8-10/ Mayıs 2017 Tarihlerinde MALATYA'da "İSLÂM ve YORUM -Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar-" Konulu ULUSLARARASI SEMPOZYUM Yapılacaktır. Sempozyum Duyurusu İçin Tıklayınız

Oluşturma Tarihi: 2016-10-27 09:26:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2016-10-27 09:32:00

İSLÂM ve YORUM

Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

8-10/ Mayıs 2017, MALATYA

Sempozyumun Önemi ve Amacı

Tarih boyunca bütün dinler bünyelerinde farklı yorumları barındırmışlardır. İnsanlara evrensel hakikatleri getiren ilahî dinlerin temel metinlerinin anlaşılıp yorumlanmasında, insanların yaşadıkları dönem, coğrafya, bilgi düzeyi, örf ve kültür gibi faktörler etkili olmuştur. Vahyi gönderenin muradı ile vahyi okuyanın yorumunun uygunluğu, İslâm düşünce tarihinde en çok tartışılan konulardan biri olmuş ve pek çok ekol ortaya çıkmıştır. Burada esas problemin, İslâm dinini belli bir yoruma hapsetmek ve farklı anlayışlara kapatmak olduğu açıktır. Dolayısıyla insani ve fıtrî şekilde ortaya çıkan din yorumlarının önünün kapatılması yahut baskı altına alınması, birçok sorunu beraberinde getirmiştir.

Bir dinî gelenek, çeşitli yorumların bir arada yaşayabilmesine imkân sağlayabilmelidir. İslâm ve onun inşâ ettiği medeniyet bu potansiyele sahiptir. Nitekim İslâm’ın farklı yorumları tarihten günümüze varlığını sürdürmüştür. Ancak son iki asırda bu medeniyetin içine düştüğü sorunların yanında modernitenin baskıcı ve tek tipçi doğasının da etkisiyle, İslâm düşüncesinde, diğer düşüncelere ve yorumlara izin vermeyen bir takım şekilci yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Bu yanlış algıların ortaya çıkmasında, Batının ideolojik, ekonomik, siyâsî ve stratejik hesaplarının etkili olduğu unutulmamalıdır.

Günümüzde İslâm dünyasının içinde bulunduğu durum, zihinsel, bilimsel, ekonomik, ahlâkî siyasi pek çok bakımdan olumsuz bir görüntü sergilemektedir. Müslümanları, geçmişte sahip oldukları her bakımdan güçlü günlerine döndürme noktasında doğru, cesur, etkili karar ve adımlara ihtiyaç vardır. Bu noktada İslâm’ın farklı yorumları, içinde bulunduğumuz problemlerin çözümünde büyük imkânlar sağlayacaktır. Esas olan, İslâm’ın ilke ve hedefleri doğrultusunda Müslümanların temel problemlerinin çözümünde, bu yorumlardan nasıl istifade edileceğinin üzerinde düşünmek olmalıdır. İşte bu amaca katkıda bulunmak için düzenlediğimiz İslam ve Yorum Sempozyumu ile ulaşmak istediğimiz hedefler şunlardır:

 • İslâm tarihi boyunca bu medeniyetin içinde ortaya çıkan ekol ve yorumların bir kritiğini yapmak,
 • Tüm insanlığın ve Müslümanların sorunlarına çözüm bulmada bu yorumlardan istifade imkânları üzerinde düşünmek,
 • İslâm dini üzerinde artık yorum yapılamayacağını iddiasıyla dinimizi tek bir yoruma mahkûm etmenin, hem İslâm’ın yorum zenginliklerini ortadan kaldıracağına, hem de İslâm’ın 21. yüzyıldaki vizyonuna da zarar vereceğine dikkat çekmek,
 • Geçmişten tevârüs edilen veya modern dönemin ürettiği sorunların üstesinden gelmenin tek tip yorum yöntemiyle olmadığını, sorunların çözümünde farklı anlamalar ve imkânlar üzerinde düşünmenin önemini ortaya koymak,
 • İslâm’ı belli bir yorum altına sokma çabalarının, İslâm dünyasında ortaya çıkan bağnazlık, şiddet ve terör olaylarıyla olan ilişkisine vurgu yapmak,
 • İslâm’ın barış, huzur ve rahmet dini olduğunu yeniden hatırlatmak.

