İSLÂM İNANÇ ESASLARI

Yazar: Osman ORAL

İtikada âit bilgiler İslâmın temelini teşkil eder. Sahabeler her şeyden önce Hz. Peygamber'den imanî konuları öğrenmişler, sahabelerden sonra Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn herşeyden önce imana önem vermişlerdir. İlk olarak yazılan risaleler de imana aittir. Çünkü iman, kâinatta en büyük hakikattir. İslâmda ilk önce iman gelir. İman, her Müslümanın öncelikle sahip olması gereken bir özelliktir. İnanç ve iman olmadan ibadet olmaz. Yani yapılan ibadetler ve amellerin Allah katında kabul edilmesi için sağlam bir iman şarttır. Bundan dolayı da Kur’an’da nerede salih amelden bahsedilse mutlaka imanla birlikte zikredildiğini görmekteyiz._x000d_ “İSLÂM İNANÇ ESASLARI” adlı çalışma Ehl-i Sünnet âlimlerinin günümüze kadar âyet ve hadisler ışığında ortaya koyduğu AMENTÜ ile özetlenen akâid/inanç konuları –Allah, Melekler, Kitaplar, Peygamberler, Ahiret ve Kader ve Kaza- ile ilgili birikimi doğru, objektif bir şekilde aktarmak ve öğretmek için hazırlanmış, okuyucunun istifâdesine sunulmuştur._x000d_
ANKARA, 2014