Dr. Öğr. Üy. Hüseyin Doğan

Üniversite
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
huseyindogan5555@hotmail.com

Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun-Çarşamba 08.09.1977
_x000d_ _x000d_ Eğitim Durumu: 1989 yılında, Çarşamba Akçatarla İlkokulu’nu bitirdi.
_x000d_ 1990-1992 yılları arasında Çarşamba Rıdvan Bey Camii İmam-Hatibi Hacı Hâfız Sabri BAL’dan, Kur’ân, Kıraat ve Tecvit derslerini okudu.
_x000d_ 1996 yılında, Çarşamba İlçe İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu.
_x000d_ 2005-2007 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Samsun Ondokuz Mayıs Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’nde Arapça eğitimi aldı.
_x000d_
_x000d_ Lisans Öğrenimi
_x000d_ (Bitirme Tezi) Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Bursa), 2001.
_x000d_ (İslâm Düşüncesinde Halku’l-Kur’ân Meselesi, (Prof. Dr. Ahmet Saim_x000d_ Kılavuz’dan))
_x000d_ Yüksek Lisans Öğrenimi (Yüksek Lisana Tezi)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri (Kelâm) Anabilim Dalı, Samsun, 2004.
_x000d_ (‘Abd el-Kâhir el-Bağdâdî ve Yöntembilimine Eleştirel Bir Yaklaşım, (Prof. Dr. Mehmet Dağ’dan))
_x000d_ Doktora Öğrenimi (Doktora Tezi)
_x000d_ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri (Kelâm) Anabilim Dalı, Samsun, 2010.
_x000d_ (İlk Dönem İslâm Kelâmcılarında Dinsel Metinleri Anlama ve Te’vîl Problemi, Prof. Dr. İsa Doğan’dan)
_x000d_ Bilimsel Yayınları
_x000d_ (Kitap)
_x000d_ 1- İlk Dönem İslâm Kelâmcılarında Dinsel Metinleri Anlama ve Te’vîl Problemi, Kardeşler Ofset, Samsun, 2011.
_x000d_ Telif Makaleler:
_x000d_ 1-H. DOĞAN; Mu'tezîlî Kâdî ‘Abdülcebbâr’ın Te’vîl Anlayışı, Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13 Ocak-Haziran - 2010, ISSN: 1305-2632, Sayfa: 93-110, Sakarya.
_x000d_ _x000d_ 2-H. DOĞAN; Ebu'l-Hasan el-Eş'arî ve Kelâm’daki Yöntemi Üzerine (II), KADER Kelâm Araştırmaları Dergisi (Kelâm.org), Cilt: XI, Sayı: II, (Bahar 2013), ISSN: 1309-2030, Sayfa: 37-53.
_x000d_ _x000d_ 3-H. DOĞAN; Ebu'l-Hasan el-Eş'arî ve Kelâm’daki Yöntemi Üzerine (I), KADER Kelâm Araştırmaları Dergisi (Kelâm.org), Cilt: XI, Sayı: I, (Güz 2012), ISSN: 1309-2030, Sayfa: 138-169.
_x000d_ _x000d_ 4-H. DOĞAN; İslâm Düşüncesinde İ'tikâdî Mezheplerce Benimsenen Dil Anlayışları, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 26 (2012/II), 2012, ISSN: 1304-6535, Sayfa: 1-24, Sakarya.
_x000d_ _x000d_ 5-H. DOĞAN; Fırak Müellifi ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’de İmân Kavramı, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, Cilt: V, Sayı: II, (Güz 2012), ISSN: 1309-5803, Sayfa: 112-129.
_x000d_ _x000d_ 6-H. DOĞAN; İslâm Düşüncesinde Bir Tartışma Metodolojisi Olarak Cedel, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 24 (2011/II), 2011, ISSN: 1304-6535, Sayfa: 157-174, Sakarya.
_x000d_ _x000d_ 7-H. DOĞAN; Kur'ân'ın Kendine Özgü Yorumbilim Metodolojisi: Te'vîl, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 23 (2011/I), 2011, ISSN: 1304-6535, Sayfa: 171-181, Sakarya.
