Prof. Dr. Nadim Macit


Üniversite
EGE ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
n_macit@yahoo.com

Web sitesi
http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3882

Eğitim Bilgileri

- Lisans: Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye, 1984

- Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, Kelam ve İslam Felsefesi, Türkiye, 1989

- Doktora: Selçuk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Kelam, Türkiye, 1992

- Yardımcı Doçentlik: Yüzüncüyıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye, 1993

- Doçentlik: Yüzüncüyıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye, 1995

- Profesörlük: Gazi Üniversitesi,İlahiyat Fakültesi, Türkiye, 2001

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)

- Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler ABD Başkanlığı, 2010-2014

- Yök İlahiyat Danışma Komisyon Üyeliği, 2003-2004

- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2002-2005

- Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 1999-2001

- Dekan Yardımcılığı, 1997-1998

- Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 1995-1997

- Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 1993-1995

Mesleki Faaliyetleri (5 adet)

- Akademik Bakış Dergisi, Din Editörü, 2015-Devam Ediyor

- 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Teo Strateji Uzmanı, 2008-2009

- TUSAM Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi, Teo Strateji Uzmanı, 2007-2009

- İnönü Üniversitesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, 2004-2005

- İnönü Üniversitesi Sempozyum ve Kurultay Kordinatörü , 2002-2005

Uzmanlık Alanları

- Siyaset ve Sosyal Bilimler (2170100)

- Kelam (2230401)

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)

- "Küresel Güç Denkleminde Din ve Diplomasi", Sosyologca, Sayı : 5, 2013.

- "Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Demokrasi Kuşağı Oluşturma Planı'nın / Arap Baharının Neresinde", TDİD, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı:1, Yaz 2012, s.21-69.

- "Soğuk Savaş Sonrası Rusya'da Ulusal İdeolojinin Oluşumu, Din ve Diplomasi", TDİD, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı:2, Kış 2010, s.52-97.

- “Küreselleşme, Din ve Politika”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 6/17, Aralık-Eylül 2003, ss.87-115.

- “Bilginin İmkânı Bağlamında Dinî Otorite”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, Cilt. 2 Sayı 4, s1-16.

- “The Methodology of Muslim Theologians In Understandıng The Qur'an and The Difficulties Involved”, Journal of Divinity Faculty of Hitit University; 2002, Vol. 1 Issue 2, p1-19.

- “Teolojik Dilin İmkanı Üzerine”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, Cilt. 1 Sayı 1, s1-36.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (32 adet)

- "Bir Fikri ve Siyasi Bunalımın Tahlili Çerçevesinde Cumhuriyet Neden Öteki", Uluslararası Türk bilim Dergisi,s:17, İzmir,2015.

- "Mezhepçi Çatışmanın Şeceresi", 2023 Dergisi, 159/4-14, 2014.

- "İslam Üzerinden Siyasi Düzen Üretmenin Dört Tarzı", Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı, Makale No 9, 2014.

- "İslam Dünyasında Değişimin Teolojik Engelleri", 2023 Dergisi, 148/44-57, 2013.

- "Türkiye Selefileşmeye Başlamıştır", 2023 Dergisi, 143/16-21, 2013.

- "Türk Milliyetçiliği ya da Kültürel Akıl : Zihniyet ve Eylem", Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı, Makale No 3, 2013.

- "Postmodern Kuşatma : Kelimeler ve Haritalar", Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı, Makale No 4, 2013.

- "Post-Modern Sömürgeciliğin Ara Yüzleri : Çatışma, Diyalog ve İşgal", 2023 Dergisi, 130/4-13, 2012.

- "Medya Siyasetinin Yeni Tarzı", Türkiz, 8/51-77, 2011.

- "İki Dillilik: Asimetrik Saldırının Yeni Bahanesi", 2023 Dergisi, s:117, 2011.

- "Açık-Dolaylı Savaşın Haritası ve Türkiye", 2023 Dergisi, 111/18-25, 2010.

- "İnsan Hakları ve Demokrasi Bağlamında Açılım Gündemi", Türkiz, 1/69-81, 2010.

- "Teo-Politik Kuşatma, Dünya Sistemi, Diplomasi ve Din", Türkiz, 4/87-103, 2010.

