Kitaplar

Kitap AdıYazarDetaylı Bilgi
Mevlânâ Teolojisinden Psiko-Kelam İçerikli Semantik Analizler recep önal Detaylı Bilgi
Mâtürîdî Kitaplığı Aile Ve Toplumsal İlişkiler recep önal Detaylı Bilgi
KELAM'DA MÜTEŞÂBİHLER -Haberî Sıfatlar Ekseninde Mukâyeseli Bir İnceleme- Mehmet ŞAŞA Detaylı Bilgi
Fıkıh Usûlü Kelâm İlişkisi: Hicrî 4. Asır Usûlcülerinin Âm Lafızlarla İlgili Yaklaşımlarının Tahlili (Cessâs, Bâkıllânî ve Kâdî Abdülcebbâr Mukayesesi) Ramazan ÇÖKLÜ Detaylı Bilgi
Allah’ın Varlığının Delilleri -Yeni İlm-i Kelâmda İsbât-ı Vâcib-. Özkan TEKİN Detaylı Bilgi
Mu'tezilî Düşüncede Mûcize Meliha Bilge Detaylı Bilgi
Kelam Alan Bilgisi ve Problemleri Emrullah Fatiş Detaylı Bilgi
Şia-İmamiyye'nin Bid'at Anlayışı Dr. Öğr. Üyesi Nezir Maviş Detaylı Bilgi
İlâhî Fiillerde Zorunluluk (Vücûb alellah) Dr. Sibel KAYA Detaylı Bilgi
Aklî Aydınlanmanın Özgürlükçü Aktivisti: Vâsıl bin Ata Hüseyin Maraz Detaylı Bilgi
Dakiku'l-Kelam / Kelam Kozmolojisi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş - Dr. Ahmet Mekin Kandemir Detaylı Bilgi
Kelâm - Usûl-i Fıkıh İlişkisi (İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî Ekseninde) Dr. Öğretim Üyesi Recai ÇETRES Detaylı Bilgi
Güncel Kelam Tartışmaları II Editörler: Mehmet Bulgen & Enis Doko Detaylı Bilgi
Kelâmın Fizik Kuramı: Basra Mu‘tezilesi Kozmolojisinde Atomlar, Uzay ve Boşluk Alnoor Dhanani; Çev. Mehmet Bulğen Detaylı Bilgi
et-Tesdîd fi şerhi't-Temhid Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkî Thk: Ali Tarık Ziyat Yılmaz Detaylı Bilgi
Başlangıçtan Günümüze İslâm Kelâmı Sabine Schmidtke (Ed.); Çevirmenler: Orhan Şener Koloğlu, Ulvi Murat Kılavuz, Salih Çift Detaylı Bilgi
İbnü'n-Nefîs'in er-Risâletü'l-Kâmiliyye fi's-Sîreti'n-Nebeviyye'si (Fâzıl b. Nâtık: Düşüncenin Erdemi) Doç. Dr. Ali Kürşat Turgut Detaylı Bilgi
Mantık Felsefe ve Kelâm Terimleri Sözlüğü Osman Nuri Demir Detaylı Bilgi
İslâm'da Kurtuluş Gazzâlî Ekseninde Bir İnceleme Osman Nuri Demir Detaylı Bilgi
Mâtürîdî’de İnsan Tasavvuru Osman Nuri Demir Detaylı Bilgi
Şiî-İmâmiyye'de Aklî Düşünce ve Şerîf el-Murtazâ Dr. Öğretim Üyesi Habib Kartaloğlu Detaylı Bilgi
Sübûtî Sıfatlar: Yaklaşımlar ve Delilleri Dr. Öğretim Üyesi Ziya Erdinç Detaylı Bilgi
Mutezile ve İmamet: İmamiyye Şia'sının İmamet Anlayışının Eleştirisi - Kadi Abdulcebbar Örneği- Veysi Ünverdi Detaylı Bilgi
Sistematik Kelâm Prof. Dr. Cemalettin Erdemci & Prof. Dr. Hamdi Gündoğar & Prof. Dr. Mahmut Çınar & Doç. Dr. Fadıl Ayğan & Dr. Seyithan Can Detaylı Bilgi
