Günümüz Kelam Problemleri

Yazar: Recep Ardoğan (Editör)


Günümüz kelam problemleri

Klm yayınları

472 sayfa

İstanbul 2018

Editör: Recep Ardoğan

Kitap farklı üniversitelerden 15 farklı akademisyenin emeği ile hazırlanmış, çeşitli güncel inanç sorunlarını kolay anlaşılır ve akıcı yazılardan oluşmaktadır. Kitabın girişinde kelem ilminin güncellenmesi gerektiğine dair fikirler dile getirilmiş, bölüm yazılarında çağdaş ideolojilerin, sosyolojik ve psikolojik teorilerin İslam inancının temellerine zıt iddiaları ele alınmıştır. Ayrıca hala güncelliğini koruyan kimi klasik meselelerin, güncel yönü de ele alınmıştır.

Kitapta yer alan bölümler ve bölüm yazarları şöyledir:

ÇAĞDAŞ İNKÂRCI AKIMLAR. 27

GÜNCEL ATEİST ARGUMANLAR /İbrahim COŞKUN.. 28

1. Fikrî Çerçeve. 28

2. Güncel Ateist Argumanlar ve Cevapları30

MATERYALİZM /İbrahim COŞKUN.. 33

1. Materyalistlerin İddiaları33

2. Materyalizmin Eleştirisi34

2.1. Maddenin Yapısı34

2.2. Maddenin/Evrenin Yaratılmışlığı35

2.2.3. Kâinatta Düzen. 38

POZİTİVİZM/İbrahim COŞKUN.. 40

NİHİLİZM/Osman BİLEN.. 45

1. Fikrî Çerçeve. 45

2. Zaaflar ve Yanılsamalar47

AGNOSTİSİZM/Osman BİLEN.. 53

Ek: Ters Dogmatiklik: Bilinemezcilik, Şüphecilik, Görecilik/ed.58

ATEİST VAROLUŞÇULUK /Recep ARDOĞAN.. 60

EVRİMCİLİK VE DARVİNİZM.. 66

1. Sosyal Darvinizm.. 71

2. Öjenik. 73

FRÖYDİZM (FREUD PSİKANALİZMİ)77

1. Freudizmin Din reddiyeciliği77

2. Freudizmin Maneviyat Tahribatı80

DEİZM.. 85

PANTEİZM ve PANENTEİZM.. 89

1. Panteizm... 89

2. Panenteizm... 92

TEVHİDLE İLGİLİ MESELELER. 95

VAHDET-İ VÜCUD /Recep ARDOĞAN.. 97

3.1. Terkip Anlamının Ötesinde Bir Anlayış Olarak Vahdet-i Vücud. 97

3.2. Vahdet-i Vücûd Kavramına Yönelik Düzeltme: Vahdet-i Şühûd. 103

TEVESSÜL. 107

1. Meşru Tevessül111

2. Bid'at Tevessül112

RABITA/ Muhammet Raşit BATUR. 115

1. Rabıta İçin Öne Sürülen Deliller117

2. Problemler-Eleştiriler120

GAYBÎ BİLGİ/ Yusuf Kenan ATILGAN.. 125

SİHİR (BÜYÜ) VE TESİRİ /Hüseyin DOĞAN.. 140

1. “SİHİR” KAVRAMI140

2. İLKEL İNANÇ ve DİNLERDE SİHİR.. 142

3. İSLÂM’IN NAZARINDA SİHİR.. 144

3.1. Melek-Sihir İlişkisi144

3.2. Peygamber-Sihir İlişkisi146

4. SİHRİN REALİTEDEKİ TESİRİ149

ALEVİ-BEKTAŞÎ GÜNCEL İNANÇLARI /Hamdi GÜNDOĞAR. 153

1. Alevilik, Bektaşîlik İnançları ve Dayandığı Deliller. 153

1.1. Allah'a İman. 153

1.2. Hak-Muhammed-Ali İnancı154

1.3. Meleklere İman. 156

1.4. Kitaplara İman. 156

1.5. Peygamberlere İman ve Hz. Muhammed'in Konumu. 157

1.6. Ahiret Gününe İman. 157

1.7. Kader İnancı158

1.8. Diğer İnanç ve Anlayışlar158

1.8.1. Ehl-i Beyt158

1.8.2. On İki İmam.. 159

1.8.3. Dört Kapı-Kırk Makam.. 159

2. Sema, semah ve itikadî hükümleri160

2.1. Sema. 160

2.2. Semah. 161

İNSAN VE KADER. 165

GÜNCEL BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA İNSAN İRADESİ (NÖROTEOLOJİ) /Recep ARDOĞAN.. 166

