Prof. Dr. Hüseyin Aydın

Üniversite
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
huaydin@hotmail.com

Web sitesi
http://huseyinaydin.info/

Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl
_x000d_ Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi 1987
_x000d_ Y. Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi 1990
_x000d_ Doktora İlahiyat Selçuk Üniversitesi 1995

_x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_ Görevler
_x000d_ Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1997-2004
_x000d_ Doç. Dr. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2004-2009
_x000d_ Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Ün. İlahiyat Fakültesi 2009-

_x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_ İdari Görevler
_x000d_ Bölüm Başkanlığı İnönü Ün. İlâhiyat Fak. Temel İslam Bilimleri 1998-2009.
_x000d_ Ana Bilim Dalı Başkanlığı İnönü Ü. İlâhiyat F. Kelam ABD Bşk. 1998-2009.
_x000d_ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2009.

_x000d_ _x000d_ _x000d_ A.Kitaplar
_x000d_ 1- Aydın, Hüseyin, Kur’an’da Peygamberliğin Mahiyeti ve Peygamberlerin Özellikleri, Konya, 1990.
_x000d_ 2- Aydın, Hüseyin, Günümüz Toplumunda İman Problemi, Ankara, 1995.
_x000d_ 3-Aydın, Hüseyin, Ebu’l-Hasen el-Eş’ârî’de Nazar ve İstidlal, Malatya, 2003.
_x000d_ 4- Aydın, Hüseyin, Ekolojik Sorunlara Teolojik Yaklaşımlar, Ankara, 2009.
_x000d_ 5- Aydın, Hüseyin, İbn Teymiye’nin Usûlüddin Anlayışı ve Kelam Eleştirilerinin Değerlendirilmesi, Konya, 2009.

_x000d_ _x000d_ B.Makaleler
_x000d_ 1- Aydın, Hüseyin, “Akîde İnşası Açısından Haber-i Vâhidin Epistemolojik Değeri”, Ekev Akademi Dergisi, yıl: 7, sayı: 15, s. 69-94, 2003.
_x000d_ 2- Aydın, Hüseyin, “İslâm’da ibadetin Kur'an Nazmı ile Kayıtlılığı Meselesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt: 15, sayı: 4, s. 461-475, 2002.
_x000d_ 3- Aydın, Hüseyin, “İbn Teymiye’ye Göre Kelam ve Kelamcılar”, Cumhuriyet Üniversitesi
_x000d_ 4- Aydın, Hüseyin, “Abdullah b. Küllâb'ın Allah’ın Sıfatları ve Kelâmullah’a Dair Görüşleri -İbn Teymiye’ye Göre-”, Tabula Rasa, yıl: 3, sayı: 8, s.125-147, 2003._x000d_ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:7, sayı:1, s.211-233, 2003.
_x000d_ 5- Aydın, Hüseyin, “Allah Rasûlünü Yeniden Anlamak”, Dini Araştırmalar Dergisi, cilt:1, sayı: 2, s. 121-136, 1998.
_x000d_ 6- Aydın, Hüseyin, “İyi-Kötünün Belirlenmesinde Aklın ve Vahyin Rolü”, Marife Dergisi, yıl: 1, sayı:2, s. 129-159, 2001.
_x000d_ 7- Aydın, Hüseyin, “Abdullah b. Küllâb’ın Allah’ın Sıfatları ve Kelâmullah'a Dair Görüşleri -İbn Teymiye’ye Göre-”, Tabula Rasa, yıl: 3, sayı: 8, s.125-147, 2003.
_x000d_ 8- Aydın, Hüseyin, “İbn Teymiye'de Allah Tasavvuru -Eleştirel bir yaklaşım-” Kelam Araştırmaları Dergisi, 4:2, 39-86, 2006.
_x000d_ 9- Aydın, Hüseyin, “Kur’an Bütünlüğü Açısından Hz.İsȃ'nın Âkıbeti Meselesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 6:2, 17-46, 2008.
_x000d_ 10-Aydın, Hüseyin, “İlâhî Adalet Açısından Çocuk ve Hayvan Elemleri Meselesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat F. Dergisi, yıl: 14, sayı: 2, 1-27, Elazığ, 2009.
_x000d_ 11- Aydın, Hüseyin, “İslâm’da Günah Problemi-1” İlim ve Sanat Dergisi, sayı: 43, s. 57-66, İstanbul, (1997).
_x000d_ 12- Aydın, Hüseyin, “İslâm’da Günah Problemi-2” İlim ve Sanat Dergisi, sayı: 44, s. 100-111, İstanbul, (1997).
_x000d_ 13- Aydın, Hüseyin, “İslâm’da Teşbih Anlayışı”, Kamer İlmî Dergi, sayı: 5, s. 22-26, Ankara, (1996).
_x000d_ _x000d_ 14- Aydın, Hüseyin, “Meydan Okumaları Bakımından Kur’an Mucizesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt:8, sayı: 2, s. 45-76, 2010.