Sempozyum İslâm ve Yorum teması ile ilişkili her konudaki bilimsel tebliğlere açıktır. Bununla birlikte sempozyum konuları bir fikir vermesi açısından aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:


Konular

Nass ve Yorum

Metodoloji ve Yorum

İnanç (İtikat) ve Yorum

Dil, Düşünce ve Yorum

Ahlak, Siyaset ve Yorum

Sosyo-Kültürel Etmenler, Toplumsal Değişim, Modernite ve Yorum

Nass ve Yorum

Nassın Yorumlanma İmkânı ve Sınırları

Nasslar Hiyerarşisinin Yoruma Etkisi

Nassın Yorumunun Bağlayıcılığı Problemi

Sünnetin Nass Olarak Değeri ve Yorumdaki Rolü

Nassın Tarihsel Bağlamı ve Yorum

Yorum Türleri Olarak Te’vil ve Tefsir

Vahyin Metinleşmesi ve Yorum

Yorum, Aşırı Yorum ve Dini Metinler

Kültürün, Nassların Yorumuna Etkisi

Metodoloji ve Yorum

Kur’an ve Sünnetin Yorumunda Metodolojik Farklılıklar

Hadis Tenkidinde Metodolojik Farklılıkların Yoruma Etkisi

Fıkhî İçtihatlarda Metodolojik Farklılıklar ve İslâm Yorum Geleneğindeki Yeri

İslâmî İlimlerdeki Metodolojik Farklılıkların Toplumsal Yansımaları

İslâmî İlimlerdeki Terminolojik ve Metodolojik Farklılıkların Yoruma Etkisi

Beyanî, Burhanî ve İrfanî Ekoller Arasındaki Metodolojik Farklılıklar ve Dini Yorum

vİnanç ve Yorum

Nassın Tarihteki Tezahürü ve Tarihin Teolojik Yorumu

Dini Tecrübenin Teolojik Yoruma Etkisi

Gnostik/ Okültik Akımlar ve Teşbihçi Yorumlar

Dini Fırkalar / Sünnîlik, Mutezile, Selefîlik, Haricîlik, Şiîlik ve Yorum Yöntemi

Ehl-i Rey - Ehl-i Hadis Yorum Yöntemleri

İslâm Düşüncesinde Heteredoks Yorumlar

Oryantalistlerin İslâm Yorumları

İslâm Düşüncesinde Anakronizm ve Yorum

Dil, Düşünce ve Yorum

Felsefi Düşünce ve Dinî Yorum

Din Dili, Hermenötik ve Metin Yorumu

Geleneksel ve Çağdaş İslâm Yorumunun Doğurduğu Düşünsel Problemler

Modern Çağda Bilimsel Aklın Dini Metinleri Yorumlamasının İçerdiği Problemler

Yorumda Mitoloji, Analoji ve Sembolizmin Rolü

vMetnin Yorumlanmasında Nesnellik ve Öznellik

Dinin Yorumlanması, Yorumun Dinselleşmesi

Çağdaş Dünyada Farklı Ulûhiyet Anlayışlarının ve Ateizmin Din Yorumu

Yorumda Arap Dilinin Rolü ve Önemi

Ahlak, Siyaset ve Yorum

Değer - Ahlak İlişkisi ve Nassın Yorumuna Etkisi

Ahlâk-Amel, Değer-Davranış Bütünlüğü ve Yorum

Toplumsal Norm, Ahlâk ve Yorum

Kur’an’ın Ahlaki Öğretisi ve Yorum

Ahlaki Normların Ontolojik Kaynağı ve Epistemolojik Değeri Tartışmalarının Yoruma Etkisi

Dini, Ahlaki ve Tarihi Bir Bilinç Oluşturmada Kur’an Kıssaları ve Yorum

Devlet, İktidar ve Yorum

Sünni, Şii ve Mutezile Teolojilerinde Siyaset Düşüncesi ve Yorum

Ulema - Siyaset İlişkilerinin Yoruma Etkisi

Üç Tarz-ı Siyaset: Batılılaşma, İslâmcılık, Milliyetçilik ve Yoruma etkisi

Ortadoğu’da İslâm, Siyaset ve Yoruma Etkisi

Sosyo-Kültürel Etmenler, Toplumsal Değişim, Modernite ve Yorum

Toplumsal Değişim ve Ahkâmın Değişmesi

İslâm Coğrafyasının Genişlemesinin Dini Yoruma Etkisi

Modernist Anlayış ve Kuran - Sünnet Yorumu

Farklı Kültür ve Medeniyetlerin Dinin Yorumuna Etkisi

Geleneksel İtikadî Ekollerin Günümüzdeki Yansımaları: Neo-Selefiye Yorumu, Neo- Mutezile Yorumu

