Dr. Öğr. Üy. Ulvi Murat Kılavuz

Üniversite
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
murat_kilavuz@hotmail.com

Web sitesi
http://ilahiyat.uludag.edu.tr/tr/akademikkadro/kadro/406-ulvi-murat-kilavuz.html

1977’de Bursa’da doğdu. İlkokulu Bursa’da okudu. 1994’te Bursa İmam-Hatip Lisesi’nden, 1999’da U. Ü. İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl U. Ü. İlâhiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2001’de İslâm Düşüncesinde Dolaylı Fiil ve Davranışlar (Tevlid-Tevellüd) konulu yüksek lisans çalışmasını, 2007’de İslâm Kelâmında Kozmolojik Delil (Hudûs-İmkân) konulu Doktora çalışmasını tamamladı. 2011 itibariyle Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

_x000d_ Makaleler:
_x000d_ 1. “The Human Responsibility Problem in Islamic Theology: The Case of Generated Acts”, The Islamic Quarterly, London 2006, vol. 50, issue 3, pp. 201-216 (birinci isim U. Murat Kılavuz olmak üzere A. Saim Kılavuz ile müşterek yayın)
_x000d_ 2. “Küreselleşen Dünyada Din”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2002, c. 11, sy. 2, ss. 191-212.

_x000d_ Kitaplar:
_x000d_ 1. Kelâmda Kozmolojik Delil, İz Yayıncılık, İstanbul 2009, ISBN: 978-975-355-743-6
_x000d_ 2. Kelâma Giriş, İSAM Yayınları, İstanbul 2010, ISBN: 978-605-5586-15-7 (birinci isim U. Murat Kılavuz olmak üzere A. Saim Kılavuz ile müşterek yayın)
_x000d_ Kitap Bölümleri:
_x000d_ 1. “Allah’ı Bilmek: Allah”, İslâm’a Giriş: Gençliğin İslâm Bilgisi, ss. 41-59, ed. Hayati Hökelekli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. bs., İstanbul 2007, ISBN: 978-975-19-3886-4 (birinci isim U. Murat Kılavuz olmak üzere A. Saim Kılavuz ile müşterek yayın)
_x000d_ 2. “Kelâm Eserleri”, Kelâma Giriş, ss. 158-179, ed. Cağfer Karadaş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010, ISBN: 978-975-06-0735-6
_x000d_ 3. “Kelâmın Konumu ve Kelâm Eleştirisi”, Kelâma Giriş, ss. 180-198, ed. Cağfer Karadaş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010, ISBN: 978-975-06-0735-6
_x000d_ Kitap Editörlüğü:
_x000d_ 1. Kelâmda Bilgi Problemi, Arasta Yayınları, Bursa 2003, ISBN: 975-8484-19-2 (Orhan Ş. Koloğlu ve Kadir Gömbeyaz ile birlikte, ikinci isim olarak)
_x000d_ 2. Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) –Bildiriler–/International Symposium on Molla Fanârî (4-6 December 2009 Bursa) –Proceedings–, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2010 (Tevfik Yücedoğru, Orhan Ş. Koloğlu ve Kadir Gömbeyaz ile birlikte, üçüncü isim olarak)
_x000d_ 3. Uluslararası Hocazâde Sempozyumu (22-24 Ekim 2010 Bursa) –Bildiriler–/International Symposium on Khojazāda (22-24 October 2010 Bursa) –Proceedings–, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011, ISBN: 978-605-61689-1-8, (Tevfik Yücedoğru, Orhan Ş. Koloğlu ve Kadir Gömbeyaz ile birlikte, üçüncü isim olarak)

_x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_ Kitap Çevirisi:
_x000d_ 1. W. Montgomery Watt, İslâm’da Siyasal Düşüncenin Oluşumu, Birey Yayıncılık, İstanbul 2001, ISBN: 978-975-8257-26-9
_x000d_ 2. İbn Teymiyye, Tevhid Risâlesi (er-Risâletü’t-Tedmüriyye), İz Yayıncılık, 2. bs., İstanbul 2009, ISBN: 978-975-355-587-3
_x000d_ 3. Beydebâ, Kelîle ve Dimne, (Beydebâ’dan), İz Yayıncılık, İstanbul 2003

_x000d_ Kitap Sadeleştirme:
_x000d_ Şihabüddin Mirzâ ve Burhanüddin Mirzâ, Dinleri Tartışmak: Dinlerin Hakikat Anlayışı Üzerine Oturumlar (Reddü’l-hilâf ve faslü’l-ihtilâf), İz Yayıncılık, İstanbul 2005

_x000d_ Uluslararası Yayınlanmış Tebliğ
_x000d_ “Kelâmî Tartışmalar Bağlamında Molla Fenârî’de Esma-i Hüsna”, Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) –Bildiriler–/International Symposium on Molla Fanârî (4-6 December 2009 Bursa) –Proceedings–, ss. 291-311, ed. Tevfik Yücedoğru vdğr., Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2010
_x000d_ Ulusal Yayınlanmış Tebliğ
_x000d_ “İbn Hazm’ın Nübüvvet Anlayışı”, İbn Hazm: Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, Bursa/Türkiye) –Bildiri ve Müzakere Metinleri–, ss. 229-244, ed. Süleyman Sayar & Muhammet Tarakçı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2010, ISBN: 978-605-5623-45-6
_x000d_ Ulusal Sempozyum Sözlü Sunum
_x000d_ “Arâ’isü’l-Kur’ân’da Yaratılış Kıssası”, Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu, 7-8 Kasım 2009, Kestel/Bursa
_x000d_