EBÛ MANSÛR EL-MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İSLAM DİŞİ DİNLER

Yazar: recep önal

İmam Matüridi, diğeri İmam Eş’ari olmak üzere Ehl-i sünnet akaid ve düşüncesinin oluşumunda öncülük etmiş, iki manevi ve kanaat önderinden birisidir. Yaşadığı çağın kültürel verileri ekseninde, Müslümanların imanlarını kuvvetlendirmek ve mü’mini aydınlatmak yanında, İslam dini inanç esaslarına yönelik saldırı ve kuşkuların gidermek amacıyla çalışmalar yapmıştır. O, kaleme aldığı ünlü tefsiri Te’vilatü’l-Kur’an ve Kitabü’t-Tevhid’de, bir taraftan inanların imanlarının tahkiki mertebeye yükselmesi yolunda çaba harcarken, diğer yandan da İslam dışı din, düşünce ve görüşlere yönelik eleştiriler yapmıştır.

Elinizdeki bu eser, İmam Matüridi’nin İslam dışın inanç, görüş ve dinlere yapmış olduğu eleştiriler yanında, İslam inancına yapılan karşıt tenkitleri de cevaplamaktadır. Çalışma, günümüzde güncelliğini koruyan ve gündem oluşturan, uluslararası ve toplumlararası ilişkiler yanında, dinlerarası diyalog gibi bir çok sorunun çözümüne ışık tutucu bir yapıya sahiptir