Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

Üniversite
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
duzgun@divinity.ankara.edu.tr

Web sitesi
http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/index.php?s=apd&p=28

1989’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı Fakültede Hint-Alt kıtasındaki modernist hareketlerle ilgili olarak Yüksek Lisans çalışmasına başladı. Teziyle ilgili olarak SOAS’ta (Londra) araştırmalarda bulundu. “Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.
1999’da Doçent oldu. 2000-2001 Akademik yılında öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde Gregoryan Üniversitesi’nde (Roma); 2003-2004 öğretim yılında ise Georgetown Üniversitesi’nde (Woodstock Theological Center, Washington) görev yaptı.
2005’te profesör oldu. 2007’de Fulbright Bilim Adamı olarak Amerika’da Birmingham Southern College’da (Alabama) görevlendirildi. Halihazırda A.Ü.İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.
Allah ve İnsan Tasavvuru; Kelam’da yöntem; Haçlı seferleri sırasında Doğu-Batı ilişkileri; Tabiat ve tarih teolojisi, Modern ve Post-modern dönemde din, uluslar arası ilişkilerde dinin rolü, vs. temel çalışma alanlarıdır. Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
_x000d_ KİTAP
_x000d_ 1- Din, Birey ve Toplum, Düzgün, Şaban Ali, (Ankara, 1997).
_x000d_ 2- Seyyid Ahmet Han ve Entelektüel Modernizmi, Düzgün, Şaban Ali, (Ankara, 1997).
_x000d_ 3- Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi, Düzgün, Şaban Ali, (Ankara, 1997).
_x000d_ 4- Sosyal Teoloji: İnsanın Yeryüzü Serüveni, Düzgün, Şaban Ali, (Ankara, 1999).
_x000d_ 5-Allah, Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-Paradigmatik Temelleri, Düzgün, Şaban Ali, (Ankara: Lotus Yay., 2005).
_x000d_ 6-Uncovering Islam: Questions and Answers about Islamic Beliefs and Teachings (Ankara: DİB Yayınları, 2004)
_x000d_ 7-Sistematik Kelam, Düzgün, Şaban Ali, (Edisyon) (Ankara: Ankara Üniver. Yayınları, 2005)
_x000d_ 8-İslam Bilimlerinde Yöntem, Düzgün, Şaban Ali, (Edisyon) (Ankara: Ankara Üniver. Yayın, 2005)
_x000d_ 9-Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, Düzgün, Şaban Ali, J. M.S Baljon’dan çev. (Ankara, 1994)
_x000d_ 10-Tabsiratu’l-Edille fi Usuli’d-Din li Ebu’l Muin an-Nesefi, İkinci Cilt, Düzgün, Şaban Ali, Edisyon Critique, DİB Yayınları, Düzgün, Şaban Ali, Ankara 2003.
_x000d_ 11-İnsan Hakları Eğitimi, Ankara 2000.
_x000d_ 12- Çağdaş dünyada din ve dindarlar, Düzgün, Şaban Ali, Ankara 2007. (Baskıda)
_x000d_ 13-Dini Düşünceyi Yeniden Kurmada Teolojinin Etkinliği, Düzgün, Şaban Ali, Ankara 2007. (Baskıda)
_x000d_ 14-Allah ve İnsan, Düzgün, Şaban Ali, Ankara 2007. (Baskıda)
_x000d_ MAKALE
_x000d_ 1-“Sosyal Teoloji: Varoluş Sürecine İnsanın Katkısı”, Düzgün, Şaban Ali, Islamiyat, c.2, no:1, Ocak-Mart 1999 (ss. 85-112).
_x000d_ 2-“Evrensellik Düşüncesi ve İslam Dünyasındaki Yansımaları” Düzgün, Şaban Ali, AÜİFD, cilt: XXXV, Ankara, 1996, (ss.507-519).
_x000d_ 3-“Sosyal Değişim Kavramı ve Temelleri”, Düzgün, Şaban Ali, AÜİFD, Cilt. XXXVIII, Ank. 1998 (ss309–332)
_x000d_ 4-“Batıdaki İslam İmajını Oluşturan Etkenler”, Düzgün, Şaban Ali, İslam İmajı, TDV Yayınları, Ankara, 1996 (ss. 259-281).
_x000d_ 5-“The Idea of Universality and Its Reflections in the Islamic World”, Düzgün, Şaban Ali, AÜİFD, cilt: XXXV, 1996.