_x000d_ _x000d_ 8-H. DOĞAN; Eş'arî Kelâmcılarından 'Abdülkâhir el-Bağdâdî'nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme), Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10 Temmuz-Aralık - 2008, ISSN: 1305-2632, Sayfa: 181-200, Sakarya.
_x000d_ _x000d_ Tercüme Makaleler:
_x000d_ 1- H. DOĞAN; Saffârî İmparatorluğu’nun Yapısı ve Yönetimi, _x000d_ Clifford Edmund Bosworth’dan, “The History of the Saffarids_x000d_ of Sistan and Maliks of Nimruz (New York 1994): “Chapter_x000d_ VII: The Organisation and Administration of the Saffarid_x000d_ Empire”. (Orijinal sayfalar: 340-361). e-Makâlât Mezhep_x000d_ Araştırmaları Dergisi, Cilt: VI, Sayı: I, (Bahar 2013), ISSN:_x000d_ 1309-5803, Sayfa: 123-145.
_x000d_ _x000d_ 2- H. DOĞAN; Tevhit ve Sıfatlar Hakkındaki Söz, Muhammed_x000d_ b. Sâlih el-'Useymîn’den, Takrîbu't-Tedmüriyye (Suudi _x000d_ Arabistan-1410/1987): et-Tevhîd ve's-Sıfât (Orijinal _x000d_ sayfalar: 13-37), Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi _x000d_ Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: I, 2013 (13-1), ISSN: 1303-3670,_x000d_ Sayfa: 183-221. Adana.
_x000d_ _x000d_ 3- H. DOĞAN; Bu Kitabın Temel Konularından On İkincisi: _x000d_ İmân Esasları, Ebû Mansûr 'Abdülkâhir el-Bağdâdî’den,_x000d_ Kitâbu Usûli'd-Dîn (İstanbul-1346/1928): Fî Beyâni Usûli'l_x000d_ İmân (Orijinal sayfalar: 247-270), Sakarya Üniversitesi _x000d_ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 27 (2013/I), 2013,_x000d_ ISSN: 1304-6535, Sayfa: 96-121, Sakarya.
_x000d_ _x000d_ 4- H. DOĞAN; Te'vîl Üzerine, Muhammed b. Sâlih el-_x000d_ 'Useymîn’den, Takrîbu't-Tedmüriyye (Suudi _x000d_ Arabistan-1410/1987): Fi't-Te'vîl (Orijinal Sayfalar: 79-91)_x000d_ e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, Cilt: V, Sayı: I, _x000d_ (Bahar 2012), ISSN: 1309-5803, Sayfa: 95-111.
_x000d_ Tanıtım ve Değerlendirmeler:
_x000d_ _x000d_ 1-H. DOĞAN; Uluslararası Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, 05-07 Ekim 2012 MUŞ, -Sempozyum Değerlendirmesi-, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, Cilt: VI, Sayı: I, (Bahar 2013), ISSN: 1309-5803, Sayfa: 197-216.
_x000d_ _x000d_ 2-H. DOĞAN; Prof. Dr. İsa DOĞAN'ın, İslâm’ın Âlim Modeli İmâm Zeyd B. Ali’nin Mektupları, -Kitap Tanıtım ve Değerlendirmesi-, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, Cilt: VI, Sayı: I, (Bahar 2013), ISSN: 1309-5803, Sayfa: 329-337.
_x000d_ _x000d_ 3-H. DOĞAN; Prof. Dr. Sönmez KUTLU'nun, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri, -Kitap Tanıtım ve Değerlendirmesi-, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, Cilt: V, Sayı: I, (Bahar 2012), ISSN: 1309-5803, Sayfa: 209-219.
_x000d_ _x000d_ 4-H. DOĞAN; Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN'ın Pezdevî'nin _x000d_ Kelâmî Görüşleri, -Kitap Tanıtımı-, Usûl İslâm Araştırmaları_x000d_ Dergisi, Sayı: 11 Ocak-Temmuz - 2009, ISSN: 1305-2632, _x000d_ Sayfa: 205-207, Sakarya.
