SİSTEMATİK KELAM

Yazar: Osman ORAL

İslâma girmiş toplulukların imânını korumak, İslâma girmemiş olanların da şüphelerini gidererek İslâma girmeleri sağlamak gâye ve amacıyla faaliyet gösteren İslâmî ilimlerin başında Akâid ve Kelâm İlmi gelir. Öncelikle Allah’ın varlığının delillerini, Allah’ın vahdaniyyetini, sıfatlarını ve fiillerini konu edinir. Dünya ve âhiret saadetini temin etmek olan gâyesi, gâyelerin en yükseği ve en şereflisidir. Kelâm İlmi’ne “İslâm ilimlerinin reisi” ve “ilimlerin en şereflisi/eşrefü’l-ulum” gibi ünvânlar verilmesi bundan dolayıdır._x000d_ Elinizdeki “Sistemâtik Kelâm” adlı çalışma mütekellimlerin/kelâmcıların günümüze kadar ortaya akâid/inanç ve kelâmî konular ile ilgili birikimi doğru, objektif bir şekilde aktarmak ve öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Kelâm İlmi’nin konusu ve metodları, varlık, bilgi, hükümler, istidlâl ve imân konuları; imânın rükünleri, kısımları, imânda artma, eksilme, istisna ile imân amel ilişkisi, Yüce Allah’ın isim ve sıfatları, ilâhî fiiller; hikmetleri, kader-kaza, hayır-şer, hüsün-kubuh, salah-aslah, rızık. Nübüvvet; hikmeti ve gerekliliği, peygamberler ve mucizeleri, hilafet/imamet şartları, özellikleri. Âhiret ve ahvâli –ecel, ölüm, kabir, ba’s, mahşer, mizân, sırat köprüsü, cennet ve cehenem- gibi konular sistematik şekilde özetle anlatılmış, okuyucunun istifâdesine sunulmuştur.
ANKARA, 2014