YE GÖRE İHLÂS SÛRESİ’NDE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU Sayı 17, s. 168-184
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3912
Osman ORALFAHREDDİN RÂZÎ’DE İNŞİRÂH SÛRESİ VE PSİKO-SOSYAL İMÂNÎ HAKİKATLER Sayı 17, s. 230-244
INSHIRAH (THE EXPANSION) SURAH’S PSYCHO-SOCIAL TRUTHS OF FAITH ACCORDING TO FAHREDDIN RAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3902

Osman Oral- FAHREDDİN RÂZÎ’YE GÖRE ÂYETÜ’L-KÜRSİ’DE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU/THE PROBLEM IMAGINATION OF ALLAH AND TAWHID IN AYAT AL-KURSI (THE VERSE OF THE THRONE) ACCORDING TO FAHREDDİN AL-RÂZI Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3966
Osman ORAL MÂTÜRÎDÎ’DE İNŞİRÂH SÛRESİ VE PSİKO-SOSYAL İMÂNÎ HİKMETLER/ PSYCHO-SOCIAL THE WISDOM OF FAITH AND INSHIRAH (THE EXPANSION) SURAH IN MATURIDIDoi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1406
Osman ORAL MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İHLÂS SÛRESİ’NDE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU/ THE PROBLEM TAWHID AND IMAGINATION OF ALLAH IN IHLAS (THE UNITY) SURAH ACCORDING TO MATURIDI Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1400


OSMAN ORAL İlmin Ulaşacağı En Son Nokta Olması Açısından Mu’cize’nin Hikmetleri, International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 6/2 July 2013 p. 1-18.ilmin ulaşağı en son nokta olması açısından mucizenin hikmetleri .pdf

OSMAN ORAL Dünyanın İlk Tıp Fakültesininin Yapılmasına Vesile Olan Gevher Nesibe Sultan, Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 6/2 July 2013 p. 19-30. dünyanın ilk tıp fakülterine yaptırmaya vesilen olan Gevher Nesibe sultan.pdf

OSMAN ORAL Rus Tatar Âlimi Mûsâ Cârullah Bigiyev (1875-1949), International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 6/2 July 2013 p. 31-41. 03 Rus Tatar alimi Musa Carullah Bigiyev.pdf

OSMAN ORAL Prenses Destina’nın Mahperî Hunat Hatun Oluşu, International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 7/1 January 2014 p. 1-15. 04 prenses Destinanın Hunat Hatun oluşu.pdf

OSMAN ORAL Dînî İnancın Orman Ortamı Ve Doğanın Korunmasına Katkısı, International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 7/1 January 2014 p. 16-30.dini inancın orman ortamı ve doğanın korunmasına katkısı.pdf

OSMAN ORAL İslâm’da Tavsiye Ve Teşvik Edilen Oyunlar Ve Sportif Faaliyetler, International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 7/1 January 2014 p. 31-42. islamda tavsiye ve teşvik edilen oyunlar ve sportif faaliyetler.pdf

OSMAN ORAL İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Hayatı, Öğretmenleri, Öğrencileri Ve İlmi Kişiliği, International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 7/2 July 2014 p. 1-25.07 İmamı azamın hayatı.pdf

OSMAN ORAL Rus Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Etkilendiği Hz. Muhammed’in Sözleri, International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 7/2 July 2014 p. 26-35. Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoyun etkilendiği Hz. Muhammed'in sözleri.pdf

OSMAN ORAL Horasan Erenlerinden Şeyh Turesan Veli Hazretleri, International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 7/2 July 2014 p. 36-46. Şeyh Turesan VEli hazretleri.pdf

OSMAN ORAL Mevlânâ’nın Hocası Seyyid Burhaneddin’in Hayatı, International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 8/1 January 2015 p. 1-9. Mevlananın hocası Seyyid Burhaneddinin hayatı.pdf

OSMAN ORAL Peygamber Âşığı Yaman Dede Mehmed Abdulkadir Keçeoğlu (1887-1962), International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 8/1 January 2015 p. 10-22.Peygamber aşığı Yaman dede.pdf

OSMAN ORAL Fahreddin Râzî’ye Göre Tebbet Sûresi’nde Ebû Leheb Prototipi, International Journal of Russian Studies/Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 8/1 January 2015 p. 23-36.Raziye göre tebbet suresinde Ebu lehep prototipi.pdf

OSMAN ORAL - Ömer B. Abdülaziz’in Siyâsî Faaliyetleri, International Journal of Russian Studies Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi Volume 8/1 January 2015 p. 37-47.Ömer b.Abdülazizin siyasi faaliyetleri.pdf

OSMAN ORAL- M.Âkif Ersoy'un Şiirlerinde Kader ve Tevekkül İnancı M.Akif Ersoy'un Şiirlerinde Kader ve Tevekkül inancı.pdf

OSMAN ORAL- Mâtürîdî'nin Kader Görüşü Matüridinin KADER görüşü.pdf

OSMAN ORAL- Hoca Ahmet Yesevi'ye göre Peygamberlerden Alınacak Hikmetler Ahmet Yesevi'ye göre peygamberlerden alınacak hikmetler.pdf

OSMAN ORAL- Mâtürîdî’ye göre hayvanların yaratılış hikmetleri.pdf

OSMAN ORAL- Mâtürîdî’de büyük günah ve şefaatin hikmeti.pdf

OSMAN ORAL- Hâricîliğin doğuşu ve itikâdî görüşleri.pdf

OSMAN ORAL-73 fırka ve ilk ihtilaflar.pdf

OSMAN ORAL- Mâtürîdî’ye göre ahiretin yaratılış hikmeti.pdf

OSMAN ORAL - Mâtürîdî’de kadın algısı ve psiko-sosyal konumu.pdf

OSMAN ORAL - Matüridi ve M.Akif'e göre Asr suresinde hüsranı önleyen iman tezahürü psiko sosyal hikmetler.pdf

OSMAN ORAL- Matüridi'ye göre Ayetü'l-Kürsi'de Allah tasavvuru ve tevhid sorunu.pdf

Osman ORAL - Yunus Emre'nin Şiirlerinde Psiko-Sosyal Unsurlar Yunus Emre'nin Şiirlerinde Psiko-Sosyal Unsurlar.pdf

Osman ORAL - Ahmet Yesevi'nin Şiirlerinde Psiko-Sosyal Hikmetler Ahmet Yesevi'nin Şiirlerinde Psiko-Sosyal Hikmetler.pdf

Osman ORAL MÂTÜRÎDÎ VE RÂZÎ’YE GÖRE BAKARA SÛRESİ’NİN SON İKİ ÂYETİ “ÂMENERRESÛLÜ”NDE İMÂNÎ HİKMETLER/THE WISDOM OF FAITH IN THE LAST TWO VERSES OF AL-BAQARAH SURAT “AMANARRASOOLU” ACCORDING TO MATURIDI AND RAZI http://www.tidsad.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1443 Matüridi ve Razi'ye göre Amenerresülünde İmani Hikmetler_osman_oral.pdf

Kadi Abdülcebbar'da ALLAH Tasavvuru ve Tevhid_osman_oral.pdf KADI ABDÜLCEBBAR'DA ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD Dr.Osman ORAL