Yanılsamalar ile Hakikatler arasında İSLAM'DA SİYASET VE İNSAN HAKLARI

Yazar: Prof. Dr. Recep Ardoğan

Yanılsamalar ile Hakikatler arasında İSLAM'DA SİYASET VE İNSAN HAKLARI

Yazar adı: Recep ARDOĞAN

Sayfa Sayısı: 316

Yayınevi: Klm Yayınları, Kahramanmaraş, 2020.

İnsan hakları, demokrasi, hukuk devleti gibi kavramlar, çekiciliği, etik değeri, hukuki-siyasi yansımalarıyla son derece önemlidir. Bununla birlikte bu kavramlar, en çok kötüye kullanılan kavramlardır. Yine islam -siyaset ve insan hakları ilişkisi, en çok tartışılan, bazen yanlış değerlendirmelere bazen de dezenformasyona maruz kalan konulardandır. İslam açısından anayasal demokrasi, kuvvetler ayrılığı, insan hakları gibi mefhumların ayrıntılı olarak ve en başka felsefî temelleriyle ele alınmasına ama oradan uyguluma biçimlerine kadar incelemesine tüm bu sorular nedeniyle ihtiyaç var. Bu mefhumları kendi tahkiki inancımız, tarih bilincimiz, millet olma şuurumuz, kültür ve irfanımız açısından yeniden yapılandırmamız gerekir.

Kitap bu tartışılan konularda İslam'ın İLKESEL yaklaşımlarını tespit amacıyla kaleme alınmıştır.

Kitabın "GİRİŞ" bölümünde, insan haklarının tanımı ve önemi üzerinde durulmuş, din-siyaset ilişkisine ilişkin farklı yaklaşımlar ve bunların Kur'an'ın ilkeleri açısından değerlendirmesine yer verilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜMDE, tarih boyunca siyasi gücün kaynağına ilişkin başlıca yaklaşımlar, egemenlik ve siyasî iktidar gibi kavramlar karşılaştırılmalı olarak ele alınmış; ehl-i sünnetin hilafet ve Şianın imamet anlayışları, dayandıkları delillerle ortaya konulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜMDE ise İslam'da siyasete yön veren ilkeler ve bunların siyasete yaklaşım ve esaslar olarak yansımaları üzerinde durulmuştur. İslâm inancının ortaya koyduğu "insan, toplum, medeniyet ve hayat anlayışı"nın nasıl birey-devlet ilişkisi öngördüğünün tespite çalışılmıştır.

İslam'da siyasi iktidarın yetki ve faaliyet alanının sınırlanmasına; insan hakları kavramı ve hukukuna temel oluşturan ilkeler açıklanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE, sivil itaatsizlik ve direnme gibi kavramlar tahlil edilerek, İslam’da hukuktan ayrılan siyasi iktidara karşı farklı yaptırımlara yer olup olmadığı tahlil edilmiştir. İslam'da sivil itaatsizlik ve direnme hakkının yeri, İslam âlimlerin görüşleri ve Kur’an’dan çıkartılacak ilkeler ışığında ele alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE,

- Devlet çıkarları ile insan hakları,

- Birey - toplum ilişkisinde öncelik sorunu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Kitabın "SONUÇ" bölümünde ise araştırma süreci ve ulaşılan sonuçlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır.

"İyiyi iyi olduğunu kavramadan almak da kötüyü kötü olduğunu kavramadan reddetmek de kusurdur. İyinin ne-için iyi olduğunu ve kötünün ne-için kötü olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor."