Ebu Mansur el-Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı Dinler

Yazar: Recep Önal

İmam Mâtürîdî, diğeri İmam Eş’arî olmak üzere Ehl-i sünnet akaid ve düşüncesinin oluşumunda öncülük etmiş, iki manevî ve kanaat önderinden birisidir. Yaşadığı çağın kültürel verileri ekseninde, Müslümanların imanlarını kuvvetlendirmek ve mü’mini aydınlatmak yanında, İslam dini inanç esaslarına yönelik saldırı ve kuşkuları gidermek amacıyla çalışmalar yapmıştır. Mâtürîdî, kaleme aldığı ünlü tefsiri Te’vîlâtü’l-Kur’an ve Kitâbü’t-Tevhîd’de, bir taraftan inananların imanlarının tahkiki mertebeye yükselmesi yolunda çaba harcarken, diğer yandan da İslam dışı din, düşünce ve görüşlere yönelik eleştiriler yapmıştır. _x000d_ Elinizdeki bu eser, İmam Mâtürîdî’nin İslam dışı inanç, görüş ve dinlere yapmış olduğu eleştiriler yanında, İslam inancına yapılan karşıt tenkitleri de cevaplamaktadır. Çalışma, günümüzde güncelliğini koruyan ve gündem oluşturan, uluslararası ve toplumlararası ilişkiler yanında, dinlerarası diyalog gibi bir çok sorunun çözümüne ışık tutucu bir yapıya sahiptir._x000d_
Anahtar Kelimeler: Mâtürîdî, İslâm, Ehl-i Kitap, Düalizm, Dinlerarası Diyalog
513 sayfa
Bursa, 2013