"Dini Gruplar, Siyaset ve Bürokrasi Sempozyumu" 13-14 Mayıs-2017/BURSA --Bildiri Çağrısı--

Oluşturma Tarihi: 2016-11-10 11:04:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2016-11-10 11:08:00

DİNÎ GRUPLAR, SİYASET VE BÜROKRASİ SEMPOZYUMU

Bursa, 13-14 Mayıs 2017

Temmuz darbe girişiminden sonra gerek kamuoyunda gerekse medyada yoğun bir şekilde dini gruplar ve hareketler tartışılmaya başlamıştır. Çoğunlukla belirli düşünce kalıplarının dışına çıkmayan bu tartışmalar içinde dinî grupların bir hedef tahtası haline geldiği görülmektedir. Bunun yanında söz konusu grupların sahip olduğu dinî otorite, insan gücü, finans kaynakları ve kitle iletişim araçları ile manevi kemâlat amacının dışına çıkma potansiyelini taşıdıkları da açık bir şekilde gözlenmektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki dinî grup ve hareketlerin güncel kaygıların dışına çıkarak çok geniş anlamda ve konunun uzmanları tarafından tartışılması gerekmektedir.

SEMPOZYUMUN AMACI

Sempozyumun genel amaçları üç başlık altında ifade edilebilir:

  • Dinî gruplar ve hareketler alanında çalışan akademisyen ve uzmanları bir araya getirmek,
  • Objektif bir şekilde ülkemizde bulunan dinî grup ve hareketlerin yapısını ortaya koyup tartışmak,
  • Gerek devlet kuruluşlarının, gerekse sivil toplum kuruluşlarının dinî grup ve hareketlere yönelik politikalarını oluştururken dikkate alabileceği temel bir metin (sonuç bildirgesi) yayınlamak.

SEMPOZYUMUN KONUSU

Sempozyumun ana konusu özel yapılara sahip olan dinî grup ve hareketlerin siyaset ve bürokrasi ile ilişkileridir. Sempozyumun bu genel başlık altındaki alt başlıkları ise şöyle sıralanabilir:

-Türkiye’deki dini hareket ve dinî grupların genel yapısı

-Osmanlı döneminde dini gruplar ve siyaset

-Cumhuriyet döneminde dinî grupların gelişimine etki eden sosyal ve siyasal faktörler

-Dinî grupların işlevleri

-Amaçlarına ve bu amaçlara götüren stratejilere göre dinî grupların tasnifi

-Dini grupların yapısı: Karizmatik liderlik ve etkileri

-Dini grupların yapısı: İnsan gücü, finans ve propaganda araçları

-Grup mensubu olmanın psikolojisi

-Dinî grupların Diyanet İşleri Başkanlığı’yla ve diğer dinî gruplarla ilişkileri

-Balkanlardaki ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde Türkiye kaynaklı dinî gruplar ve faaliyetleri

-Siyasetle doğrudan ilişkili olan dinî grup ve hareketler

-Siyasetle dolaylı ilişkili olan dinî grup ve hareketler

-Dinî gruplar ve bürokrasi

-Dinî grupların siyaset ve bürokrasi ile ilişkilerinde ortaya çıkan problemler

-Dinî grupların ortaya çıkardığı dinî problemlere yönelik çözüm önerileri

-Dinî grupların sosyo-ekonomik ve psikolojik istismarlarına yönelik çözüm önerileri

-Dinî grupların siyaset ve bürokrasi ile ilişkilerinde ortaya çıkan problemlere yönelik
çözüm önerileri

Yukarıdaki başlıklar genel bir çerçeve çizmek amacıyla verilmiştir. Katılımcılar bu genel çerçeveye bağlı kalarak kendi bildiri konularını belirlemelidirler. Sempozyum bilinen konuların tekrarını değil, tartışılmasını amaçlamakta, bundan dolayı yeni bir bakış açısı sunan, eleştirel ve özgün bildiriler talep etmektedir.

SEMPOZYUM ONURSAL-BAŞKANLARI:

İsmail Kahraman, TBMM Başkanı, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı

İzzettin Küçük, Bursa Valisi

Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Asım Yapıcı, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Güler, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Vejdi Bilgin, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah Işıklar, Bursa Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal Ataman, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Şahin, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nuri Korkmaz, Bursa Teknik Üniversitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Vejdi Bilgin

Şaban Arslan

Nesibe Nur İlhan

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri özetlerini son gönderme tarihi: 16 Aralık 2016

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 9 Ocak 2017

Bildirilerin teslim tarihi: 5 Mayıs 2017

Sempozyum programının ilanı: 5 Mayıs 2017

Sempozyum tarihi: 13-14 Mayıs 2017

KAYIT, ULAŞIM ve KONAKLAMA

Sempozyum katılımcılarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Bildiri sunacak katılımcıların Bursa’ya ulaşım ve konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.

Sempozyum kitabı basıldığında bildiri sahiplerine telif ücreti ödenecektir.

BAŞVURU

Bildiri özetleri 200-300 kelime aralığında hazırlanmalı ve 16 Aralık 2016 tarihine kadar aşağıdaki mail adreslerine gönderilmelidir. Özetler alındığında geri dönüş yapılacaktır.

Word dosyası biçimde hazırlanacak bildiri özetinde bildiri başlığı, bildiri sahibinin/sahiplerinin unvanları, isim-soyisimleri, çalıştıkları kurumlar ve mail adresleri mutlaka yazılmalıdır.

sempozyum@bursabirlikvakfi.org

nesibenurilhan@gmail.com