_x000d_ _x000d_ 5- H. DOĞAN; Prof. Dr. İsa DOĞAN'ın İslâm'ın Âlim Modeli _x000d_ Olarak: İmâm Zeyd B. Ali (Hayatı, Mücadelesi, Bilge Kişiliği, _x000d_ Görüşleri ve Çağımızdaki Önemi), -Kitap Tanıtımı-, Usûl _x000d_ İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10 Temmuz-Aralık - 2008, _x000d_ ISSN: 1305-2632, Sayfa: 207-209, Sakarya.
_x000d_ _x000d_ _x000d_ Bildiriler (Tebliğ):
_x000d_ _x000d_ 1-H. DOĞAN; Muş (Varto) Alevîlerinde Dinî İnanç ve Sosyal _x000d_ Hayat, Bingöl Üniversitesi Geçmişten Günümüze _x000d_ Uluslararası I. Alevîlik Sempozyumu, 03-05 Ekim 2013,_x000d_ Bingöl.
_x000d_ _x000d_ 2- H. DOĞAN; Aile İçi Çocuk Eğitiminde Ebeveynlerin _x000d_ Çocuklarına Yönelik Tutum ve Davranışları (Kur'ân Nokta-i _x000d_ Nazarından Metodik Bir Bakış), Uluslararası Çocuk ve_x000d_ Mahrumiyetler Sempozyumu, Hakeder, 26-27 Nisan 2013, _x000d_ İstanbul.
_x000d_ _x000d_ 3- H. DOĞAN; Bireysel Etkileri Açısından Yazılı ve Görsel _x000d_ Medyada Çok Sık Karşılaşılan İnsan Onuru İhlâlleri ve Çözüm _x000d_ Önerileri, Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası _x000d_ Etkinlikleri, Hz. Peygamber ve İnsan Onuru Sempozyumu, _x000d_ 19-21 Nisan 2013, Konya.
_x000d_ _x000d_ 4- H. DOĞAN; Medreselerde Okutulan Temel Akîde Kitapları _x000d_ Üzerine Bazı Tespit ve Mülâhazalar (Şerhu'l-Akâid, Şerhu’l-_x000d_ Mevâkıf, Şerhu Cevhereti't-Tevhîd ve Şerhu'l-Emâlî), _x000d_ Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler _x000d_ (Uluslararası Sempozyum), 05-07 Ekim 2012, Muş.
_x000d_ _x000d_ 5- H. DOĞAN; Sihir ve Din İlişkisi -Dinsel Nasslar Açısından _x000d_ Bir Çözümleme Girişimi- (XVII. Kelâm Anabilim Dalları _x000d_ Koordinasyon Toplantısı & Kelâm İlmi Açısından Gnostik _x000d_ Akımlar ve Okültizm Sempozyumu), 25-27 Mayıs 2012, _x000d_ Malatya.
_x000d_ Çalıştığı Kurumlar
_x000d_ _x000d_ 1-Diyânet İşleri Başkanlığı (Din Görevlisi) 2003-2009;
_x000d_ _x000d_ 2- İçişleri Bakanlığı (Kaymakamlık Proje Ar-Ge Sorumlusu olarak) _x000d_ 2008-2009;
_x000d_ _x000d_ 3- Diyânet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Karadağ Devleti _x000d_ Diz Hizmetleri Koordinatörü (Ateşe) olarak 2009-2011;
_x000d_ _x000d_ _x000d_ 4- Muş Alparslan Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi İslâm Mezhepleri_x000d_ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak 2011-2013,
_x000d_ _x000d_ 5- Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelâm ve İslâm Mezhepleri_x000d_ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak (Halen). 2013-...
_x000d_ _x000d_ _x000d_ Telefonlar
_x000d_ (0.474) 225 12 83; (0.544) 623 06 39 _x000d_ e-Mail Adresi: huseyindogan5555@hotmail.com_x000d_