Mantık Felsefe ve Kelâm Terimleri Sözlüğü

Yazar: Osman Nuri Demir

Seyfüddîn Alî b. Muhammed b. Sâlim el-Âmidî İslamî ilimler geleneğinin amelî-fıkhî yönünde olduğu kadar, mantık, cedel, ilm-i hilâf, felsefe, usûl-i fıkıh ve kelâm gibi disiplinleri içeren nazarî yönünde de söz sahibi olan velûd bir âlimdir. Mantık, Felsefe ve Kelâm Terimleri Sözlüğü başlığıyla neşrettiğimiz el-Mübîn fî şerhi me‘ânî elfâzi’l-hukemâi ve’l-mütekellimîn adlı eseri, ilk olarak Kindî’nin Risâle fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ adlı eseri ile başlayan daha sonra Fârâbî’nin Kitabü’l-Hurûf ve el-Elfâzu’l-müsta‘mele fi’l-mantık’ı, İbn Sînâ ve İbn Fûrek’in Kitabu’l-hudûd adlı risâleleri, Teftâzânî’nin Risâletü’l-hudûd’u, Cürcânî’nin Tarîfât’ı ile devam eden ve İslam düşüncesinin tamamlayıcı unsurlarından olan, oldukça zengin “hudûd-ıstılâhât” (terminoloji) geleneğinin önemli bir parçasıdır. el-Mübîn, yalnızca mantık, kelâm ve felsefe terimlerini içermesi yönüyle müteahhir dönem kelâmında ilk olma özelliğine sahiptir.