- "Milliyetçilik : Dil, Tarih ve Akıl", Türkiz, 2010.

- “Teo-Stratejik İnşa ve Yönelişler”, 2023 Dergisi, (19 Aralık 2009, Sayı: 104)

- “Batı Eksenli Teo-Stratejik Modeller ve Türkiye”, Jeo-Politik Dergisi, (Ocak 2007, Sayı: 36) ss.84-95.

- “ Kalvinizm Nedir? İslami Kalvinistlerden Bahsetmek Mümkün mü? “, Türk Yurdu Dergisi, (Mart 2006, Sayı: 223)

- “Post-Modern Teoloji: İmkânı, Kimliği ve Etkisi”, 2023 Dergisi, (Kasım 2005, Sayı: 55) ss. 72-78

- “Teolojik Dilin İmkânı Üzerine: Doğrulayıcı Analiz Mantığı”, Ekev Dergisi, S:10, Erzurum: 2002.

- “Çağdaş Müslüman Düşüncesinde İlerleme ve Kader”, Ekev, cilt 1, sayı 1, Erzurum: 1999, ss. 1-30.

- -“Kelamcıların Kur’an’ı Anlama Yöntemi ve Sorunları”, İslamiyat, Cilt 2, Sayı 1, 1999, ss. 113-131.

- “Eylem-Değişim İlişkisi: Tarihsel Eylemin Yapısı”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 1999, ss. 53-77.

- "Çağdaş Müslüman Düşüncesinde İlerleme ve Kader”, Ekev, cilt 1, sayı 1, Erzurum: 1999, ss. 1-30.

- “Osmanlı Modernleşmesinde Jön-Türklerin Din-Siyaset Anlayışları”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, Ankara: 1999, ss.1-50.

- “Kelam İlmi’nin Yöntemi”, Hasan Hanefi, Mine’l-Akide İla’s-Savra, Beyrut, 1988 adlı telifinin giriş bölümünden çeviri yapılmıştır. Dini Araştırmalar Dergisi, 1998, Sayı: 8, ss. 149-161.

- “Saydamlaşan Bir Fenomen: Hoşgörü ve “İslam”, İlim ve Sanat, sayı 43, İstanbul: 1997, ss. 36-44.

- “İnsan-Biçimci Fırka: Müşebbihe”, İlim ve Sanat, sayı 40, İstanbul: 1996, ss. 64-72.

- “Kur’an’ın Allah Tasavvuru ve İnsana Ulaştırılması”, Bilgi ve Hikmet, Sayı 11, İstanbul: 1995, ss. 111-132.

- “Bir Tahrifin İktidarı: Tarihsellik İçinde Aydınlanma”, Türkiye Günlüğü, sayı 37, Ankara, 1995, ss. 86-97.

- “Kur’an’ın Allah Tasavvuru ve İnsana Ulaştırılması”, Bilgi ve Hikmet, Sayı 11, İstanbul: 1995, ss. 111-132.

- “Kelami Ekollerin Ortaya Çıkış Sürecinde İktidara Eklemlenme Problemi”, Bilgi ve Hikmet, Sayı 7, İstanbul, 1994, ss. 113-130.

- “Eş’ari’nin İlmi Kelam Müdafaası”, Yüzüncü Yıl Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 1994, ss. 91-125 ( Bu makalede Eş’ari’nin, Risaletün fi İstihsani’l-Havd fi İlmi Kelam adlı telifinin çevirisi de yapılmıştır. Ricgard J. McCarthy’nin düştüğü dipnotla)

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (25 adet)

- "Ölüme Farklı Bir Bakış", Popüler Bilim, 236/24-28, 2014.

- "Dinler Arası Diyalog: Ortaya Çıkışı ve Yansımaları", Aydınlar Ocağı, İstanbul: 2010.

- "Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Türkiye", Aydınlar Ocağı Derneklerinin 32. Büyük Şu'rası, Isparta Aydınlar Ocağı, 22 Mayıs 2009.

- "Teo-Stratejik Kuşatma: Öteki Din", 2023 Dergisi, Mart 2009.

- "Araf Çağı: Umut ve Dehşet Arasında Dünya", 2023 Dergisi, Ağustos, 2009.

