Doç. Dr. Harun Çağlayan

Üniversite
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
caglayanharun@gmail.com

Web sitesi
https://kariyer.kku.edu.tr/akademik/default.aspx?sicil=A-3566

Makale:

1.Bilgi Kaynağı Olarak Akıl, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2011.

2. “Azabın Neliği ve Çıkış İmkânı”, Dini Araştırmalar, 2013.

3. "Teklif Karşısında Çocukların Dünya ve Ahiretteki Durumu", Kelam Araştırmaları Dergisi, 2014.

4. “Rasyonalizm Bağlamında Dilbilim ve Din Dili İlişkisi”, Ekev Akademi Dergisi, 2014.

5. Elçi ve Vekil Bağlamında Nübüvvet”, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2015.

6. İnsan Onuru Bağlamında Sorumluluk Bilinci”, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2015.

7. “Sosyo-kültürel Açıdan Kelâm ve Hadis İlimlerinde Epistemoloji”, Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2016.

8. “Sosyolojik Açıdan Müslüman İlahî Adalet Algısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2016.

9. Ahlâkî Davranış Açısından İnanç ve Görev Ahlakı”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2016.

10. “İş Ahlakında İslam İnancının Rolü”, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016.

11. “Klasik Kelamın İlâhî Bilgi Anlayışına Eleştirel Bir Bakış”, Anemon Sosyal Bilimler Dergisi, 2017.

12. Şerhu'l Akâid ve Kelâmî Değeri Üzerine Bir Deneme", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018.

13. Methods and Varieties of Guidance According to Imām Māturīdī", Ulum, 2019.

14. “Müslüman Kültürü Açısından Yaratılış ve Evrim Konularına Bir Bakış”, İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 2020.

15. Ruh İnancı Üzerine Teolojik Bir Değerlendirme”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 2020.

16. Çocukların Elemi Meselesi Hakkında Bir Değerlendirme”, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2021.

17. "Kelâm Sıfatı Özelinde Mâtürîdî’de Kadîm-Hâdis Ayrımı", Kocaeli İlahiyat Dergisi 2022.

Download Links:

https://kirikkaleturkey.academia.edu/HarunCAGLAYAN

https://www.researchgate.net/profile/Harun_Caglaya...

https://scholar.google.com.tr/citations?user=yF2Cc...