EMİR BİL MARUF NEHİY ANİL MÜNKER-Hayderizade İbrahim Efendi

Yazar: Osman ORAL

36.Osmanlı Padişahı VI. Mehmed Vahideddin (1918-1922) zamanının 170.Osmanlı Şeyhülislamı Hayderizâde İbrahim Efendi (v.1349/1933) “Emir bi’l-Ma’rûf Nehiy ani’l-Münker” başlığı ile Sebilürreşâd Dergisi’nde dört ayrı sayıda makalesi yayınlanmıştır. Medresetü’l-Vaizin’de “Mezahib ve Turuk-u İslâmiye Tarihi” derslerine girmiş ve aynı adla da matbu eseri olup şeyhülislamlık da yapmış ihtisas sahibi bir âlimdir. Bu çalışmada onun “EMİR BİL MARUF NEHİY ANİL MÜNKER/İyiliği Emredip Kötülükten Vazgeçirmeye Çalışma” adlı makaleleri sadeleştirilmiştir.
ANKARA, 2015