Prof. Dr. Hamdi Gündoğar

Üniversite
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Ek Bilgiler
Dekan Vekili

E-Posta
hamdigundogar@hotmail.com

Web sitesi
http://www.ilahiyat.sirnak.edu.tr/temel_islam_bilimleri?p=kdmk&det_id=1118

1982’de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1998’de Cumhuriyet Üniversitesi SBE’de “Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2003’te Selçuk Üniversitesi SBE’de “İtikatta Sünnet’in Yeri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012 de doçent oldu. Halen Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı ve Ş.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yapmaktadır.
KİTAP
1- Fahreddin er-Razî’de İnsan Fiilleri, Gündoğar, Hamdi, Çıra Yayınları, İstanbul 2010.
2- İslâm İtikadında Sünnet, Gündoğar, Hamdi, Çıra Yayınları, İstanbul, 2006.
3- Kur’an’da Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Özellikleri, Gündoğar, Hamdi, Ravza Yayınları İstanbul, 1999.
4- Usve-i Hasene Hz. Muhammed, Gündoğar, Hamdi, Çıra Yayınları, İstanbul 2010.
MAKALE
1- “Mu’tezile Mezhebinde İnsanın Fiilleri Problemi” Gündoğar, Hamdi, C.Ü. İlahiyat Fak. Der. 2004, VIII/2, s. 205-218.
2- “Alevi-Bektaşi Kültürel Kaynaklarında Tanrı Tasavvuru” Gündoğar, Hamdi, Dicle Ü. İlahiyat Fak. Der. 2008, X/1, s. 39-57.
3- “İbnü Kayyimi’l-Cevziyye’nin Şifâu’l-Alîl Adlı Eserinde Kaza ve Kaderin Mertebeleri” Gündoğar, Hamdi, Marife, 2010, Bahar Sayı: 1, s. 29-48.
4- “Ebu’l-Muîn en-Nesefî’nin İnsan Fiilleri Probleminde Mu’tezile’ye Yönelttiği Bazı Eleştiriler” Gündoğar, Hamdi, KADER, 9/1, 2011, s. 199-214.
5- “Kur’an’da Allah’ın Mutlak İradesi ve İlmi Karşısında İnsanın İrade Özgürlüğü” Gündoğar, Hamdi, Marife Der. Yıl. 10 sayı. 3. (Kur’an Özel Sayısı) s.115-133.
6- “Eş’ari’nin İnsan Fiilleri Doktrini” (Mohammed Yusoff Hussaın’dan) ŞÜİFD, 2010, 1-2, 2010, s. 167-175.
7- “Kur’an’da Mü’min’in Özellikleri”, Gündoğar, Hamdi, Özgün İrade Aylık Düşünce Dergisi, Kasım 2007, Sayı: 43, s. 34-36.
BİLİMSEL TOPLANTI
1- “Geleneksel Kelâm Sürecinde Sünnet İtikat İlişkisi”, Gündoğar, Hamdi, (Fırat Üniversitesi ilahiyat Fakültesi. “Kelâm İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri” Koordinasyon Toplantısı ve Sempozyum Bildirileri, Elazığ, 2004, Baskı Yeri, Ankara TDV Yay. s. 290-309.)
2- “Kur’an’da Hz. Peygamber (s.a.v.)’e İtaat”, Gündoğar, Hamdi, (IV. Kutlu Doğum Sempozyumu “KUR’AN VE HZ. PEYGAMBER”, 17-18 Nisan 2010 Şanlıurfa, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Şanlıurfa İl Müftülüğü, Baskı, TDV Yay. Ankara, s.167-178)
3- “Molla Ahmed-i Cezerî’nin Kelâmi Görüşleri” Gündoğar, Hamdi, (Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu Sempozyum Bildirileri, Mayıs 2010, Basım Yeri, Ankara, 2010, s. 605-613.)