22. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (12-14 Mayıs 2017) VAN

Son Güncelleme Tarihi: 2018-01-13 20:11

Sempozyum Kitabı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde icra edilen İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXII. KELÂM KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI “DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR ve DEİZM” SEMPOZYUM bildirileri kitapta bölüm olarak yayınlandı.

Kitabı Pdf olarak indirmek için tıklayınız!


Sempozyum Fotoğraflarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Fotoğraflar için Ahmet İshak Demir hocamıza teşekkür ederiz.

12 Mayıs 2017 Cuma Günü

13 Mayıs 2017 Cumartesi Günü


İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXII. KELÂM KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI “DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR ve DEİZM” SEMPOZYUMU

THE MEETING COORDINATION OF 22nd THEOLOGY FACULTIES KALAM, VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY THEOLOGY FACULTY

كلية الالهيات/جامعة يوزونجو ييل ,اجتماع تنظيم الكلام 22. لكليات الالهيات

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kelam Anabilim Dallarının bu seneki koordinasyon toplantısının yeri, bu toplantıyı daha üstlenmiş olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin talebi üzerine yer değişikliğine gidilerek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak belirlenmiştir.

The location of the Coordination Meeting of Kalam Department, traditionally organized every year, in 2017, has been determined as Van Yüzüncü Yıl University Theology Faculty.

محل اجتماع التنظيم المنظم عادة كل سنة لقسم علوم الكلام قررت فى كلية الالهيات/جامعة يوزونجو ييل

AMAÇ VE GEREKÇE

Günümüzde ortaya çıkan inanç problemleri çerçevesinde deizm ve materyalizm gibi akımlar, farklı söylem ve etkinliklerle İslam toplumu arasında varlığını hissettirmektedir. Özellikle son dönemlerde cihatçı marjinal akımlar ile cemaat ve tarikat benzeri yapılanmaların oluşturdukları dinî-siyasî algılara bir alternatif olarak sunulan bu yaklaşımlara karşı sahih algılar oluşturmak kelam ilminin önemli görevleri arasında kabul edilmektedir.

Pek çok farklı bakış açısına sahip olan deizm, temel özellikleri bakımından aklı ve doğal dünyaya dair gözlemleri temel alan, dini bilgiye dolaysız biçimde yalnızca düşünce yoluyla ulaşılabileceği ilkesini benimseyen, bu sebeple vahye dayalı tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır. Deizm, bir tür efsane ve hurafe olarak tanımladığı semavi dinlere olan ilginin sebebini cehalet ve menfaat duygusuna bağlamaktadır. Bununla birlikte deistlerden ruhun ölümsüzlüğüne veya kişinin yaşamındaki davranışlarına göre ödüllendirileceğine ya da cezalandırılacağına inananların yanı sıra, bu konuda agnostik yaklaşım sergileyen ve ölümsüzlüğe karşı olanlar da mevcuttur. Hatta aralarında, Thomas Jefferson gibi kendilerini asıl Hristiyanlar olarak da ilan edip, İncil'den mucizeleri, kehanetleri ve rasyonel olarak görmediği öğeleri çıkartarak İsa'nın insanlara iyilik öğretmek isteyen biri olduğunu savunanlar da bulunmaktadır.

Fakat her hâlükârda, özellikle modern anlamıyla deizmin yaratılışı başlatan ve gerçekleştiren insanüstü yüce bir varlığı kabul etmekle birlikte bilhassa vahyi bilgiyi reddi ve bu tür bilgi kaynağını cehalet ve menfaat duygusuna indirgemesi yönüyle ilgi çekmesi, konunun bir sempozyum içeriği olarak Kelam Anabilim Dalı uzmanlarınca akademik açıdan ele alınmasını gerekli kılmıştır. Dolayısıyla, 2017 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nın organizatörlüğünü üstlendiği İlahiyat Fakülteleri XXII. Kelâm Koordinasyon Toplantısı ve sempozyumunun ana konusu “DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR ve DEİZM” olarak belirlenmiştir. Bu başlık altında, ağırlıklı olarak 17. ve 18.yy’da etkisini gösteren ve günümüzde de özellikle genç nesil arasında her geçen gün daha çok ilgi gören Deizm ele alınacaktır. Bununla birlikte deizmle mukayeseli olarak ateizm, agnostisizm, panteizm, materyalizm gibi din karşıtı akımları konu edinen çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

OBJECTIVE and REASON

Within the framework of belief problems that emergence recently, the thoughts such as deism and materialism make their presence felt among Islamic society with their different discourses and activities. Especially in the recent times, it is considered as one of the important tasks of Kelam, the Islamic theology, to create authentic perceptions against some anti-religious contemporary movements which are developed against marginal Islamic thoughts.

