Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet EVKURAN'ın Yaptığı İslami Araştırmalar Dergisi "KELAM Özel Sayısı" Çıktı!

Oluşturma Tarihi: 2017-01-02 10:22:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2017-01-02 10:22:00

İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ - 2016 27. Cilt 3. Sayı

Kelam Özel Sayısı

Editörden / Editorial

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

İnsan Fıtratına Gömülü Kabiliyetler / The Capabilities Embedded in to the Human Nature/Fitra

Müslüman Zihnin Oluşturulmasında ve Geliştirilmesinde Kelam İlminin İşlevi / The Function of Kalam for Construction and Development of the Muslim Mind

Kötülük Problemine Felsefi ve Kelâmî Açıdan Mukayeseli Bir Yaklaşım / A Comparative Approach to the Problem of Evil from a Theological and Philosophical Perspective

Geçmişte ve Günümüzde Bir Kelam Yöntemimiz Var mıdır? / Do We Have a Special Theological Method, be it in the Past or at the Present?

Mu’tezile Kelam Sisteminde Ahlâk Tasavvuru: Kâdî Abdülcebbâr Ekseninde Bir Değerlendirme / The Ethical Conception in Mu'tazilite System of Theology: A Valuation in the Pivot of 'Abd Al-Jabbâr

Ahit Geleneğindeki Mesih Kavramının Anlam Serüvenine Genel Bir Bakış / An Overview of the Adventure of Meaning of Messiah within the Covenant Tradition

Kelâmî Fırkaların İsimlendirilmesi Problemi / The Problem of Nomenclature in Teologic Parties

Mâtürîdî’ninYahudilerle Polemiği: Tahrif Bağlamında Kutsal Kitap İnançlarına Yönelik Eleştirileri / Maturidi’s Argument with Jews: His Criticismto Their Holy Book Belief in the Context of Degeneration

Mûsâ-Hızır Kıssasının Allah’ın İlkeli Bir Varlık Oluşu Çerçevesinde Değerlendirilmesi / The Evaluation of the Story of Moses-Khidr within the Framework of That Allah is a Being Who has Principles

Siyasal İçerikli Rivâyetlerin Sünnî Algıyı Yönlendirmesi Üzerine / On the Impact of the Political Narratives on the Sunni Perception

Nâsıruddin El-Beyzâvî ve Osmanlı Kelâm Geleneğindeki Yeri / Naser Addin Al-Baidawi and His Place on Ottoman Theology Tradition

Semerkand’dan Kahire’ye Hanefi Kültürün İzleri / The Traces of the Hanafi Culture from Semerkand to Cairo

Kıyametin ve Ahiretin Hayatımıza ve Çevreye Dönük Yüzü / The Aspect of the Doomsday and the Afterlife Linked to Our Lives and the Environment

Eş'ari Düşüncesinde İnsan Fiilleri / Human Practices in Ash’ari’s Thought

DERLEME

Fahreddîn Er-Râzî'ye Göre Nazarî ve İstidlâli Bilgi Üzerinden Kelam Karşıtlığı Yapan “Haşvîyye”nin Tutarsızlığı / According to Fahreddin Er Razi People’s Desultoriness Who are in Oppositon to Kalam Science by Disparaging ‘Nazarî’ (Speculative Intellect) and ‘Istidlâlî’ (Inferential) Information

ÇEVİRİ

Metafizik (Tanrı-bilim) ve Kelam Arasındaki Fark Üzerine / On the Difference Between Metaphysics and Al-Kalam

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi (Sıddık Korkmaz) /

Şemsüddin Semerkandi’de Varlık /

Semerkant’ta Ehl-i Sünnet Kelamı: Mâturîdî /

Allah’tan Âlem’e İlâhî Fiiller /

Yayınlanma Tarihi: 28.12.2016Sayının İçindekiler