GÜNÜMÜZ AKAİD VE KELAM PROBLEMLERİ

Yazar: Prof. Dr. İbrahim COŞKUN


Kitabın Adı: Günümüz Akaid ve Kelam Problemleri

Kitabın Yazarı: Prof. Dr. İbrahim Coşkun
Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı: Kitap Dünyası Yayınları, Konya 2020
Baskı Sayısı ve Sayfası: 2. baskı, 240 sayfa

Elinizdeki eser, zengin bir akademik literatür taranarak yazılmış olup, alanında yayınlanan önemli eserlerden biridir. Eser, gerçekten de önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

İslâm dininin inanca ve davranışlara dair ilkelerini nasslardan hareketle belirleyen ve aklî yöntemlerle temellendirip destekleyen Kelam ve Akaid ilmi, Asr-ı Saadet’ten itibaren günümüze kadar çeşitli merhaleler geçirmiştir. Orijinal bir düşüncenin oluşmasına öncülük yapmış olan Kelam ilmi, bilahare klasik felsefe ve mantıkla temasa girmiş, ardından şerh ve haşiyelerle ilim hayatında varlığını devam ettirmiştir. 19. yüzyılın sonlarında diğer bazı İslâmî ilimler gibi Kelamın da muhteva ve metodunu ıslah etme ve yenileme teklifleri yapılmaya başlanmıştır. Bu tekliflerin ortaya atılmasında İslâm dünyasını etkileyen Batılılaşma hareketinin ortaya çıkardığı akımlar ve giderek yaygınlaşan modern ilim anlayışının büyük rolü olmuştur.

Müslümanların inançlarını tehdit eden inkârcı akımlar 19. yüzyılın sonlarında “Yeni İlm-i Kelam Dönemi”ne yol açtı. Bu dönemde Kelâm Âlimleri, Kelâm ilminin metodolojisinin yenilenmesini ve üzerinde durulacak konuların değiştirilmesi fikrini ortaya attılar. Onlar bilim ve felsefenin konularının önemli oranda değiştiğini, bilimde artık deney ve tecrübenin hâkim olduğunu, Dehriyye ve Sofestaiyye gibi mezheplerin yerini Materyalist, Pozitivist ve Nihilist akımların aldığını söylüyorlar, artık yeni dönemde Kelâm Âlimlerinin eski Yunan felsefesi yerine modern Batı Felsefesi ile diyalog içinde olmalarının gereğine dikkat çekiyorlardı. Bu arayış sonucu Anadolu’da İzmirli İsmail Hakkı, Abdullatif el-Harputî, Filibeli Ahmet Hilmi, M. Hamdi Yazır, Mısır’da Muhammed Abduh, Cemaleddin Afganî, Hindistan’da Seyyid Ahmed Han ve Şiblî Nu‘mânî gibi âlimler İslâm akaidini esas alarak yeni kelamî problemlere çözümler ürettiler.

Problemlerin bir kısmı da İslâm düşüncesinin teşekkül ettiği dönemden itibaren ortaya çıkan ancak her çağda varlığını sürdüren konulardır. Şia’nın Ehl-i Beyt sevgisini bâtınî inançlara dönüştürmesi ve bunun sonucunda İslâm akaidine ters düşen pek çok hurafenin ve bâtınî inançların yayılması, kader konusunda tamamen birbirine zıt görüşler ve bu görüşlerin doğurduğu problemler bunlardan bazılarıdır.

KİTAPTAN BAZI BAŞLIKLAR/KONULAR
*Allah İnancına Yönelik Farklı Kesimlerden Gelen Sorular
*Çağımızda İnkârcılığa Açılan Üç Kapı: Rasyonalizm, Determinizm ve Deizm
*İnkârcı Düşünce Akımlarının Türkiye’ye Girişi
*Feminist Özgürlük Algısı ve Bu Algının Doğurduğu Problemler
*Müslüman Bakış Açısıyla İnsanın Özgürlüğü ve Feministlerin Yanılgıları
*Allah-İnsan İlişkisi Bağlamında Maturidî Düşüncede İnsanın Özneliği ve Özgürlüğü
*Kelâmî Ekollerde Allah-İnsan İlişkisinin Genel Görünümü
*Maturidî Düşüncede Allah ve İnsan
*Çağımızda Din-Bilim Kavgası ve Kur’an’ın Aklî/Manevî Mucizeliği
*İslâm’da Dünya-Ahiret Dengesi ve Bu Dengeyi Bozan Dinî Yorumlar
*İslâm Sanatının Gelişmesini Engelleyen Kelamî Yorumlar -Sinema Örneği-