Kavram Atlası Kelam II Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ Detaylı Bilgi
Kavram Atlası Kelam I Doç. Dr. Osman Demir Detaylı Bilgi
İmam Birgivi’nin Bilgi ve İnanç Paradigması recep önal Detaylı Bilgi
Yanılsamalar ile Hakikatler arasında İSLAM'DA SİYASET VE İNSAN HAKLARI Prof. Dr. Recep Ardoğan Detaylı Bilgi
Kelam ve Felsefe Açısından Nübüvvet Prof. Dr. Recep Ardoğan Detaylı Bilgi
Celâleddin Ed-Devvânî'nin Örneklerle İlimler Tasnifi (Risâletü Enmûzecu’l-Ulûm) Doç. Dr. Ali Kürşat Turgut-Ömer Osman Arık Detaylı Bilgi
Zübdetü İlmi'l-Kelâm (Kelâm İlminin Özü) Harputlu İshak Efendi Detaylı Bilgi
Abdülkadir Geylani'nin Kelami Görüşleri Mehmet Şaşa Detaylı Bilgi
Kelâm Kozmolojisi Mu'tezile'nin Âlem anlayışı Metin Yıldız Detaylı Bilgi
Mu'tezili Düşüncede Tabiat ve Nedensellik Dr. Ahmet Mekin KANDEMİR Detaylı Bilgi
Ebu Bekir İbnü’l-Arabi ve el-Emedü’l-aksâ fî şerhi Esmâillâhi’l-Hüsnâ Adlı Eseri Prof. Dr. Ramazan BİÇER (Dirase ve Tahkik) Detaylı Bilgi
GÜNÜMÜZ AKAİD VE KELAM PROBLEMLERİ Prof. Dr. İbrahim COŞKUN Detaylı Bilgi
MATÜRİDİ Kayıp Aydınlanmanın İzinde Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN (Ed.) Detaylı Bilgi
İnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında Kudret-Fiil İlişkisi Dr. Öğr. Üyesi Seyithan CAN Detaylı Bilgi
Kitâbü'l-Makâlat Ebû Alî el-Cübbâî (Çev. Yusuf Arıkaner, Özkan Şimşek, İskender Sarıca) Detaylı Bilgi
Özgürlük, Otorite, Tevhid Dr. Öğr. Üyesi Mahsum AYTEPE Detaylı Bilgi
İslam Kelamında Zihniyetler (Maturidilik, Eş'arilik ve Selefilik Üzerine Tezler) Prof. Dr. Mehmet EVKURAN Detaylı Bilgi
Maveraünnehir'den Osmanlı Coğrafyasına Ünlü Türk Kelamcıları Prof. Dr. Metin YURDAGÜR Detaylı Bilgi
Kelam Tarihi Prof. Dr. Metin YURDAGÜR Detaylı Bilgi
İslam Düşüncesinde Ehl-i Kıble ve Tekfir Dr. Öğr. Üyesi Mahsum AYTEPE Detaylı Bilgi
İmam Maturidi ve Te'vilatü'l-Kur'an Prof. Dr. Hatice K. Arpaguş, Doç. Dr. Mehmet Ümit, Arş. Gör. Bilal Kır Detaylı Bilgi
İlk Dönem Kelamında Allah'ın Kudret Sıfatı Etrafındaki Tartışmalar Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kasar Detaylı Bilgi
İbn Haldun'da Tarih Metafiziği (Metafizik ve Teolojik Temeller) Dr. Öğr. Üyesi Rıza Korkmazgöz Detaylı Bilgi
İmanın Şubeleri -Halimi'den İslam İnancının Analizi- Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kasar Detaylı Bilgi
Taberi'nin İtikadi Görüşleri Dr. Muhammed Yuşa Yaşar Detaylı Bilgi
Kadı Beyzavi'de Varlık Dr. Muhammed Yuşa Yaşar Detaylı Bilgi
Sorularla İslam Ramazan Altıntaş (Ed.) Detaylı Bilgi
