Allah'ın Güzel İsimleri Esmaü'l-Hüsna

Yazar: Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Kitap Tanıtımı (Editör-Yazar Mehmet Deri)

Kitabın Adı: Esmâü'l-Hüsnâ (Allah’ın Güzel İsimleri)
Kitabın Yazarı: Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı: Nasihat Yayınları, Malatya 2016
Baskı Sayısı ve Sayfası: 1. baskı, 519 sayfa

Eserin en başta gelen özelliği ufuk açıcı ve akıcı bir üslûba sahip olması.

Kitap, alanında yayınlanan önemli eserlerden biridir. Eser, gerçekten de çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Kitap, daha önce Somuncu Baba Dergisinde “Güzel İsimler” köşesinde yayınlanan yazılardan oluşuyor. Şahsen ben fakirin de çok istifade ettiği bu faydalı ve ufuk açıcı yazılar ve okuyucuların büyük bir ilgisi ve teveccühü sonucu, ortaya böylesine faydalı ve de çok anlamlı bir kitap ortaya çıktı.

Yazar, eserin yazılma gerekçesini şöyle açıklamaktadır: “İnsanın yaratılış gayesi, bir ve tek olan Allah Teâlâ’ya kulluk etmek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Nitekim bir âyette bu yaratılış gayesi şöyle belirtilir: “Ben insanları ve cinleri, ancak bana kulluk etsinler/beni tanısınlar diye yarattım.”(Zâriyât, 51/56) İman, yaratanı bilmedikçe gerçekleşmez. Kulun istikâmetine delâlet eden şeyleri bilmesi, kendini bilmesine bağlıdır. Kendini bilen Rabbini bilir. İnsan Rabbini bildikçe, O’na olan haşyeti; marifetullah nispetinde, Rabbine olan sevgisi ve saygısı artar. Bu mânâda: “Allah’a karşı ancak, kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar” (Fâtır, 35/28) âyeti, bu saygıya işaret eder.

Allah Teâlâ’yı bilmenin birçok yolu vardır. Bu yollardan birisi de Kur’ân-ı Kerim ve hadislerde geçen O’nun isimlerini bilmektir. Kur’ân-ı Kerim’de birçok âyette O’nun isimlerinden bahsedilmiştir: “En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle duâ edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın”, (A’râf, 7/180) “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur”, (Tâhâ, 20/8) “O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr, 59/24) Hz. Peygamber (s.a.v.)’den gelen bir rivâyette Allah Teâlâ’nın isimlerinin sayısı hakkında şöyle buyrulur: “Allah’ın doksan dokuz -yüzden bir eksik- ismi vardır. Bunları tek tek sayan kimse Cennet’e girer.” (Buhârî, Tevhîd, 12; Daavât, 68; Şürût, 18; Müslim, Zikr, 5; Tirmizî, Daavât, 82; İbn Mâce, Dua, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 258, 267, 314, 427, 499, 503, 516) Bu güzel isimlerin başında ism-i a’zam olan Allah lafza-i celâli yer alır; hem ulûhiyete, hem de isim ve sıfatların tümüne delâlet eder. Bunun için; Allah, er-Raûf’un, el-Kerim’in isimlerindendir denmez, aksine, “er-Raûf, el-Kerim”, Allah’ın isimlerindendir, denilir.

Hadis kaynaklarında geçen esmâ rivâyetinde Allah’ın güzel isimlerinin doksan dokuz olarak belirtilmesi, çokluktan kinâye olup, bu isimleri doksan dokuzla sınırlandırmak doğru değildir. Bu isimlerin sayısının üç yüzden fazla olduğu bilinmektedir. Burada sayının kendisine takılıp kalmak değil, bu güzel isimleri ezberleyip içten gelerek zikretmek, mânâlarını kavrayıp ilâhî ahlâkla ahlâklanmak ve Allah’a bu isimlerle duâ etmektir. Nitekim Allah Teâlâ bu isimlerin her birisiyle kendisine duâ edileceğini şöyle buyurmuştur: “De ki: ‘(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihâyet en güzel isimler O’nundur.” (İsrâ, 17/110) Bu âyetten anladığımız kadarıyla, Yüce Rabb’imize bu isimlerin her birisiyle duâ edebiliriz. “Allah’ım! Sen gafursun, benim bütün günahlarımı bağışla!” “Ya Rezzâk, bana helâlinden bol rızık ver!” “Ya Rabbi! Sen eş-Şâfiîsin! Benim hastalıklarıma şifâ ver!” misallerinde olduğu gibi Esmâ-i Hüsnâ’dan bir isimle duâ edebiliriz. Ayrıca bu isimler, güzel ahlâk sahibi olmada da bize yol gösterir. Meselâ, Allah Teâlâ’nın en güzel isimlerinden birisi çok affeden, çok bağışlayan anlamına gelen el-Afüvvü’dür. Bu bağlamda Yüce Allah kullarını affedicidir. Eğer bizler de kardeşlerimizin bize karşı hoş olmayan davranışlarını affedici olursak, bu güzel isimle ahlâklanmış oluruz. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Kısaca, bu isimlerin mânâları, müminin kalbinde ve davranışlarında tesirini gösterdiği zaman, hedefine ulaşmış olacaktır.”

İlim ve fikir hayatımıza bu çok değerli eseri kazandıran Sayın Prof. Dr. Ramazan Altıntaş Hocamızı tebrik eder; ilim, düşünce ve kültür hayatımıza katkıları yolunda başarılarının devamını dilerim.

Kitap, visan@nasihatyayinlari.com online satış sitelerinden de elde edilebilir.

Nasihat Yayınları tlf no: 0422 615 15 54

Nasihat Yayınları¸ 2016

Sıvama Karton Kapaklı, 2 Cilt, 16x24cm, 520 sayfa

ISBN: 978-9944-774-41-3