Deism, which has many different points of view, is a monotheistic belief that rejects all religions based on revelation. It grounds on observations of the reason and natural world and embraces the principal that religious knowledge can only be reached through direct thought. Deism connects the cause of interest to the seminary religions, which he defines as a kind of myth and superstition, to the sense of ignorance and benefit.

Deism, in its modern sense, accepts a super natural being that initiates and realizes creation. Because of rejecting the knowledge based on revelation and reducing this kind of knowledge to the sense of ignorance and interest, it has been made essential for the specialist of Kalam department to treat the subject in academic terms as a symposium content. Therefore, the main theme of the 22nd Kelam Coordination Meeting and Symposium, which will be held at Faculty of Theology, Yüzüncü Yıl University, has been determined as “ANTI-RELIGIOUS CONTEMPORARY MOVEMENTS and DEISM”. Under this title, the issue of Deism, which took affect 17th and 18th centuries, and which is now more and more popular among younger generations today, will be discussed in detail. Besides, some anti-religious movements such as atheism, agnostism, pantheism and materialism will be taken into consideration in comparison with deism.

الاهداف والتعليلات

لقد ظهرتْ العديدُ من المشاكلِ العقديةِ في عصرنا الحاضر، ومن بينِ تلكَ المشاكلِ ظُهورُ تياراتٍ تُعرفُ بـــــ( تيار الُربوبيَّةDeizm والماديَّة ) وتَحسُّ بوجودهِ في المجتمعاتِ الإسلاميةِ بشكل قويٍّ، وبنشاطاتٍ مختلفة ٍخاصة في الآونةِ الأخيرةِ؛ لذا كان من أهمِ وظائفِ علمِ الكلامِ إبداءُ أهم الآراء الصحيحة في مقابلة هذه التيارات الدينية المتمردة على الواقع الإسلامي المعاصر. وتيار الربوبية تتبنى وجهات نظر مختلفة ، وهى تعتمد على العقل والمشاهدة للكونات الطبيعة، وتعتقد أن الوصول إلى المعلومات الدينية بشكل مباشر إنما يتحقق من خلال التأمل والتفكر، ومن هنا فهى عقيدة تؤمن بإله واحد، ولكنها ترفض جميع الأديان السماوية، وتربط سبب إيمان الناس وميلهم بالأديان السماوية التي تؤمن بالاساطر والخرافات، وتنظر إليها بنظرة المصلحة الدنيوية.وهي تحاول بكل الوسائل توجيه الناس إلى نظيرتها في الأديان السماوية ؛ لذا كان من الواجب على علماء الكلام المتمرسين ، والخبراء الآكادميين ، فرسان هذا الميدان أن يتناولوا هذا الموضوع بشكل جدي مع التحليل والمناقشة في مؤتمر عام.
ولهذه الغاية والهدف دعت كلية الإلهيات قسم علم الكلام في جامعة يوزنجوييل جميع الأكادميين إلى الحضور في مؤتمرها السنوي الثاني والعشرين ، وتحت شعار ( المؤتمر الدولي للربوبية والتيارات المعاصرة المعارضة للدين ) موضوعاً رائيسياً لعام 2017م. سيتناول تحت هذا العنوان التيار الربوبية التي كانت لها اثر كبير فى عصرين السابع عشر والثامن عشر و التي يزداد كل يوم توجه الشباب إليها فى هذا العصر خاصة، ومع هذا سيقبل البحوث الآكادمية اللتي تتناول التيارات المعرضة والتي تنكر وتجحد بالدين مثل الإلحاد والمادية واللادرية ووحدة الوجودية(Panteizm) مقارنا بالربوبية.SEMPOZYUMUN TASLAĞI ve ALT BAŞLIKLARI

A. XXI. Kelam Anabillim Dalları Koordinasyon Toplantısı

Lisans ve Lisansüstü Eğitim - Öğretime ilişkin problemleri ele alan tebliğ ve müzakereler.

