Doç. Dr. İbrahim Kaplan

Üniversite
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

E-Posta
ikaplan43@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı SoyadıDoç. Dr. İbrahim KAPLAN
D. Yeri
D. Tarihi
Kütahya/Altıntaş
12.05.1972
Y. LisansTemel İslâm Bilimleri (Kelam)
DoktoraTemel İslâm Bilimleri (Kelam)
Kadrosuİlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Kelam
e-postaikaplan43@gmail.com
Tel. NoAKADEMİK ÖZGEÇMİŞ


DerceKurum AdıYerYıl
LisansErciyes Üniversitesi/İlahiyat F.Kayseri1995
Arş.Grv. İnönü Üniversitesi/İlahiyat F.Malatya1995
Y. LisansErciyes Üniversitesi/SBEKayseri1999
Arş. Grv.Ankara Üniversitesi/İlahiyat F.Ankara2000
DoktoraAnkara Üniversitesi/SBEAnkara2006
Arş.Grv. Dr.İnönü Üniversitesi/İlahiyat F.Malatya2006
Yrd.Doç.Dr.İnönü Üniversitesi/EğitimMalatya2010
Yrd.Doç.Dr.Çukurova Üniversitesi/İlahiyat F.Adana2016
Doç.Dr.Çukurova Üniversitesi/İlahiyat F.Adana2017
Doç. Dr. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi/İslami İlimler F.İzmir2019

TEZLER

DereceTezin AdıDanışman/Enstitü
Yüksek LisansMuhammed İkbal’in Kelâmî Görüşlerinin DeğerlendirilmesiProf.Dr. Cihat TUNÇ / Erciyes Üniversitesi SBE
DoktoraErken Dönem Müslüman-Hıristiyan Teolojik İlişkileriProf.Dr. Şaban Ali DÜZGÜN/ Ankara Üniversitesi SBE


İDARİ GÖREVLER

Yıl

Görev

2010-2013

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı

2012-2012

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

  • A) KİTAPLAR:

1. İbrahim Kaplan, Kelam Açısından Tahrif ve Kutsal Kitapların Mevsukiyeti Mreselesi, Gece Yay., Ankara, 2016.

2. İbrahim Kaplan, İslâm’a Göre Hıristiyanlık: Erken Dönem İslâm Kaynaklarında Hıristiyanlık Üzerine Değerlendirmeler, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008.

3. İbrahim Kaplan, Kelam’a Dair Görüşleriyle Muhammed İkbal, Üç Mart Press, Kütahya, 2008.

4. İbrahim Kaplan, Temel Dinî Bilgiler I (İslâm İnanç Esasları), Ankara, 2013.

5. İsmail Şık-İsmail Yürük-Nail Karagöz-İbrahim Kaplan, Kelam I Kelam Tarihi, Kelam Okulları, Gece Kitaplığı, Ankara, 2015.

  • B) KİTAP BÖLÜMÜ

1.İbrahim Kaplan-Nail Karagöz, "Meâd", Kelam IV Sistematik Kelam 2, Nübüvvet-Mead, Araştırma Yay., Ankara, 2016, ss. 129-146.

2.İbrahim Kaplan-Mustafa Selim Yılmaz, "Kıyamet", Kelam IV Sistematik Kelam 2, Nübüvvet-Mead, Araştırma Yay., Ankara, 2016, ss. 147-167.

3.İbrahim Kaplan-Nail Karagöz, "Ahiret Günü ve Ahirete İman", Kelam IV Sistematik Kelam 2, Nübüvvet-Mead, Araştırma Yay., Ankara, 2016, ss. 169-189.

4.İbrahim Kaplan-İsmail Yürük, "Cennet ve Cehennem", Kelam IV Sistematik Kelam 2, Nübüvvet-Mead, Araştırma Yay., Ankara, 2016, ss. 233-253.

  • C) MAKALELER:

1. “Muhammed İkbal’in Islahat Projesinde İnsanın Kaderi Problemi”, Kelam Araştırmaları Dergisi (Kader), Yıl: 1, Sayı: 1, Ocak, 2003, ss. 71-88.

2. "Erken Dönemde Hıristiyan Karşıtı Söylemin Ortaya Çıkmasını Hazırlayan Sebepler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 47, S. 2, Yıl 2006, ss. 165-183.

3. "Teolojik İlişkiler Bağlamında Hz. Muhammed’in Güvenilirliği İle İlgili Bazı Meseleler”, Dini Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 27, Ocak-Nisan 2007, ss. 117-131.