_x000d_ 6-“Evrensellik Kuramı ve İslam Düşüncesindeki Yeri”, Düzgün, Şaban Ali, Diyanet İlmi Dergi, cilt: 32, sayı: 2, 1996.
_x000d_ 7-“Method in Theology: Challenges and Opportunities for Theology”, Düzgün, Şaban Ali, (georgetown. edu/centers/woodstock/publications) (2004)
_x000d_ 8-“Globalizm ve Dini Değerlerdeki Dönüşüm”, Düzgün, Şaban Ali, Dini Araştırmalar, c.6, sayı: 17, Aralık, 2003.
_x000d_ 9-“İki Dünyanın Karşılaşması: Haçlı Seferleri Döneminde Müslüman ve Latin Batı Arasındaki İlişkiler”, Düzgün, Şaban Ali, Türkler Ansiklopedisi, cilt. 6; İslami Araştırmalar Dergisi, c.14, no:3-4, 2001.
_x000d_ 10-“Oriental Studies and Conception of Islam in the Crusade Period”, Düzgün, Şaban Ali, AÜİFD, c.XLII. Ankara, 2001.
_x000d_ 11-“Şiddet ve Uzlaşma Sarmalında Medeniyetin Kurucu ve Taşıyıcı Unsurları” Düzgün, Şaban Ali, Düşünen Siyaset, sayı: 17, 2003.
_x000d_ 12-“Egzistansiyel Bir Teolojinin Önündeki Engel: Metafiziksel İçerik ve Yöntem”, Düşünen Siyaset, sayı: 18, 2003.
_x000d_ 13-“İlahi Olanın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih ve Tarihin Teolojik Yorumu”, Düzgün, Şaban Ali, Düşünen Siyaset, sayı:19, 2004.
_x000d_ 14-“Tecrübe, Dil ve Teoloji: Dini Tecrübenin Teolojik Yorumu”, Düzgün, Şaban Ali, Tasavvuf Dergisi, yıl: 5, sayı: 13, 2004.
_x000d_ 15-“Bazı Kelamcıların Şeriat Kavramı Etrafındaki Tartışmaları” Düzgün, Şaban Ali, (Wilfred C. Smith, Islamiyat, (Şeriat Özel Sayısı) c.1, no: 4, Ekim-Kasım 1998 (ss.87-107).
_x000d_ 16-“İslam Kelamının Kökeni” Düzgün, Şaban Ali, (Joseph van Ess’ten), AÜİFD, c.XLI, ss.399-425.
_x000d_ 17- “Mavlana Ebu’l Kelam Azad (188-1958): Çoğulcu Bir Toplumda Yaşanıp Algılanan İslam” Düzgün, Şaban Ali, (Christian Troll’dan), İslami Araştırmalar Dergisi, c. 7, no.1, Kış 1993-94 (ss.23-34).
_x000d_ 18-“Seyyid Ahmet Han (1817-1898) ve 19. Yüzyılda İslam Kelamı’nın Yeniden Oluşumu” Düzgün, Şaban Ali, (Christian Troll’dan), İslami Araştırmalar Dergisi, c.8, no.1 (1995) (ss.35-64).
_x000d_ 19-“İslam ve Hıristiyanlık Perspektiflerinden Sosyo-Politik Çoğulculuğun Temelleri” Düzgün, Şaban Ali, (Christian Troll’dan) AÜİFD, 75. yıl özel sayısı (2001).
_x000d_ 20-“Hıristiyanların İsa’yı Algılama Biçimi ve Bunun Müslümanların Algılama Biçimiyle Karşılaştırılması” Düzgün, Şaban Ali, (John Hick’ten), Islamiyat, İsa Sayısı, Ocak, 2001.
_x000d_ 21-“İnsan Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkanı” Düzgün, Şaban Ali, (Kısaltılmış metin), (Türkçe ve Almanca) İnsan Onuru: İslam ve Hıristiyanlıktaki Temelleri içinde Ekim 2005 – Ankara
_x000d_ 22-“İnsanın Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkanı, (Tam metin) Düzgün, Şaban Ali, A.Ü.İ.F. Dergisi, Cilt: 46 Sayı: 2 yıl: 2005
_x000d_ 23- Kur’an’ın Tevhid Felsefesi, Düzgün, Şaban Ali, KADER, Yıl:3, Sayı:1, Ocak 2005
_x000d_ 24- “Post-Modern Çağda Çoğulculuk ve Hıristiyanlık: Düzgün, Şaban Ali, Roger Haight ile Söyleşi”, A.Ü.İ.F.Dergisi, Cilt: 47, sayı: 1, 2006 (İngilizce ve Türkçe)
_x000d_ 25-“Modern Uygarlığın Çatışmacı Doğasını Besleyen Kökler”, Düzgün, Şaban Ali, Ay Vakti Dergisi, Medeniyet Özel Sayısı: 2007.
