Sübûtî Sıfatlar: Yaklaşımlar ve Delilleri

Bu çalışmada, müteahhir dönemden itibaren “sübûtî sıfât” olarak isimlendirilen sıfatların ilâhî

zâtla ilişkisi, konuyla ilgili olarak ortaya çıkan kelâmî yaklaşımlar ve bu yaklaşımların delilleri erken

dönem kelâm kaynaklarından hareketle ele alınmıştır. Erken dönemde sübûtî sıfatlara ilişkin

olarak ortaya çıkan kelâmî yaklaşımların farklı bir tasnif sistemiyle ele alındığı bu eserde, bu

sıfatların nasıl tespit edildiği, belirli bir sayıyla sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı, sıfât tasniflerindeki

yeri, ekollerin kendi yaklaşımlarını temellendirmek için dayandıkları aklî ve naklî delillerin neler

olduğu gibi sorulara cevap bulmaya çalışılmaktadır. Son olarak bu çalışma, zikredilen soruların

cevaplarından hareketle zâtî-sübûtî sıfât ilişkisi probleminin ortaya çıkışını etkileyen faktörlerin

neler olduğu hususuna ışık tutmayı amaçlamaktadır.