İMAN, AMEL VE AHLÂK BAĞLAMINDA MÜMİNİN ANLAMI Emrullah Fatiş Detaylı Bilgi
ARKEOLOJİK TANRI ALGILARI VE KUR’AN Emrullah Fatiş Detaylı Bilgi
Sana İtikattan Soruyorlar Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Detaylı Bilgi
Kitabü'l-İntisar (Mu'tezile Savunusu) Ebu'l-Hüseyin el-Hayyat (çev. Metin Yıldız) Detaylı Bilgi
İsbat-ı Vacib: Filozoflar, Kelamcılar ve Sufilere Göre Allah'ın Varlığı Ahmed NURİ (Haz. Prof. Dr. Süleyman AKKUŞ-Dr. Hülya TERZİOĞLU) Detaylı Bilgi
Maturidi'de Kadın Algısı Dr. Hülya TERZİOĞLU Detaylı Bilgi
Akıl ve İrade Kapısı İmam Maturidi Prof. Dr. Ramazan BİÇER Detaylı Bilgi
Selefilik Tarihsel Süreci ve Görüşleri Doç. Dr. Ramazan Yıldırım-Doç. Dr. Mahmut Çınar Detaylı Bilgi
KELAM ve TASAVVUF AÇISINDAN MARİFETULLAH Mehmet ŞAŞA Detaylı Bilgi
Müteşabihleri Anlamada Mihenk Taşları Recep Ardoğan Detaylı Bilgi
Güzel Düşün Güzel Gör -Hayatın Renklerindeki Hikmet- Recep Ardoğan Detaylı Bilgi
İslami İlimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Recep Ardoğan (Editör) Detaylı Bilgi
Uyunu'l-mesail fi'l-usul Hakim el-Cüşemi (thk. Doç. Dr. Ramazan Yıldırım) Detaylı Bilgi
Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi Abdullah Demir Detaylı Bilgi
EBÛ MANSÛR EL-MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İSLAM DİŞİ DİNLER recep önal Detaylı Bilgi
EBÜ’L-BEREKÂT EN-NESEFÎ ve KELÂMÎ POLEMİKLERİ recep önal Detaylı Bilgi
AVRUPA’DA İSLAM VE MÜSLÜMAN AZINLIKLAR recep önal Detaylı Bilgi
Günümüz Kelam Problemleri Recep Ardoğan (Editör) Detaylı Bilgi
DÜŞÜNMENİN ANLAMI ŞERHU’L-MEVÂKIF BAĞLAMINDA BİR İNCELEME Hülya Alper Detaylı Bilgi
Takdir Olgusu Kader Algısı Yazgı Yanılgısı Doç. Dr. İsmail Şık Detaylı Bilgi
Kelam Tarihi Prof. Dr. Metin Yurdagür Detaylı Bilgi
Klasik İslam Düşüncesinde Atomculuk Eleştirileri Doç. Dr. Mehmet BULĞEN Detaylı Bilgi
CELÂLEDDİN ed-DEVVÂNÎ ahlâkî, siyâsî, felsefî, tasavvufî ve kelâmî görüşleri Mustafa Akman Detaylı Bilgi
CELÂLEDDİN ED-DEVVÂNÎ’NİN KELÂM SİSTEMİ Mustafa Akman Detaylı Bilgi
God, Nature, and the Cause: Essays on Islam and Science Prof. Dr. Basil Altaie Detaylı Bilgi
Kabir Ziyareti (Meşruiyyeti, Çeşitleri ve Adabı) Prof. Dr. Süleyman Toprak Detaylı Bilgi
İbn-İ Arabi Kelami Tartışmalar Sorular Şüpheler Mustafa Akman Detaylı Bilgi
Klasik ve Çağdaş Kelâm Metinleri (Tercüme ve Yorumlarıyla Birlikte) Emrullah Fatiş Detaylı Bilgi
Erken Dönem İslam Düşüncesinde İlahi Bilgi Doç. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR Detaylı Bilgi
