Ebu Bekir İbnü’l-Arabi ve el-Emedü’l-aksâ fî şerhi Esmâillâhi’l-Hüsnâ Adlı Eseri

Yazar: Prof. Dr. Ramazan BİÇER (Dirase ve Tahkik)

Yazar: Prof. Dr. Ramazan BİÇER (Dirase ve Tahkik)

ISBN: 978.625.7049.30.6

Yayınevi: Berikan Yayınevi

Basım Yeri / Yılı: ANKARA / 2020

Sayfa Sayısı: 108

Ebat: 16 cm X 24 cm


Ebû Bekir İbnü'l-Arabî Endülüs'ün İşbiliye (Sevilla) kentinde doğmuş ve ilmi tedrisatını zamanının önde gelen alimlerinden almıştır. İslami ilimlerin çoğunda eser telifinde bulunmasından ötürü parlak zekası ile öne çıkmış ve yaşadığı bölgenin hem Şafii hem de Maliki alimlerinden olmuştur. Fıkıh, tefsir, hadis ve talimî ilimler konusunda uzman olarak bilinmesine rağmen kelâm ilmindeki ustalığı ile de farklı bir ilmi konumu bulunmaktadır. Ebû Bekir İbnü'l-Arabî kendi asrının alimlerini tanımak için Endülüs'ten Bağdat'a uzanan bir ilmi yolculuğa çıkmıştır. Bu yolcuğu esnasında Ebû Hâmid el-Gazzâlî ile karşılaşmış ve bir müddet derslerine katılmıştır. Bu sırada aralarına ilmi münakaşalar da cereyan etmiştir. Herhangi bir mezhebe taassup etmeyen müellif, bazı hususlarda kendi mezhebinin alimlerini eleştirmekten de geri durmamıştır. Hadis, tefsir, fıkıh ve kelâm tedrisatını tamamladıktan sonra bu kıymetli eseri telif etmiş ve zamanından günümüze değin en önemli İslâmî eserler arasındaki yerini almıştır. Elinizdeki bu eser müellifin İslâmî ilimler mesabesindeki konumunu gösterir niteliktedir. el-Emedü’l-aksa fî şerhi Esmaillahi’l-Hüsnâ adlı bu eserin edisyon kritiğini gerçekleştiren Ramazan Biçer, aynı zamanda müellifin ve İslâm alimlerinin konuya dair görüşlerini ve tartışmalarını da zikretmiştir.