Doç. Dr. İsmail Bulut

Üniversite
HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
ibulut@msn.com

Web sitesi
web.hitit.edu.tr/ismailbulut

Eğitim
•Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans
•Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Yüksek Lisans
•Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Doktora
İş deneyimi
•Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Eserleri:

Tez | Doktora
1.BULUT, İ. (2007) "Şah Veliyyullah Dehlevi`nin Kelami Görüşleri".
Makale | Ulusal Hakemli
2.BULUT, İ. (2015) "Kadızâde Mehmet Arif B. Mehmed Erzurumî (Ö. 1173/1759)’nin Kelami Görüşleri". Ekev Akademi Dergisi, 19(61)
3.BULUT, İ. (2015) "KADER - ENGELLİLİK İLİŞKİSİNE KELAMİ BİR YAKLAŞIM". Ataürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(43)
4.BULUT, İ. (2014) "İDKAB Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik ve Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Üzerine Kelam Dersinin Etkisi". Kelam Araştırmaları Dergisi, 12(2)
5.BULUT, İ., BÜYÜK, C., ARICI, İ. (2014) "Öğretmenlere Göre İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programında Yer Alan İnanç Öğrenme Alanı Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyi". Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (41)
6.BULUT, İ. (2011) "Dehlevi Düşüncesinde Mistik Yapı ve Rüya Kavramının Önemi"., 9(2)
Bildiri | Sempozyum
7.BULUT, İ. (2015) "NÜBÜVVETE ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM: MUHAMMED FERİD VECDİ ÖRNEĞİ".
8.BULUT, İ. (2014) "KADIZADE MEHMED ARİF b. MEHMED ERZURUMÎ (Ö. 1173/1759)’NİN KELAMCILIĞI".
9.BULUT, İ. (2013) "HULÂSATÜ’L-HAKÂYIK’TA KIYÂMET VE AHİRET TASAVVURU".