Dr. Öğr. Üy. Mehmet ŞAŞA

Üniversite
AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
mehmet.sasa@amasya.edu.tr

Web sitesi
http://ilahiyat.amasya.edu.tr/dekanlik/akademik-personel?id=2484

Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ŞAŞA

Ad Soyad:Mehmet ŞAŞA
Fakülte:İlahiyat Fakültesi
Personel türü:Akademik
Bölüm:Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Ünvanı:Dr.Öğr.Üyesi
E-Posta:mehmet.sasa@amasya.edu.tr
Dahili:6447
Oda No:

Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Adı-Soyadı

Mehmet ŞAŞA

Doğum Tarihi ve Yeri

1982/MALATYA

Fakülte

İLAHİYAT

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı

E-posta/Web

mehmet.sasa@amasya.edu.tr

Telefon/Faks

6447

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri/Kelam Ana Bilim Dalı

2011-2017

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam Ana Bilim Dalı

2004-2006

Lisans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2001-2004

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2017-2020

2020 - ----

Yüksek Lisans Tezi

Mehmet ŞAŞA, Kur'an-ı Kerim'de İsbat-ı Vâcib Delillerinin Akliliği Meselesi, Elazığ 2006.

Doktora Tezi

Mehmet ŞAŞA, KELAM VE TASAVVUF AÇISINDAN MARİFETULLAH, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2017.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1- Mine Kın, Kilisli Osman b. Abdullah Uryânî'nin Kelâmî Görüşleri, Kilis 2019 - .

Yönettiği Doktora Tezleri Araştırma Alanları

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Mehmet ŞAŞA, " TEORİK ANLAMI VE PRATİK DEĞERİ BAKIMINDAN İMÂN-İSLÂM İLİŞKİSİ

(http://ilahiyat.kilis.edu.tr/dergi/5.pdf) ", KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ARALIK 2014, c. 1, sy. 1, ss. 119-139.

2- Mehmet ŞAŞA, " KELAM VE TASAVVUF TERMİNOLOJİSİNDE BİLGİ

(http://dergipark.gov.tr/assam/issue/32284/358479) ", ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD), ARALIK 2014, c. 1, sy. 2, ss. 70-92.

3- Mehmet ŞAŞA, " İMÂM-I A’ZAM EBÛ HANİFE’NİN MARİFETULLAH NAZARİYESİ

(http://dergipark.gov.tr/ifd/issue/32024/371801) ", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 8, sy. 2, ARALIK 2017, ss. 171-191.

4- Mehmet ŞAŞA, " İMAM EŞ’ARÎ’NİN “KELÂM”INDA MARİFETULLAH

(http://ilahiyat.kilis.edu.tr/iysdosya/mehmet%20%C5%9Fa%C5%9Fa.pdf) ", KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 4, sy. 7, ARALIK 2017, ss. 187-213.

5- Mehmet ŞAŞA, " KELAM EKOLLERİ BAĞLAMINDA MARİFETULLAH'IN VÜCÛBİYET KAYNAĞ

(http://dergipark.gov.tr/artukluakademi/issue/38165/392132)I " , ARTUKLU AKADEMİ İLAHİYAT BİLİMLERİ DERGİSİ, c. 5, sy. 1, HAZİRAN 2018, ss. 57-90.

6- Mehmet ŞAŞA, " MEHMET AKİF’İN PERSPEKTİFİNDEN MÜSLÜMANLARIN GERİ KALMASININ DİNÎ SEBEPLERİ

(http://dergipark.gov.tr/did/issue/36892/420942) ", DİYANET İLMİ DERGİ, Mart 2018, c. 54, sy. 1, ss. 113-138.

7- Mehmet ŞAŞA, " MU’TEZİLE’DE “EMR-İ Bİ’L-MA’RUF NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER” İLKESİ VE SİYASÎ OTORİTE – Kadı

Abdulcebbar Örneği- (http://dergipark.gov.tr/assam/issue/36469/373253) " ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD), Nisan 2018, c. 5, sy. 10, ss. 88-100.

8- Mehmet ŞAŞA, " İMAM MÂTURÎDÎ'NİN SİYASET ANLAYIŞINDA ÖNE ÇIKAN YÖNETİM İLKELERİ

(http://dergipark.gov.tr/emakalat/issue/37830/441509) ", E- MAKALAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Aralık 2018, c. 11, sy. 2, ss. 309-344.