_x000d_ _x000d_ C.Uluslararası ve Ulusal Bildiriler
_x000d_ 1- Aydın, Hüseyin, “Mevlânâ’nın Varlık Anlayışı”, 26-28 Ekim Urfa Uluslararası “Mevlânâ ve Mevlevîlik” Sempozyumu, Urfa, 2007.
_x000d_ 2- Aydın, Hüseyin, “Eş‘arî’nin Tartışmaları Bağlamında İrade, Kesb ve Yaratma Meselesi”, 29 Şubat-01 Mart Ulusal Meşiet ve İrade Sempozyumu, İstanbul, 2008.
_x000d_ 3-Aydın, Hüseyin, “Bütüncül Perspektiften Bir Çevre Sorunu: Hava Kirliliği”, 31 Mayıs Konya Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, Konya, 2008.

_x000d_ _x000d_ _x000d_ D.Çeviriler
_x000d_ 1-Aydın, Hüseyin, İbrahim en-Nazzâm’da Tabiat Anlayışı, İkinci Baskı, Nehir Yayıncılık, Malatya, 2003 (Muhammed Abdülhâdî Ebû Rîde’nin, İbrahim b. Seyyâr en-Nazzâm ve Ârâuhu’l-Kelâmiyyeti’l-Felsefiyye, Kahire, 1989 adlı eserinin 112-166 sayfaları arası varlık felsefesi ile ilgili bölümünün takdim ve notlarla Çevirisi).
_x000d_ 2-Aydın, Hüseyin, “Teizm ve Big Bang Kozmolojisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, s.251-263, Samsun, (2002) http://www.dinbilimleri.com/dergi/Cilt2/Sayi3/makale/Teizmbigbang.htm.(RobertC.Koons, 1998’de Texas Üniversitesinde verdiği “Theism and Big Bang Cosmology” konulu konferans metninin notlarla çevirisi).
_x000d_ 3-Aydın, Hüseyin, “Eş’ârî Tahlilde Madde ve Atom” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 95-109, Diyarbakır, (2001) (Richard M. Frank’ın “Bodies and Atoms: The Ash’arite Analysis” Makalesinin Notlarla Çevirisi).

_x000d_ _x000d_ L.Ödüller :
_x000d_ 1-Aydın, Hüseyin, Ekolojik Sorunlara Teolojik Yaklaşımlar (adlı eser) (D.İ.B. Diyanet Vakfı 2008 Yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde on kişilik akademisyen heyeti tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek 1. ve 2.si olmayan üçüncülük ödülüne layık bulunmuştur) İslâm Araştırmaları Ödülü, Ankara, 2008.

_x000d_ _x000d_ _x000d_ M. Kitap Tanıtımı:_x000d_
1-Kitap tanıtımı yapan: Rukiye Yıldız, İnsan Çevre Münasebetine Modern Yaklaşımın Teolojik Kritiği, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 18, Sakarya, 2008, s. 225-229._x000d_ Aydın, Hüseyin, İnsan Çevre Münasebetine Modern Yaklaşımın Teolojik Kritiği, Atılım Yay. Malatya, 2003, 214 sayfa._x000d_ _x000d_
Yeni Kitap ve Makale Çalışmaları_x000d_
Kitap Çalışması_x000d_ _x000d_ _x000d_
1-Bir Kelâmcı Bakışıyla Haccın Anlamı (sürüyor)_x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_
Makale Çalışmaları_x000d_ _x000d_
1-Aydın, Hüseyin, “Araştırma Tekniği Açısından İnternet ve Kompact Disk Teknolojilerinin Kelam İlmine Sağladığı Yeni İmkanlar” (Yayına Hazır Makale)_x000d_
2-Aydın, Hüseyin, “Mevlânâ’nin Nübüvvet Anlayışı” _x000d_
3-Aydın, Hüseyin, “Modern Dünyada İrade Hürriyetinin Anlamı” (sürüyor)_x000d_
4-Aydın, Hüseyin, “Kur’an’ın Işığında Tanrı İnancının Epistemik Temeli” (sürüyor)_x000d_ _x000d_