VEHHABİLİK, ŞEYHÜLİSLAN HAYDERİZADE İBRAHİM EFENDİ

Yazar: Osman ORAL

36.Osmanlı Padişahı VI. Mehmed Vahideddin (1918-1922) zamanının 170.Osmanlı Şeyhülislâmı Hayderizâde İbrahim Efendi (v.1349/1933) Vahhabi mezhebinin kurulması, gelişmesi, fikirleri ve yayılması ile ilgili “Sebilürreşâd” Dergisi’nde dört ayrı sayıda VEHHABİLİK adlı makale kaleme almıştır. Medresetü’l-Vaizin’de “Mezâhib ve Turuk-u İslâmiye Tarihi” derslerine girmiş ve aynı adla da matbu eseri olan ihtisas sahibi bir âlimdir. Bu çalışmada Onun “Vehhâbilik” adlı makalesi sadeleştirilmiştir.
ANKARA, 2015