1. İradenin Alt Basamağı Olarak Dil ve Halk Psikolojisi166

2. Bilinçdışı Alan. 168

2.1. Tecrübeler ve yaşanmışlıklar168

2.2. Sosyal kalıtım.. 172

3. Nedenler-Etkenler ile İrade Özgürlüğü İlişkisi174

4. Beyin - Ruh İlişkisi177

5. Hidayet ve Dalâlette İnsan Özgür Müdür?. 179

KAZÂ VE KADERİN DEĞİŞMESİ MESELESİ /Orhan AKTEPE. 184

1. Kazâ ve Kaderin Değişmesi Konusundaki Farklı Görüşler185

2. Kazâ ve Kaderi Değiştirebilecek Olan Fiiller187

3. Ecel Meselesi189

LEVH-İ MAHFUZ, LEVH-İ MAHV VE İSBAT KAVRAMLARI /Muzaffer BARLAK. 193

İNSAN ETKİNLİĞİ VE İLAHÎ YASALAR ARASINDA ECEL /Namık Kemal OKUMUŞ. 201

1. ECEL-İ KAZA.. 204

2. ECEL-İ MÜSEMMA.. 205

ÖTANAZİ VE İNTİHAR /Mustafa ÜNVERDİ211

1. Kavramsal çerçeve. 211

2. Ötanazi ve İntihar ilişkisi212

2.1. İntihar ve Ötanazinin Meşrûiyeti213

2.2. Ötanazi ve İntiharın Reddi ve Gerekçeleri215

İLAHÎ ADALET AÇISIDAN DÜNYADAKİ ACI ve ÜZÜNTÜLER /Abdünnasır SÜT. 225 YEİS HALİNDE İMAN VE TÖVBENİN GEÇERLİLİĞİ /Veysi ÜNVERDİ238

1. İman-ı Yeis. 238

2. Tövbe-i Yeis. 242

1. BİLGİ KAYNAĞI OLARAK PEYGAMBERLİK /Recep ARDOĞAN.. 249

1.1. HZ. PEYGAMBER’E KUR’AN DIŞI VAHİY GELMİŞ MİDİR?. 250

1.2. HZ. PEYGAMBER ŞERİAT KOYUCU MUDUR?. 259

1.3. RÜYADA PEYGAMBER'DEN ALINAN TELKİNLERİN ŞERİATTEKİ YERİ261

1.4. EHL-İ BEYT, SEYYİD VE ŞERİFİN DİNDEKİ YERİ265

2. HATM-İ NÜBÜVVET VE ÇAĞDAŞ RİSALET İDDİALARI/Recep ÖNAL. 271

3. NÜBÜVVETTEN HABERSİZ KİMSELERİN DURUMU /Recep ARDOĞAN.. 284

1. Mu’tezile: Fetret Ehlinin İman ve Amel Yükümlülüğü. 286

2. Mâturîdiyye: İnanç (Marifetullah) Konusunda Aklî Vücub. 287

3. Eş’ariyye: Fetret ehlinin mükellef olmadığı288

4. Ahlakî Sorumluluk. 291

FİZİK ÖTESİ ÂLEM.. 295

MELEKLERİN İRADE VE MASUMİYETİ /Emrullah FATİŞ. 295

1. MELEKLERDE İRADE VE ŞUUR.. 295

1.1. Meleklerin Sorgulayıcı Olmaları296

1.2. Meleklerin Eleştirel Yaklaşımda Bulunmaları296

1.3. Meleklerin İradeyi Gerektiren Görevler Üstlenmeleri297

2. MELEKLERİN MASUMİYETİ BAĞLAMINDA HARUT VE MARUT. 298

ŞEYTAN ANLAYIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ SAPMALAR /Recep ARDOĞAN.. 306