- "Teo-Strateji Nedir?", 21. Yüzyıl Enstitüsü, Ankara, 2008.

- “Türkiye’de Post-modern Kimliklerin Oluşumu ve Terör", Jeo-Politik Dergisi, (Şubat 2007, Sayı:37).

- "Bir Teo-Stratejik Model: Dinler Arası Diyalog", 2023 Dergisi, Mayıs 2007, Sayı: 73.

- “Küresel Politik Modeller Ne Öneriyor: Savaş mı, Barış mı?", Jeo-politik Dergisi, Haziran 2006, Sayı:29, ss.72-79.

- “Hoşgörü ve Diyalog: Dini-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü II”, 2023 Dergisi, Haziran 2005, Sayı:50, ss. 47-58.

- “Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında Dini, Etnik ve Ezoterik Cemaatler I", 2023 Dergisi, (Aralık 2004, Sayı:44) ss. 60-72.

- “Küresel Sarkacın Salınım Açısı: Ilımlı İslâm, Misyonerlik ve Terör”, 2023 Dergisi, Eylül 2004, Sayı:41, ss. 24-35

- "İslâm Düşüncesinde İnsanın Özgürlüğü ve Sosyal Katılım", SIHO, Nieuwegein, 11. 01. 2000.

- "Din-Siyaset İlişkisi", İnönü Üniversitesi İlahiyat Fak. Dekanlığı, Darende, 2000.

- “Evanjelist Muhafazakâr Politika ve Türkiye’deki Aktörleri”, 2023 Dergisi, Sayı: 86, (15 Haziran 2008), ss. 48-53.

- “Dünya Sistemleri ve Din Ekseninde ‘Ekümenik Patrik’ ve Ruhban Okulu", 2023 Dergisi, (Ocak 2010, Sayı: 105) SS. 4-16.

- "Vatikan, ABD ve AB Üçgeni-Tanrı'nın Kurtuluş Planı ve Ortak Kimlik”, 21. Yüzyıl Dergisi, (Ağustos 2008, Sayı: 6)

- “Ilımlı İslam ve Türkiye” Jeo-Politik Dergisi, (Eylül 2007, Sayı: 44)

- “Kilise, Politik Misyonerlik ve Şark”, Siyaset ve Toplum, (2005, Sayı: 4) ss.11-31

- “BOP Çerçevesinde Tasarlanan İslâm ve Türkiye”, Jeopolitik, (Nisan 2006. Sayı 27) ss. 16-21

- “Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında Dini, Etnik ve Ezoterik Cemaatler II”, 2023 Dergisi, (Ocak 2005, Sayı:45) ss. 65-75

- “Küresel sarkacın Salınım Açısı: Ilımlı İslâm, Misyonerlik ve Terör”, 2023 Dergisi, (Eylül 2004, Sayı:41) ss. 24-35

- "Sarıkamış Hadisesi: Tarih, Gelenek ve Strateji", Sarıkamış Şehitleri Anma Konferansı, 27 Ocak 2009, Belçika.

- “Ekümenik Patrik Meselesi ve Bizans Politikası”, 21. Yüzyıl Dergisi, (Mart 2008, Sayı: Sayı: 4)

- “Hoşgörü ve Diyalog: Dini-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü I”, 2023 Dergisi, (Mayıs 2005, Sayı:49) ss.58-67

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)

- "İslam Toplumunda Otoriter Siyasetin Kökleri ve Tezahürleri", 21. Yüzyılda İslam Dünyasında Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar Çözüm Önerileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 10-14 Mayıs 2017.

- "Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, 2016.

- "Hoca Ahmed Yesevî Niçin Ağlar?Kaygı ve Iztırap Felsefesi", Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 2016.

- "11 Eylül Hadisesinden Sonra Teo Stratejik İnşa ve Tezahürleri", IV. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, 2016.

- "Dini Entegrizmin Farklı Formları ve Türk Dünyası", 9.Türk Kurultayı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul , 2001.

- "Hasan Hanefi’de Gelenek ve Modernite", Academie voor Theologie en Levens beschouwing, Amsterdam, 1999.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (19 adet)

- "Milliyetçi Dil Geleneğiyle Dünya Kurmak Mümkün mü?", 21. Yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Milli, Siyasi ve Kültürel Ufku Sempozyumu, 2014.

