AVRUPA’DA İSLAM VE MÜSLÜMAN AZINLIKLAR

Yazar: recep önal

Küresel gelişmelerin bir tezahürü olarak tüm dünyada Müslümanların karşı karşıya kaldıkları problemlerin benzerlerini, yerel anlamda Norveç’te de görmek mümkündür. Bu doğrultuda ideal İslam ile gelişen sosyo-kültürel oluşumların şekillendirdiği reel İslam anlayışı, Müslümanlar arasında ciddi bir inanç ve amel boyutunda, zihinsel bir çatışmayı doğurmaktadır. Özellikle yaşadıkları sosyo-kültürel ortamın şartları Müslümanları, inanç ve pratik boyutta zor durumda bırakmaktadır. Bu doğrultuda, “Her ortamda yaşanabilen bir İslam” ideal ve ülküsüyle hareket eden Müslümanların, mevcut küresel ve yerel sorunlar karşısında nasıl bir tutum ve tavır içerisine girmesi gerektiği, Kelam ilminin cevap arayacağı bir husustur. Söz konusu bu arayış ekseninde elinizdeki eserin ana temasını başta Kelam ve Sosyal Teoloji olmak üzere Dinler Tarihi, Sosyoloji ve Din Sosyolojisi verileri oluşturmuş; bu suretle eser, disiplinler arası bir muhtevaya sahip olmuştur.

Bilindiği gibi dinamik bir yapıya sahip olan Kelam ilminin, İslami inanç konuları, Müslümanların inanç problemlerini inceleyen ve bu sorunlarla ilgili sosyo-kültürel temaları ele alması, onun doğası gereğidir. Zira Kelam ilminde ele alınan, temel inanç konuları sabit olmakla birlikte, meselelerinin ele alınış ve işleniş tarzı, zaman ve mekânlara göre değişebilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu eser, müminlere İslâm’ın inanç konularını aydınlatma, kuşkularını giderme, inanç konularına karşı ileri sürülen itirazlara cevap vermeyi üstlenen Kelam ilminin hareket noktasını esas alarak Avrupa’nın merkezinde yeni ortaya çıkan problemlere çözüm önerileri getirmesi bakımından bir işlev görecektir.

Bu bağlamda elinizdeki eserde, Norveç’te yaşayan Müslümanların, inanç ve pratik yaşamlarını şekillendiren etkenler ile son dönemlerde gittikçe artış gösteren İslamofobi ve Anti-İslamizm gibi İslam karşıtı söylemler üzerinde durulmuş; İslam'a yönelik saldırıların ortadan kaldırılmasına, zihinlerde oluşan soruların giderilmesine yönelik bir takım veriler sunulmuştur.