MUHAMMED ZAHİDÜ’L-KEVSERİ’NİN İTİKÂDİ VE KELÂMİ GÖRÜŞLERİ,

Yazar: Osman ORAL

Giriş bölümünde Kelâm İlmi, konusu, önemi, şerhler ve hâşiyeler dönemi özellikleri ile İslâm Mezhepleri Tarihi’nin konusu ve metodu hakkında kısaca bilgi verildi. Birinci bölümde Muhammed Zâhidü’l-Kevserî’nin hayatı ve eserleri, İkinci bölümde de Mezheplerin oluşumu, mezhebe bağlanmanın önemi, Mu’tezile, Eş’ariyye ve Mâtüridiyye ekolleri, Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları, insanın fiilleri, irâdesi ve irâde hürriyeti, insan davranışlarının yaratılması ve kesb ilişkisi, istitâat, İsra ve Mirac, tevessül ve hidâyet/dalâlet gibi konularda M. Zahidü’l-Kevserî (1879–1952)’nin görüşleri kısaca açıklanıp değerlendirilmiştir.
ANKARA, 2015