Modern Dönemde Eş‘arî ve Maturidî Yorum

Toplumun Gündelik Hayatındaki Değişimlerin Dini Anlayışa Etkisi

Gelenekselcik, Modernizm ve Dini Yorum

Küreselleşme, Postmodern Dönem ve Dini Yorum

Tarihselci ve Mitik Yaklaşımlar Arasında Dini Yorum

Küresel “Risk toplumu”, Küresel Şiddet ve Dini Yorum

İletişim Endüstrisi, Medya ve Dini Yorum

Sempozyum Takvimi

Bildiri özeti gönderme için son tarih: 30 Aralık 2016

Kabul edilen bildiri özetlerinin duyurulması: 20 Ocak 2017

Tam metin gönderme için son tarih: 24 Mart 2017

Bilim Kurulunun kabul ettiği bildirilerin ilanı: 18 Nisan 2017

Sempozyum Programının Yayımlanması: 21 Nisan 2017

Sempozyum Tarihi: 8-10 Mayıs 2017

Katılım Esasları

 • Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Katılımcıların, sempozyum takviminde belirlenen sürelere riayet etmesi gerekir.
 • Bildirilerin daha önce başka bir yerde yazılı veya sözlü olarak sunulmamış olması gerekir.
 • Bildirinin amaç, yöntem, kaynak ve muhtemel sonuçlarını içeren özetinin 350-450 kelime aralığında ifade edilmesi ve islamveyorum@inonu.edu.tr adresine 30 Aralık 2016 tarihine kadar gönderilmiş olması gerekir. Ayrıca katılımcıların sitemizde https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/islamveyorum yer alan “Sempozyum Müracaat Formunu” doldurmaları gerekmektedir.
 • Bildiriler, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinden biriyle yazılabilir.
 • Sempozyuma katılım ücretsizdir. Konaklama ve ikram sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır. Ulaşım giderleri katılımcıya aittir.
 • Sempozyum bildiri özetleri, sempozyum başlangıcında basılmış olarak takdim edilecektir. Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinlerinin basılması ise sempozyumun yapıldığı takvim yılı içinde gerçekleştirilecektir.
 • Bildirilerin yazımında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yazım ilkeleri esas alınacaktır. Katılımcılarımız, bu ilkeleri internet sayfamızda ayrıntılı olarak bulabilirler. https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/islamveyorum
 • Sekretarya

 • Arş. Gör. Ayşenur ERKEN
 • Arş. Gör. Gültekin EROĞLU
 • Arş. Gör. Hüseyin MARAZ
 • Arş. Gör. Muhammed Emin ŞAHİN
 • Arş. Gör. Ömer TOZAL
 • Arş. Gör. Zekeriya DOĞRUSÖZLÜ

İletişim

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Merkez Kampüs, Battalgazi / MALATYA

Tel: +90 422 341 00 71 E-mail: islamveyorum@inonu.edu.tr


SEMPOZYUM KURULLARI

Onursal Başkan: Prof. Dr. Ahmet KIZILAY, İnönü Üniversitesi Rektörü.

Bilim Kurulu[1]

Prof. Dr. Abdulaziz AL-KHATIB Dımaşk Üniversitesi / Suriye

Prof. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ezzat AS-SAYED AHMAD Bülent Ecevit Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret KARAMAN İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Gali GARBİ Yahya Fares University -Cezayir

Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KUBAT İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Sait REÇBER Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Murteza BEDİR İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ralf ELGER Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Recep KILIÇ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Saffet SANCAKLI İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus APAYDIN Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah ÇOLAK Hitit Üniversitesi

Doç. Dr. Abdurrahman ATEŞ İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmed NATOUF İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Atik AYDIN İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Cahit KÜLEKÇİ İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet BİRSİN İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet YOLCU İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Sabri TÜRKMEN İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KIYAK İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan GÜRSOY İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fethullah ZENGİN İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN İnönü Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Imtiyaz Yusuf Mahidol University / Thailand

Asst. Prof. Dr. Khanom AL YAZIGI Université de Montpellier / Fransa

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTUNKAYA İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZKURT İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Recep Uçar İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tuncay AKGÜN İnönü Üniversitesi


Düzenleme Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Fikret KARAMAN

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Prof. Dr. Saffet SANCAKLI

Doç. Dr. Atik AYDIN

Doç. Dr. Mehmet BİRSİN

Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KIYAK

Yrd. Doç. Dr. Adnan GÜRSOY

Yrd. Doç. Dr. Fethullah ZENGİN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZKURT

Yrd. Doç. Dr. Recep UÇAR

Yrd. Doç. Dr. Tuncay AKGÜN

Dr. Selahattin YILDIRIM

Dr. Serkan DEMİR[1] Bilim adamlarının isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.