1. SATANİZM.. 306

1.1. Satanizm Nedir ve Neden Vardır?. 306

1.2. Satanizmin Yanılgıları310

2. ŞEYTANIN YARATILMASINDAKİ HİKMET. 314

Şeytan, kötülüğün var olması için yaratılmış değildir.314

Şeytanın Yaratıcı Bir Güce Sahip değildir.315

Şeytanların yaratılması, beşerî manevî derecelerin ortaya çıkması gayesine yöneliktir.317

RUHLARLA VE CİNLERLE İLETİŞİM /Harun ÇAĞLAYAN.. 320

1. RUHLAR.. 320

1.1. Ruh Kavramı320

1.2. Zaman ve Mekân Bağlamında Ruhlar322

1.3. Ruhlarla İletişim.. 325

1.4. Ruh Kavramının Güncel Değeri327

2. CİNLER.. 328

2.1. Cin Kavramı328

2.2. Zaman ve Mekân Bağlamında Cinler329

2.3. Cinlerle İletişim.. 330

2.4. Cin Kavramının Güncel Değeri333

ÖLÜM SONRASI VE AHİRET İNANCI335

BERZAH ve KABİR AZABI /Mehmet ÖDEMİŞ. 335

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE. 335

2. KABİR AZABI İLE İLGİLİ AYETLER.. 338

3. KABİR AZABI İLE İLGİLİ HADİSLER.. 342

REENKARNASYON (YENİDEN BEDENLENME) /Recep ARDOĞAN.. 351

1. Tenasüh inancının gerekçeleri354

1.1. Ruhi tekamül sağlama iddiası354

1.2. Mutlak Adaletin Gerçekleşmesi357

1.3. Hasta ve saplantılı bazı insanların hipnoz esnasında söyledikleri360

2. Tenasühe delil olarak gösterilen bazı ayetler. 361

MEHDİ ve DECCAL İNANCI /Fadıl AYGAN.. 367

1. MEHDİ İNANCI367

1.1. Mehdi Kavramı369

1.2. Mehdinin Şahsiyeti370

1.3. Mehdi Dönemi371

2. DECCÂL İNANCI374

DİNDE AŞIRILIK PROBLEMİ383

İSLAM’DA VASATLIK İLKESİ /Mahsum AYTEPE. 383

GİZLİ İLİM VE BÂTINÎ TE'VÎL İDDİALARI /Recep ARDOĞAN.. 392

1. BATINÎ TEVİLİN YASLANDIĞI ZİHNİYET. 392

2. GİZLİ İLİM/EZOTERİZM.. 398

3. İSLAM AÇISINDAN İLMİ GİZLEMEK.. 400

TEKFİR SORUNU.. 403

1. TEKFİRİN NEDENLERİ403

1.1. Tekfirin Sebebi Olan İstidlal Yanlışları403

1.2. Tekfirin Sosyal Nedenleri406

2. KÜFR HÜKMÜNÜN/TEKFİRİN ŞARTLARI408

2.1. Reddedilen Hükmün Kat’î Delile Dayalı Olması408

2.2. Red ve İnkârın Kesin Olarak Gerçekleşmiş Olması411

2.3. Problemi Somut Kişilere İndirgememek. 414

İRTİDATIN CEZALANDIRILMASI415

1. İrtidat Olayının Muhtevası415

2. Cezanın Nedeni418

3. Cezanın Subûtu. 419

İmanın Özellikleri Açısından İrtidatın Cezalandırılması422

a) Aklen İkna Olma. 422

b) Özgür İradeyle benimseme. 422

c) Duygu Âlemiyle Bütünleşme: Gönüllülük ve Samimiyet423

d) Allah’tan Mükâfatını Umma. 424

DİNE DAYANDIRILAN ŞİDDET SORUNU.. 425

1. FUNDAMENTALİZM.. 425

2. SLOGANİK DİN ANLAYIŞI431

3. İSLAM'IN ŞİDDETE BAKIŞI436

3.1. Fitne: Din Konusunda Baskı ve Şiddet437

3.2. Cihat Kavramı440

DİN VE SİYASET. 445

Demeokrasi ve islam /Mehmet Salih GEÇİT. 445

IRKÇILIK /Maksut ÇETİN.. 456

Ek: Ruanda'daki Soykırım Sömürgecilerin Eseri/ed.463

ADALET VE HUKUKU KALDIRAN YÖNETİCİYE KARŞI BAŞKALDIRI /Recep ARDOĞAN.. 466

MÜELLİFLER.. 473