Maveraünnehir'den Osmanlı Coğrafyasına Ünlü Türk Kelamcıları Prof. Dr. Metin YURDAGÜR Detaylı Bilgi
Hüsun ve Kubuh -İyilik ve Kötülüğün Kaynağı- Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Barlak Detaylı Bilgi
Allah'ın Güzel İsimleri Esmaü'l-Hüsna Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Detaylı Bilgi
Tematik Kelam Toplantıları: Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar Editörler: Şaban Ali DÜZGÜN-Tuğba GÜNAL Detaylı Bilgi
İnanç ve Ahlak Bağlamında DÖRT KİTAPTAN YANKILAR Emrullah Fatiş Detaylı Bilgi
İlahi Adalet ve Engelli Bireyler Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN Detaylı Bilgi
DELİLLERDEN TEMELLERE -Sistematik Kelam ve Güncel İtikadî Sorunlar- Doç. Dr. Recep ARDOĞAN Detaylı Bilgi
İbn Türke Metafiziği Doç. Dr. Ali Kürşat TURGUT Detaylı Bilgi
İnsan ve Kader Prof. Dr. İsa DOĞAN Detaylı Bilgi
HZ. İSA PARADİGMASI Emrullah Fatiş Detaylı Bilgi
ABDULLATİF EL- HARPUTÎ: “TENKİHU’L KELAM FÎ AKAİDİ EHLİ’L İSLAM” Prof. Dr. Fikret Karaman (Çev.) Detaylı Bilgi
Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap: İtikadi Açıdan Yahudilik ve Hristiyanlık Muhammet Altaytaş Detaylı Bilgi
Kadı Abdulcebbar’a Göre Aklın ve Dilin Sınırlarında KUR’AN Doç. Dr. İbrahim ASLAN Detaylı Bilgi
Temellerden Topluma -Kelam İlminde Sosyal Açılımlar Doç. Dr. Recep Ardoğan Detaylı Bilgi
İslam'da Din Özgürlüğünün Temelleri -Kelami Bir Yaklaşım- Doç. Dr. Recep Ardoğan Detaylı Bilgi
Sistematik Kelam 2: Nübüvvet-Mead Komisyon Detaylı Bilgi
İmâmiyye Şiası’nın İmâmet Anlayışının Eleştirisi (Kâdî Abdülcebbâr Örneği) Veysi Ünverdi Detaylı Bilgi
GÜNCEL İNANÇ PROBLEMLERİ VE ANALİTİK ÇÖZÜMLER Emrullah Fatiş Detaylı Bilgi
Kelam Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Yöntemleri Maturidi Örneği Yard. Doç. Dr. Emine ÖĞÜK Detaylı Bilgi
Âmentü Şerhi -İSLAM İNANÇ ESASLARI- Doç. Dr. Recep ARDOĞAN Detaylı Bilgi
Akideden Kelama -kelam tarihi- Recep Ardoğan Detaylı Bilgi
Horasan ve Maveraünnehir'de Ilımlı Bir İslam Politikası KERRÂMÎ SÖYLEM VE YANSIMALARI YRD.DOÇ.DR. HÜSEYİN DOĞAN Detaylı Bilgi
Nedensellik Kitabı Kâdî Abdülcebbâr Detaylı Bilgi
Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji Mehmet Bulgen Detaylı Bilgi
Shi'ism in the Middle East, A Short Introduction Aydın BAYRAM Detaylı Bilgi
KELÂMDA NEDENSELLİK İlk Dönem Kelâmcılarında Tabiat ve İnsan Osman Demir Detaylı Bilgi
Şerhu'l-Mevâkıf Seyyid Şerif Cürcânî (Trc. Ömer Türker) Detaylı Bilgi
Mâtürîdî'nin Düşünce Sisteminde Şer-Hikmet İlişkisi Emine ÖĞÜK (YARIMBAŞ) Detaylı Bilgi
