Kelam ve Felsefe Açısından Nübüvvet

Yazar: Prof. Dr. Recep Ardoğan

Eserde, peygamberlik konusu, farklı yönleriyle aklî ve naklî deliller ışığında ele alınmış; peygamber, vahiy ve mucize konularında İslam'ın öğretileri tespite ve ispata çalışılmıştır. Kitap, giriş, beş bölümden oluşmaktadır.Girişte, peygamber ve nebi ve rasul kavramlarına ve nübüvvet konusunun önemine yer verilmiştir. Birinci Bölümde; İnsanların peygambere ihtiyacı ve medeniyet yolculuğunda peygamberlerin rolü,Allah'ın peygamber göndermesindeki hikmet, peygamber göndermenin Allah'a vacip olup olmadığı; peygamberliğin kesbî mi vehmî mi olduğu üzerinde durulmuştur. İkinci Bölümde; Nebi ve rasul ayrımı, Kur'an'da bildirilen peygamberler ve peygamberlerin meleklere karşı, birbirlerine karşı, velilere karşı üstünlüğü konusundaki görüşler karşılaştırılmıştır. Üçüncü Bölümde; vahiy kavramı, Kur'an'daki farklı anlamları; İslam ilimlerinin terimi olarak tanımı ve çeşitleri, çağdaş din felsefesinde farklı vahiy anlayışları gibi konular üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, tarihselcilerin görüşleri de dâhil olmak üzere, Allah'ın mesajını iletmesi olarak vahyin mahiyetine ilişkin değişik yorumlar açıklanmış ve değerlendirmesi yapılmıştır. Mucizenin, imkânı ve konularına yer verilmiştir. Dördüncü Bölümde; Peygamberlerin sıfatları yeni bir tasnifle ele alınmıştır. Beşinci Bölümde; mucize konusu; tanımı ve özellikleri, amacına göre ve nasıl kavrandığına göre mucizenin çeşitleri, imkânı, sübûtu/gerçekliği ve temellendirilmesi incelenmiştir. Konular, kelamcıların, filozofların, Hristiyan teologların farklı yaklaşımları ve dayandıkları temellendirmeler ile karşılaştırmalı olarak ele alınmış; deist ve tarihselci kanattan gelen itirazlar yanıtlanmaya çalışılmıştır.