- "Post-Modern Teoloji : Kökeni, Kimliği ve Yansımaları", Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları Sempozyumu (Bildiri Kitabı), 1/183-224, 2013.

- "Kültürel Akıl : Zihniyet ve Eylem", Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2012.

- "Atatürk, Din ve Laiklik", Y.R Mudafaa-i Hukuk Yayınları (Şahin Filiz, Ali Sarıkoyuncu, Cemal Şener, Çetin Yetkin’le Birlikte Panel Metinleri), Antalya, 2008.

- "Kelam İlminde Gelenek ve Tecdit", Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri Koordinasyon Toplantısı ve Sempozyum, Fırat Üniv. İlahiyat Fak., Elazığ, 2005.

- "Cumhuriyet Döneminde Kelâm İlmi ve Yöntem Sorunu", İslami İlimlerde Metodoloji Sorunu, İSAV Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantıları Dizisi, Yayın No: 46, İstanbul: 2005.

- "Bilginin İmkânı Bağlamında Dini Otorite", Dini Otorite Sempozyumu, KTÜ, Rize İlahiyat Fak, Rize, 2003.

- "Küreselleşme, Din ve Politika", Küreselleşme ve Din Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fak., Çorum, Eylül 2003.

- "Dini Bilginin Alanı ve Farklı Dünyalar", GÜÇİF Kelam Sempozyumu, Çorum, 2002.

- "Din-Siyaset İlişkisi Açısından Türkiye Cumhuriyeti Modeli", İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Malatya, 2001.

- "Yeni Yaklaşımlar Arasında Din ve Din Eğitimi", Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Din Eğitimi ve Problemleri Sempozyumu, Sakarya, 2001.

- "Teolojik Dilin İmkânı Ya da İmkânsızlığı Üzerine", Atatürk Ünv. İlahiyat Fak. Kelam Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Toplantısı ve Kelam Sempozyumu, Erzurum, 2001.

- "Dinin Yorumlanması Açısından Bir Arada Yaşamanın Siyasal Bağlamı", Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı, Ankara, 2000.

- "Günümüz Türkiye’sinde Kelam İlmi ve Temel Sorunları", D.E.Ü.İ.F. Kelam Sempozyumu, İzmir, 1999.

- “Yeni Bir Kelam Tartışmasının Ana Noktaları : Yeni Bir Kelam Tartışmasının Teorik Temeli”, MÜİFV Yay. , no 149, İstanbul, 1998, ss. 170-207.

- "Din-Devlet ve Siyaset İlşkisinin Türkiye Merkezli Okunması", G.Ü. Rektörlüğü Günümüz Türkiye’sinde Din-Devlet-Siyaset İlişkisi Paneli, Ankara, 30 Kasım 1998.

- "İslami Varoluşun Sosyal Gerçekliğini İnşa Etmek: Barış ve Kardeşlik", İlim ve Kültür Vakfı Sempozyumu, Ank., 1996, Kur’an’da Evrensel Hoşgörü, Nesil Yay., İstanbul, 1997, ss. 203-220.

- "Modern Çağ ve Kelam: Kelam İlmi’nin Krize Girişi", İslam Düşüncesi Sempozyumu, İstanbul, 1996.

- "Tarihsel Kıstasların Değişimi ve Zihinsel Kirlenme Bağlamında Eğitimimiz", Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, Van, 1994, ss. 65-83.

Kitapları (19 adet)

- İmparatorluk Politikalarında Teo-Stratejiler ve Türkiye (Gözden Geçirilmiş Baskı), Ay Yayınları, Ocak 2017, Ankara.

- Dünya Kurmak Eylem ve Değişim, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.

- Söz Bize Düşünce, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012.

- Türk Milliyetçiliği: Kültürel Akıl, İçtihat ve Siyaset, Berikan Yayınevi, Ankara, 2011.

- Öteki Din: Üretenler ve Yönetenler, Berikan Yayınları, Ankara, 2010.

- Uzun Savaş: Jeo Politik Düzenleme ve Türkiye, Berikan Yayınları, Ankara, 2010.

