İslâm'da Kurtuluş Gazzâlî Ekseninde Bir İnceleme

Yazar: Osman Nuri Demir

İslâm dininde kurtuluş düşüncesi dünya ve âhirette gerçek

mutluluğu sağlama hedefi üzerine bina edilmiştir. “İslâm’da

Kurtuluş” ismini taşıyan bu eserde İslâm dininin kurtuluş felsefesi

ünlü İslâm âlimi Ebû Hâmid el-Gazzâlî’nin (ö. 505/1111)

yorumuyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna zemin hazırlamak

üzere öncelikle “Kurtuluş” kavramı türevleriyle beraber

tahlil edilmiş, sonrasında ise kavramın Kur’ân-ı Kerîm ve

hadislerdeki kullanımlarına işaret edilmiştir. Gazzâlî örneği

ve özelinden hareketle ve Gazzâlî perspektifi ile İslâmî fırkalar

ve İslâm dışı oluşumlar saptanmış ve bu yapılar kurtuluş

düşüncesi bağlamında ele alınarak incelenmiştir. Bu bağlamda

Gazzâlî’ye göre İslâm’da kurtuluşun yolları, kurtuluşa etki

eden faktörler, kurtuluşun unsurları ve kurtuluş düşüncesinin

sonuçları araştırılarak ortaya konulmuştur