et-Tesdîd fi şerhi't-Temhid

Yazar: Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkî Thk: Ali Tarık Ziyat Yılmaz

Bu eser Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yürütülen "İkinci Klasik Dönem Projesi" kapsamında yayımlanmıştır. Ali Tarık Yılmaz tarafından doktora tezi olarak tahkik edilen et-Tesdid fi şerhi't-Temhid adlı bu eser Hanefi-Maturidi geleneğinin en önemli temsilcilerinden kabul edilen Ebü'l-Muinen-Nesefi'nin (ö.508/1115) kelam ilmine dair yazdığı et-Temhid li-kavaidi't-tevhid adlı eseri üzerine meşhur Hanefi fakihi Hüsameddin es-Siğnaki (ö. 714/1314) tarafından haşiye tarzında yazılmış bir şerhtir. Hanefi fakihi Siğnaki daha çok fıkıh usulü ve fıkıh alanındaki eserleriyle tanınır. O Maveraünnehir'de yetişmiş ardından daha batıdaki beldelere göç etmiş ve ömrünün sonlarına doğru Halep ve Dımaşk'a gitmiştir.
Hanefi-Maturidi geleneğine ait eserleri neşretmeye önem veren merkezimiz et-Temhid üzerine yazıldığı bilinen bu tek şerhi yayımlama kararı almıştır. Şerhin yayımlanmasına ek olarak şerhe konu olan et-Temhid metninin de çalışmada yer alması uygun görülmüş Dr. Ali Tarık Yılmaz'dan mevcut nüshalarından hareketle et-Temhid metnini tahkik ederek ortaya çıkarması talep edilmiştir. Şerhin içinde parçalar halinde yer alan et-Temhid'e şerhin üstünde ayrı bir bölümde tam metin olarak yer verilerek metin-şerh birlikteliği sağlanmıştır.