- Dünya-Dil Sistemi ve Dini Söylem: Laik-Demokratik Sistem ve Teoloji, Sarkaç Yayınları, Ankara, 2010.

- Oruç İbadeti, Kur'an'la Yüzleşmek, Berikan Yayınevi, Ankara, 2009.

- Dünya Kurmak: Eylem ve Değişim, Berikan Yayınları, Ankara, 2009 (II Baskı).

- İmparatorluk Politikalarında Teo-Stratejiler ve Türkiye, Berikan Yayınları, Ankara, 2009 (IV. Baskı).

- Atatürk, Din ve Laiklik, Müdafaa-ı Hukuk Yayınları, Ankara, 2008.

- Küresel Güç Politikaları Türkiye ve İslâm, Fark Yay. Ankara, 2006 (III. Baskı).

- (Bölüm) Cumhuriyet Döneminde Kelam İlmi ve Yöntem Sorunu, (İst: 27-28 Eylül 2003) İslami İlimlerde Metodoloji Meselesi-1, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2005, ss.273-333.

- (Bölüm) Dini Bilginin Kuramsal Yapısı ve Öğretimi, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Çalıştayı (7-9 Nisan 2005), İnönü Üniversitesi, Malatya, 2005, ss. 183-208.

- Din-Siyaset İlişkisinin Teolojik Yorumu, Seba Yayınları, Ankara, 2000.

- Kur’an’ın İnsan-Biçimci Dili, Beyan Yayınları, İstanbul, 1996.

- Fahruddin er-Razi, Meâlimu Usûli’d-Din: İslam İnancının Ana Konuları, İhtar Yay. , Erzurum, 1996.

- Ehl-i Sünnet Ekolünün Doğuşu, İhtar Yay., Erzurum, 1995.

- Kur'an ve Hadise Göre Şirk ve Müşrik Toplum, Damla Matbaacılık, Konya, 1992.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)

- BAP, 13-TDAE-001, Küçük Buzul Çağının Büyük Anlatıları: Celali İsyanları Üzerine Sosyo-politik Bir İnceleme (Yrd.Doç.Dr. Yahya Kemal Taştan), 2013.

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (13 adet)

- Yüksek Lisans, 2016, Gökhan Tuncel, "İklim Değişikliklerinin Türkiye Coğrafyasına Toplumsal ve Siyasal Etkileri".

- Yüksek Lisans, 2013, Çağdaş Duman, "1990 Sonrası Dönemde Irak Türklerinin Siyasi Yapısı".

- Yüksek Lisans, 2007, Mehmet Akben, "Hz.İsa'nın Nüzulü Meselesi : Dini ve Politik Yaklaşımlar" .

- Yüksek Lisans, 2007, Mustafa Sarıoğlu, "Kur'an'da Ayet Kavramı ve Kullanımı: Kelami Bir Yaklaşım" .

- Yüksek Lisans, 2006, Hasan Türkmen, "Gazali'nin Kelam Anlayışında Delil ve Delil Türleri".

- Yüksek Lisans, 2006, Nurşen Odabaş Yüksek, "Filibeli Ahmet Hilmi'nin Dini ve Felsefi Düşüncesi".

- Yüksek Lisans, 2005, Abdulnasır Süt, "İslam Düşüncesinde İlk Muhalifler : Ma'bed el-Cüheni ve Gaylan ed-Dımeşki".

- Yüksek Lisans, 1999, Abdullah Pakoğlu, "İslam Kelamında 'Şey' Kavramı" .

- Doktora, 1998, Ahmet Ceylan, "İslam'da Ölümden Sonra Diriliş İnancı".

- Yüksek Lisans, 1996, Cemalettin Erdemci, "İbn Sellam el-İbadi ve İtikadi Görüşleri" .

- Yüksek Lisans, 1996, Hayrettin Karadeniz, "Hilmi Ziya Ülken'in Düşüncesinde Bilgi Felsefesi" .

- Yüksek Lisans, 1995, Abdulcelil Candan, "Kelami Ekollere Göre İmanda Taklid Problemi".

- Yüksek Lisans, 1995, Mehmet Şirin Çıkar, "Mu'tezili İnanç Sisteminde 'el-Emru Bi'l-Ma'ruf ve'n-Nehyu-Ani'l-Münker' Prensibi" .