4. "Mevlana’nın Muhammed İkbal’in Fikriyatı Üzerindeki Etkisi”, Marife, yıl.7, sayı 3, kış 2007, ss. 163-174.

5. "M. İkbal’in “Tevhid Yorumu: Tevhid İnancının Dinamik Yapısı”, Fırat Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12:1 (2007), ss. 83-101.

6. "Hıristiyan Teolojisiyle Etkileşimi Açısından Erken Dönem Kelamı”, Kelam Araştırmaları Dergisi (Kader), Yıl 6, Sayı 2, Temmuz 2008, ss. 131-155.

7. Erken Dönem Müslüman-Hıristiyan Polemik Geleneği”, Hikmet Yurdu, C. 3, S. 5, ss. 155-188.

8. "S. Ahmet Arvasi’nin Din Anlayışı, Religious Sciences, Volume 2, 2014, ss. 45-64.

9. Harputlu İshak Efendi’ye Göre Teslis Doktrininin Çelişkileri, Hikmet Yurdu, Yıl 9, C. 9, S. 17, ss. 175-192.

10. Şemsüddin es-Semerkandî'nin Nübüvvet Anlayışı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5/4, 2016 (Nisan Özel), ss. 739-765.


  • D) ULUSAL/ULUSLARARASI SEMPOZYUM/PANEL

1"İlk Dönem Müslüman-Hıristiyan Polemiği -Tartışılan Konular Açısından Bir Değerlendirme-", International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, April 28-May 1, 2016, Milan.

2. “Mâtürîdî’ye Göre Hıristiyanların Hz. İsa’nın Tabiatı Hakkındaki Teolojik Yanılgıları, I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, (Yayımlandı)

3. “Maturidi’de Din ve Vicdan Hürriyeti”, Uluslararası İmam Maturidi Sempozyumu, Eskişehir, 2014. (Yayımlandı)

4. “Harputlu İshak Efendi’nin Teslis Eleştirisi”, Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahisyetler Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2015 Elazığ. (Sözlü Sunum)

5. “İmam-ı Azam Ebu Hanife’de Eleştirel Düşünce”, Bütün Yönleriyle İmam-ı A’zam ve Hanefilik Sempozyumu, 28-30 Nisan 2015, Eskişehir.(Yayımlandı)

6. “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinde Kelam Dersleri”, XVII. Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Gnostik Akımlar Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2012 (Yayımlandı)

7. “Erken Dönem Müslüman-Hıristiyan Polemik Geleneği”, XIV. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Kelamcılara Göre Kur’an’daki Diğer Dinler Sempozyumu, 29 Haziran-1 Temmuz 2009, Samsun.

8. “Mevlana’nın Çağdaş İslâm Düşüncesine Etkisi; Muhammed İkbal Örneği”, (Düşünce ve Gönül Adamı Olarak Mevlana Paneli, 1 Mayıs 2007, İ.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi)

9. "S. Ahmet Arvasi'ye Göre İnsanın Anlam Arayışı ve Din", Uluslararası 14. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 22-23 Ağustos 2016, Makedonya, Gostivar. (Yayımlandı)

10. "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında İnsanın Kaderi Problemine Yaklaşımlar", Ahmet Yesevi Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1-4 Aralık 2016, Antalya. (Yayın aşamasında).

11. “Şefaat Anlayışları ve Günümüze yansımaları”, Uluslararası 14. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 22-23 Ağustos 2016, Makedonya-Gostivar. (İsmail Şık ile birlikte, Yayınlandı)


E) Tercüme Makale

1. “Daniel S. Robinson, Felsefi Terminolojinin Başlangıcı ve Gelişimi Üzerine Royce’un Bakışı”, Dini Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 27, Ocak-Nisan 2007, ss. 299-307.


F) KİTAP TANITIMI

1. “Mutezile’ye Göre İyilik ve Kötülük (Hüsn ve Kubh) Problemi”, (Hulusi Arslan, Basılmamış Doktora Tezi, E.Ü.S.B.E., Kayseri, 2000), Dini Araştırmalar Dergisi, C. 5, S. 14, Eylül-Aralık 2002, ss. 213-216.

2. “İslâm’ın Doğuşunda Toplumsal Realite, Hukuki Ayetler ve İctihadi Kaynaklar”, (Zahid Aksu, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2005), Hikmet Yurdu, Yıl 2, Sayı 3, ss., 421-425. www.hikmetyurdu.com

3. “Mahmud b. Zeyd el-Lâmişi’nin Kelam Anlayışı”, İsmail Şık, AÜSBE Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009, İslâmî İlimler Dergisi, C. IV, S. 1-2, Bahar-Güz 2009, (Kelam Özel Sayısı), s. 465-466.

