Bakıllani'ye Göre Allah ve Alem Tasavvuru

Yazar: Cağfer Karadaş

Bâkıllânî, Allah ve âlem tasavvuru, atomculuk_x000d_ Ozet: “Bâkıllânî’ye göre Allah ve Alem Tasavvuru” adlı çalışma, Bâkıllânî’ye kadarki kelâm ilminin serüveninin özet olarak sunulduğu bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birici bölümde, âlem ve Allah’ın varlığının anlaşılması ve bu konudaki kelâmcıların yaklaşımlarının tespiti açısından varlık ve varlığın kısımları işlemiştir. İkinci bölümde, âlem tasavvuru bağlamında âlemin ana unsurları olan atom, cisim, araz gibi hususlar ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise Allah tasavvuru, oluştuğu ortam, gelişim süreci ve görüşleri incelenen Bâkıllânî’nin nasıl bir Allah tasavvuruna sahip olduğu incelenmiştir. Değerlendirme ve sonuç kısmıyla kitap sona ermiştir.
152+6 sayfa
2003