_x000d_ 26- “İslam’da Mutluluğun Anlamı ve Tecrübesi” (Nakib Attas’tan çeviri). Düzgün, Şaban Ali, Fecr Yayınları, 2007.
_x000d_ 27-“Pluralism And Christology In A Postmodern Age: An Interview With Roger Haight”, Düzgün, Şaban Ali, Tabula Rasa, Yıl4, Sayı: 11, 2004.
_x000d_ 28-İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Etik, Düzgün, Şaban Ali, KADER, Yıl: 5, sayı 1, 2007.
_x000d_ 29- Contextualizing the Term 'Religious Experience' in Theological Discourse, Düzgün, Şaban Ali, Islam and Christian Muslim Relations, vol: 15, October, 2004.
_x000d_ 30- Kur'an'a Dönüş'te Öncü Bir İsim Hüseyin Atay, Düzgün, Şaban Ali, Demokrasi Platformu, Yıl: 2, sayı:7 Yaz 2006.
_x000d_ 31- “İslam Düşüncesini Yeniden Kurmada Düşünür Sorumluluğu Örneği: Hüseyin Atay”, Düzgün, Şaban Ali, Çağdaş İslam Düşünürleri, ed. Cafer Karadaş, İstanbul 2007.
_x000d_ 32- Din-Bilim İlişkisinde Modeller ve Ortak Kavramlar, Düzgün, Şaban Ali, KADER, Yıl: 4, (2006) sayı: 1.
_x000d_ BİLİMSEL TOPLANTI
_x000d_ 1-“Rasyonalist Düşüncenin Son Dönem Kur’an Yorumuna Etkileri”, Düzgün, Şaban Ali, İkinci Kur’an Sempozyumu”, (4-5 Kasım 1995. Ankara 1996) (ss. 305-325).
_x000d_ 2-“Sosyal Teoloji: Kelam’ın Fonksiyonel Yapısı”, Düzgün, Şaban Ali, Günümüz Kelam Problemleri, İzmir 2000.
_x000d_ 3-“Bir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanı” Düzgün, Şaban Ali, Günümüz İnanç Problemleri ( Erzurum, 2002).
_x000d_ 4-“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” Düzgün, Şaban Ali, Sempozyumu, AÜİFD, cilt. XLIV.
_x000d_ 5-“Allah Tasavvuruna Dair Tartışmaların Problematiği”, Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları, Düzgün, Şaban Ali, Sakarya: Sakarya İlahiyat Fak. Yay, 2005.
_x000d_ 6-“İnsanın Yetkinliğini Teolojik Olarak Temellendirmenin İmkanı”, Düzgün, Şaban Ali, İslam ve Hıristiyan Geleneklerinde İnsan Onuru, Ankara 2006.
_x000d_ 7 “İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Etik” İslam ve Hıristiyanlık – Dinler arası Diyalog için Dini İçerikler, Tasavvurlar ve Duyguların Karşılaştırılması, Konrad Adanaeur Vakfı Bilimsel Topl., Ankara, Aralık 2006.
_x000d_ 8-15.th Science Conference Islamic World Academy of Sciences, Bilkent, Ankara 7-10 December, 2006.
_x000d_ 9- “Uluslar Arası Temel İnsan Hakları Toplantısı”, el-Merkezü’l-alemi li dirasati ve ebhasi el-kitab el-ahdar, Trablusgarp, Libya 1994.
_x000d_ 10- “İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu”, 15-16 Haziran 2006, Ankara.
_x000d_ 11- “Çağımızda Sosyal Değişme ve İslam”, 24-26 Mayıs 2002, Ankara.
_x000d_ 12- “Sevginin İstismarı ve Sevgide Aşırılık (Kültler)”, İnsan Sevgisi, Kahramanmaraş 20-22 Nisan 2007, D.İ.Başkanlığı