9- Mehmet ŞAŞA, " KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR'IN MARİFETULLAH TEORİSİ",(https://dergipark.org.tr/kaderdergi/issue/46338/550122)", KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

(http://dergipark.gov.tr/kader) , Haziran 2019, c. 1, sy. 1, ss. 153 - 184.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Mehmet ŞAŞA, “NAZMU’L-FERÂİD VE CEM’U’L-FEVÂİD” ESERİ BAGLAMINDA ALLAH’IN SIFATLARI VE KRİTİGİ, ULUSLARARASI AMASYALI ÂLİMLER SEMPOZYUMU, 21-22 NİSAN 2017, c. 1, ss. 545-555.

https://ilahiyat.amasya.edu.tr/media/1425/alimler-baski-1-cilt.pdf (https://ilahiyat.amasya.edu.tr/media/1425/alimler-baski-1-cilt.pdf),

2- Mehmet ŞAŞA, NİYAZÎ MISRÎ’NİN KIYAMET ALAMETLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ VE ANALİZİ, ULUSLARARASI MALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI SEMPOZYUMU, 17-19 KASIM 2017.

3- Mehmet ŞAŞA, İMAM MÂTURÎDÎ’NİN SİYASET ANLAYIŞINDA ÖNE ÇIKAN -YÖNETİM İLKELERİ, 1NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 23-24 KASIM 2017.

4- Mehmet ŞAŞA, MU’TEZİLE’DE “EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER” İLKESİ VE SİYASÎ OTORITE – Kadı Abdulcebbar Örnegi-, 1NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 23-24 KASIM 2017.

5- Mehmet ŞAŞA, MEHMET AKİF’İN PERSPEKTİFİNDEN MÜNLÜMANLARIN GERİ KALMASININ BİR TAKIM DİNÎ SEBEPLERİ, ULUSLARARASI MERCİDABIK’TAN GÜNÜMÜZE 500 YILDA ORTA DOĞU SEMPOZYUMU, 26-27 EKİM 2017.

6- Mehmet ŞAŞA, “Evrende Egemen Olan Kaos Mu, Yoksa Kozmos Mudur?” Başlıklı Tebliğin Müzakeresi,

ULUSLARARASI "İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ" SEMPOZYUMU BİLDİRİ METİNLERİ KİTABI, Kilis

7 Aralık Üniversitesi Matbaası, Aralık 2019, ss. 308-316. http://ilahiyat.kilis.edu.tr/iysdosya/M.%20bildiri%20metinleri%20kitab%C4%B1.pdf (http://ilahiyat.kilis.edu.tr/iysdosya/M.%20bildiri%20metinleri%20kitab%C4%B1.pdf)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1- Mehmet ŞAŞA, KELAM ve TASAVVUF AÇISINDAN MARİFETULLAH, NOBEL AKADEMİK

(https://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=14922)

2- Mehmet ŞAŞA, "Allah'ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri", KAVRAMLARDAN ESASLARA İSLAM İNANCI, İlahiyat Yayınları, İstanbul 2019, ss. 93-126.

3- Mehmet ŞAŞA, "Arapça Dil Dinamiğinin Kelâmî İhtilaflara Etkisi (Rü'yetullah Örneği)", TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI I, Sonçağ Yayınları, Ankara 2019, ss. 82-120.


PROJELER

1- Mehmet ŞAŞA, "Kadı Abdulcebbar'ın Marifetullah Teorisi", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince kabul edilen KİYÜ.BAP.18-11775 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.

2- Mehmet ŞAŞA, "Kelam ve Tasavvuf Disiplinlerinde Keşf ve İlhamın Epistemolojik Değeri", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince kabul edilen KİYÜ.BAP.18-11774 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.

ÖDÜLLER

1. Uluslararası Sempozyumda elde edilen başarı ödülü

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1- “ FÂRÂBÎ’YE GÖRE KELÂM İLMİNİN ANLAMI (http://ilahiyat.kilis.edu.tr/dergi/4sasa.pdf) ”, Çev. Mehmet ŞAŞA, KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, c. 1, sy. 1, ss.119-139.

2- HAKEMLİKLER

- USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

- ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

- ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (ASSAM - UHAD)

- ARTUKLU AKADEMİ İLAHİYAT BİLİMLERİ DERGİSİ

- TRABZON İLAHİYAT DERGİSİ

- GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