G) ESERLERİNE YAPILAN ATIFLAR

1. Fikret Soyal, İlk Dönem İslam Kelamcılarının Teslis Eleştirisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011.

2. Hüseyin Aydın, “Kur’an’ın Bütünlüğü Açısından Hz. İsa’nın Akıbeti Meselesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi (Kader), Yıl 6, Sayı 2, Temmuz 2008, s.

3. Hasan Arslan, Ekonomik Kalkınmada Dinsel Tutum ve Davranışların Çift Yönlü Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bil. Ens. (Yayımlanmamış Doktora Tezi)

4. Bekir Zakir Çoban, “Türklerin Dini’inden Hilal’in Gölgesine veya Kibirden Korkuya, 1896 ve 1995 Amerika’sında İki Farklı İslâm Algısı”, Dokuz Eylül Ünv. İlahiyat Fak. Der., XXVII/2008, s. 93.

5. H.Hüseyin Kargın, Muhammed İkbal’de Benlik Felsefesinin Unsurları, İnönü Ün. SBE YL Tezi, s. 78-79.

6. Eyyup Yıldırım, Muhammed İkbal’in Kader Anlayışı, E.Ü, SBE. YL Tezi, Danışman R. Ertürk, Kayseri, 2009, s. 23, 35, 36, 98.

7. Hulusi Arslan, Kadı Abdülcabbar’ın Hıristiyan İlahiyatına Yönelttiği Teolojik Eleştiriler, Kelam Araştırmaları 8:1, (2010), ss. 13-44.

8. Yahya Karaca, “Allame Muhammed İkbal’in Din ve Ahlak Anlayışı”, Beyaz Yasemenler Ülkesinde Muhammed İkbal’in Eğitim Davası, ed., Bahri Ata, Pegem Yayınları, Ankara, 2014, s. 102.

9. Zeliha Okumuş, Muhammed İkbal’in Bilgi Anlayışı, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ABD, Yüksek Lisans Tezi, (Danışman, Nebi Mehdiyev), Haziran, 2014.

10. Hidayet Peker, “Muhammed İkbal’de Tanrı-Evren İlişkisi”, Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Der., C. 22, S. 1, 2013, s. 39-55.

11. Mustafa Baş, “İslâm Tarihinde ve Tarihimizde Farklı Kültürlerle Birlikte Yaşama Tecrübesi, Dinî Araştırmalar, Ocak-Haziran 2011, C. 14, S. 38, s. 47, 48, 58.

12. Vahit Göktaş, Tasavvuf Yazıları, Ankara, 2014, s. 186.

13. Fadıl Ayğan, “Mâtürîdî Kelamcı Şemsüddin es-Semerkandî’nin Hıristiyanlık Eleştirisi”, MÜİF Der., Cilt-Sayı 46, Nisan 2014, 125-144.

14. İsmail Bulut, “Zeydî Kelamcı Kasım b. İbrahim er-Rssî’nin Teslis Eleştirisi” Kelam Araştırmalar 14/1, (2016), ss. 62-83.

15. Cevdet Kılıç, “Muhammed İkbal”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslam Düşüncesi, (Proje ed., Bayram Ali Çetinkaya, cilt ed., Selim Eren-Ali Öztürk), İnsan Yay., İstanbul, 2015, C. 9, ss. 485-534.

16. Zekiye Sönmez, İslâm’ın Ortaya Çıktığı Dönemde Arap Yarımadasında Hıristiyanlık, (AÜSBE, Doktora Tezi), Anlara, 2010.

17. İbrahim Aslan, Kadı Abdülcabbar'a Göre Aklın ve Dilin Sınırlarında Kur'an, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2016.

18. İsmail Şık, "Abdülkahir Bağdad'ye Göre Mucize ve Keramet", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16/2, ss. 93-112.


H) DERGİ HAKEMLİĞİ

1. Dini Araştırmalar Dergisi.

2. Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum-Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

3. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

4. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

5. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

6. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

7. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

8. Kelam Araştırmaları Dergisi

9. Kelam Araştırmalar 14/1, (2016), ss. 62-83.


H) DİĞER ÇALIŞMALAR

Mustafa Vazıh Efendi, Belâbilu’r-Râsiye fî Riyâzi Amâsiyye, Yayına Hazırlayan, Mesut Aydın-Recep Dündar-İbrahim Kaplan-Güler Aydın, Malatya, 2011. (ISBN: 978-975-00214-3-5)