Kumran Yazmalarının Ahit Geleneği Çerçevesinde Değerlendirilmesi Mustafa Selim YILMAZ Detaylı Bilgi
Hadis Tenkidi Yönünden el- Kafi Üzerine Bir Deneme M. Cemal Sofuoğlu Detaylı Bilgi
Matüridi Kelamcısı İbn Hümam'ın Kelami Görüşleri Selim Özarslan Detaylı Bilgi
Kelamda Tevbe Selim Özarslan Detaylı Bilgi
Zaman Mekan İçinde İnsan ve Kaderi Cağfer Karadaş Detaylı Bilgi
İslam Düşüncesinde Ahiret Cağfer Karadaş Detaylı Bilgi
Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları Abdulhamit Sinanoğlu Detaylı Bilgi
Sözün Anlamı: Teolojik Dilin Paradoksal Görünümü Üzerine Bir Çözümleme Temel Yeşilyurt Detaylı Bilgi
Kelam Hikmet İlişkisi İsa Yüceer Detaylı Bilgi
Nureddin es-Sabuni, el-Munteka min Ismeti'l-enbiya Mehmet Bulut (thk.) Detaylı Bilgi
İslam İnançları Açısından Veli Anlayışı Musa Koçar Detaylı Bilgi
İzahu'l-fıtra fi ehli'l-fetre li Cemaliddin el-Kasimi (Edisyon kritik) Mustafa Akçay Detaylı Bilgi
Hz. Peygamber'in Anne Babasının Dini Konumu ve Ebeveyn-i Resul Risaleleri Mustafa Akçay Detaylı Bilgi
Nübüvvet Tartışmaları ve Amidi ile Nesefi'nin Nübüvveti İsbat Metodları Vecihi Sönmez Detaylı Bilgi
Fahreddin Razi’nin Bilgi Sisteminde Nazari/ İstidlali Bilgi -Üretken Aklilik İbrahim Coşkun Detaylı Bilgi
Dini Bilginin İmkanı (Dini Epistemolojide Çağdaş Perspektifler) (Derleme) Temel Yeşilyurt Detaylı Bilgi
Tanrı'nın Aşkınlığı Bağlamında Ru'yetullah Sorunu Temel Yeşilyurt Detaylı Bilgi
Kur'an Işığında Mucize ve Peygamber Halil İbrahim Bulut Detaylı Bilgi
İslam'a Göre Tekrardoğuş (Reenkarnasyon) Adnan Bülent Baloğlu Detaylı Bilgi
Çağdaş İslam Düşünürleri Cağfer Karadaş (ed.) Detaylı Bilgi
Bakıllani'ye Göre Allah ve Alem Tasavvuru Cağfer Karadaş Detaylı Bilgi
Kelamda Bilgi Problemi Orhan Şener Koloğlu, U. Murat Kılavuz, Kadir Gömbeyaz Detaylı Bilgi
Felsefenin Temel İlkeleri (Makasidu'l-Felasife) Ebu Hamid el-Gazzali (Trc. Cemaleddin Erdemci) Detaylı Bilgi
Din-Felsefe- Siyaset Üzerine Konuşmalar Muhammed Arkoun (Trc. Cemaleddin Erdemci) Detaylı Bilgi
Matüridi'de Esma-i Hüsna Musa Koçar Detaylı Bilgi
Matüridi’de Allah-Alem İlişkisi Musa Koçar Detaylı Bilgi
Kelam, Tarih- Ekoller- Problemler Süleyman Toprak, Şerafeddin Gölcük Detaylı Bilgi
Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş Ahmet Saim Kılavuz Detaylı Bilgi
İnsan Çevre Münasebetine Modern Yaklaşımın Teolojik Kritiği Hüseyin Aydın Detaylı Bilgi
Ebu’l-Hasen el-Eş’ari’de Nazar ve İstidlal Hüseyin Aydın Detaylı Bilgi
