İslam Kelamında Zihniyetler (Maturidilik, Eş'arilik ve Selefilik Üzerine Tezler)

Yazar: Prof. Dr. Mehmet EVKURAN