Kelâm ve İslâm Mezheplerine Göre BAŞKANLIK ve SEÇİMİ

Yazar: Osman ORAL

Bu çalışmada -daha çok Kelâm ve itikâdî İslâm mezheplerine göre- hilâfet/imâmet nedir, halife’nin özellikleri seçimi, ta’yin ve tesbiti nasıl olmalı gibi soru ve problemlere bir nebzecik de olsa cevap aranmıştır. Girişte devlet, görevi ve özellikleri ile anayasa, şûra, ulü’l-emr gibi kavramlar kısaca incelendi. Birinci bölümde şiâ, havaric, mu’tezile ve Ehl-i Sünnet gibi ekollerin hilâfet ve imâmeti nasıl anladıkları, halife/devlet başkanı/imamın görevleri, hakları ve görev süresi hakkındaki görüşleri delilleriyle anlatıldı. İkinci bölümde de İslâm âlimlerinin özellikle de mütekellimlerin halifenin seçimi ve seçim usulleri konusundaki delilleri ve görüşleri değerlendirildi.
214 sayfa
ANKARA, 2015