Hüsun ve Kubuh -İyilik ve Kötülüğün Kaynağı-

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Barlak

Kitabın Adı: Husün-Kubuh İyilik ve Kötülüğün Kaynağı

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer BARLAK

Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016

  • Baskı 160 sayfa

Husün-kubuh meselesi, tarih boyunca neredeyse bütün medeniyetlerde üzerine söz söylenen bir konudur. Bunun nedeni, bu mesele etrafında dile getirilen düşüncelerin, kişilerin/toplumların tanrı ile ilişkilerinin mahiyetini belirlemesi ve belli bir dünya görüşünün oluşumuna zemin hazırlamasıdır. Zira husün-kubuh meselesi, Allah-insan-evren ilişkisinin temel dayanaklarının belirlendiği ve bu ilişki zincirinin tutarlı bir şekilde birbirini tamamlamasının sağlandığı merkezî bir konudur.

Husün-kubuh meselesi, İslâm kelam tarihinde kelamî mezheplerin önemle üzerinde durdukları konulardan biri olmuştur. Kelamî mezhepler, husün-kubuh meselesi üzerine görüşlerini dile getirirken birçok harici etkenin tesiri altında kalmış, bunlara ilave olarak mezhep taassubu, konunun yalın haliyle Kur’an perspektifinde ele alınmasını olumsuz olarak etkilemiştir. Bu sebeplerden dolayı kelamcıların husün-kubuh meselesine yaklaşımları, benimsedikleri mezhep anlayışları çerçevesinde olmuştur. Bunun için, kelam tarihinde, her türlü ön kabulden uzak ve tarafsızlık esas alınarak oluşturulan bir husün-kubuh görüşünden bahsetmek pek mümkün değildir.

Eserin birinci bölümünde konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalarda eksik kalan husün-kubuh konusunun tarihsel serüvenini ortaya koyabilme adına sırasıyla, Yunan düşüncesinde, Hint düşüncesinde, Hıristiyanlık ve Yahudilik’te, Modern Felsefede ve İslam Öncesi Arap Toplumunda ifade edilen iyilik-kötülük görüşleri ortaya konmaya gayret edilmiştir.

İkinci bölümde ise İslam düşünce kültüründe husün ve kubuh meselesi ele alınmıştır. Burada, İslam kelamında nasıl tartışılmaya başlandığını aktardıktan sonra husün-kubuh meselesinin genel hatlarıyla neyi ifade ettiği açıklanmış, ardından kelam ekollerinin konuyla ilgili yaklaşımları ortaya konmuştur.

Üçüncü bölüm olan son kısımda ise İslamî temelleri ışığında kelamî mezheplerin husün-kubuh görüşlerinin değerlendirmesi yapılmış, akabinde bu meselenin İslam toplumundaki pratik sonuçları izah edilmiştir.

Husün-Kubuh meselesini benzer çalışmalardan daha kapsamlı ele alması, eseri farklı ve özel kılmaktadır.