İslam Düşüncesinde İnkar Problemi İbrahim Coşkun Detaylı Bilgi
Kelam Eserleri, Günümüz İlahiyat Fakülteleri Hocalarının Çalışmaları Mehmet Baktır Detaylı Bilgi
Ebu'l-Feth Şehristani Yusuf Ziya Yörükan (Nşr. Murat Memiş) Detaylı Bilgi
Ebu'l-Berekat en-Nesefi, el-Umde Fi'l-Akaid: Tahkik ve Tercüme Temel Yeşilyurt Detaylı Bilgi
Gazzali ve Leibniz'de Kötülük ve Teodise Musa Koçar Detaylı Bilgi
Tevhidin Esasları (Kitabü't-temhid li kavaidi't-tevhid) Ebü'l-Muîn En-Nesefî (Trc. Hülya Alper) Detaylı Bilgi
Bendeki Kahire Hülya Alper Detaylı Bilgi
Bir Dini Otorite Olarak Hz. Peygamber Mehmet Baktır Detaylı Bilgi
Allah'tan Alem'e Ilâhi Fiiller Sinan Öge Detaylı Bilgi
İmam Mâtürîd'i'de Akıl-Vahiy İlişkisi Hülya Alper Detaylı Bilgi
Kâsim er-Ressî ve Zeydiyye Kelâmi Resul Öztürk Detaylı Bilgi
Şevkani ve kelami Görüşleri Vecihi Sönmez Detaylı Bilgi
Mu'tezilî Bir Bakışla Bilgi Problemi Murat Memiş Detaylı Bilgi
Ebu Mansur el-Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı Dinler Recep Önal Detaylı Bilgi
İmâm Şa'rânî ve İbnü'l-Arabî'ye Göre Nübüvvet İnancı Mahmut Çınar Detaylı Bilgi
İmam Şa'rânî ve Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'ye Göre Nübüvvet İnancı Mahmut Çınar Detaylı Bilgi
Tarihte ve Günümüzde Mehdilik Mahmut Çınar Detaylı Bilgi
KELAM TARİHİ VE TERİMLERİ Osman ORAL Detaylı Bilgi
İmanın Pratik Tezahürü SALİH AMEL Osman ORAL Detaylı Bilgi
İSLÂM İNANÇ ESASLARI Osman ORAL Detaylı Bilgi
SİSTEMATİK KELAM Osman ORAL Detaylı Bilgi
İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ VE TERİMLERİ Osman ORAL Detaylı Bilgi
Kelâm ve İslâm Mezheplerine Göre BAŞKANLIK ve SEÇİMİ Osman ORAL Detaylı Bilgi
EMİR BİL MARUF NEHİY ANİL MÜNKER-Hayderizade İbrahim Efendi Osman ORAL Detaylı Bilgi
VEHHABİLİK, ŞEYHÜLİSLAN HAYDERİZADE İBRAHİM EFENDİ Osman ORAL Detaylı Bilgi
MUHAMMED ZAHİDÜ’L-KEVSERİ’NİN İTİKÂDİ VE KELÂMİ GÖRÜŞLERİ, Osman ORAL Detaylı Bilgi
MEVLÂNÂ'NIN HOCASI SEYYİD BURHANEDDİN’İN İTİKADİ VE KELAMİ GÖRÜŞLERİ Osman ORAL Detaylı Bilgi
Genlere Müdahale-İlahi Kader İlişkisi Berat Sarıkaya Detaylı Bilgi
İslam Düşüncesinin İki Kurucu Önderi-İmam Ebu Hanife ve Vâsıl bin Ata Abdulhamit Sinanoğlu Detaylı Bilgi
Nur-i Muhammedi İnancının Ortaya Çıkışı ve Kaynakları Mahmut Çınar Detaylı Bilgi
Tavâliu’l-Envâr Kadı Beyzâvî (trc. İlyas ÇELEBİ-Mahmut ÇINAR) Detaylı Bilgi
İslam Kelamcılarında Lütuf Teorisi Sinan Öge Detaylı Bilgi
İslam'da Siyasal Düşüncenin Oluşumu (Islamic Political Thought) William Montgomery Watt (Trc. Ulvi Murat Kılavuz) Detaylı Bilgi