B. “Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm” Başlıklı Sempozyum

Muhtemel Bildiri Başlıkları:

 • Öncelikle çok farklı tezahürleri olan deizmin dini ve felsefi argümanları açısından incelenmesi gerekmektedir. Deizmin dini karakterli argümanlarıyla ilgili olarak, söz gelimi, İbrahimî dinlere karşı dile getirilen itirazları konu edinen tebliğler kaleme alınabilir. Ya da felsefi argümanlarda Yaratıcı’nın imanın değil aklın konusu olarak sunulması ve bu şekilde vahye olan ihtiyacın ortadan kaldırılması konu edinilebilir.
 • Tanrı varsa (ki Deistlere göre bu şüphe götürmez) bu Tanrı iletişimde bulunmayan bir Tanrı mıdır? İletişimde bulunuyorsa bu Tanrının doğası gereği zorunlu mudur, yoksa insanların durumlarının gerektirdiği bir müdahale sonucunda lütuf olarak mı gerçekleşmektedir? Eğer deizme göre iletişim zorunlu ise bu konu, Mutezilenin nübüvvetin salah-aslah gereği vücub içerdiğini söylemesi, Ehl-i Sünnet’in ise bunu lütuf olarak görmesi bağlamında yeniden değerlendirilebilir. Öte yandan eğer vahiy (Tanrı’nın insanlarla iletişimi) lütuf ise, insanların doğruyu bulmaları için Tanrı’dan vahiy almak zorunda olmadıkları gibi bir sonuç çıkar. Bu tez, deistlerin tezlerine oldukça yakındır. Eğer aksine vahiy göndermesi/iletişim vacip ise bu durumda deistlerin argümanlarının tam tersi bir durum ortaya çıkar. Kısacası bir iletişim biçimi olarak vahyin hem Kelam ekollerinde hem de deist teoride nerde durduğunun sorgulanması gerekmektedir.
 • Deizmin en temel itiraz noktasının nübüvvete yönelik olduğu bilinmektedir. Nebevi öğretinin nihayetinde, bir beşerin Tanrı’dan aldığı vahiyle kurumsallaşıp dine evrildiğini düşündüğümüzde, Deizmin nasıl bir Tanrı tasavvuruna sahip olduğu ayrı bir öneme sahiptir. Bu konu Deizmin iki ana formu olarak kabul edilen eski deizm ve modern deizm arasındaki farklılıkların tespiti ve İbrahimi dinlerin mukayesesi ile birlikte ele alınarak incelenmesi söz konusu olabilir. Zira eski deizm inanışını, modern felsefe ve bilimle birleştirerek kullanmak isteyen modern deistlerin, Tanrı ile iletişimi eskiye kıyasla daha da imkânsız kabul ettikleri ifade edilmektedir. Bu bağlamda Tanrı ile şahsi bir diyaloğu mümkün gören ilk deistlerle, günümüzde Mutlak Tanrı'nın, görece varlıklar olan insanlarla kıyas kabul etmeyeceğine ve bu nedenle Ona herhangi bir tanım ve değer atfetmeyi imkânsız kabul eden modern yaklaşım arasındaki farklılıkları ortaya koyan çalışmalara ihtiyaç vardır.
 • Deist argümanlardan Tanrıya, dine ve özel olarak İslam’a ait olanların ayrıt edilip tahlil edilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Böylece deizmin argümanlarının ne kadarının Allah’a ne kadarının dine ne kadarının İslam’a yönelebileceğinin tespit edilmesi arzu edilmektedir. Kendi döneminde kurumsal Hıristiyanlığın sarsıcı eleştirisini yapan deizm, aynı zamanda Kur’an’ın kendinden önceki dinlere karşı geliştirdiği eleştirinin benzerini yapmaktadır. Bu durumda deizmin argüman yapısının kurumsal dinlere karşı geliştirdiği eleştirinin ne kadar makul, tutarlı, yapıcı ya da tam tersi bir içeriğe sahip olduğu tartışılabilir.
 • İslam düşünce tarihinde/geleneğinde deizm bir düşüncenin ortaya çıkma imkânı var mıdır? İslam düşünce tarihinde deizme benzeyen yapılar nelerdir? Sözgelimi,
 • 6.Deizmin insanın özgürlüğü ve sınırlığına verdiği cevap nedir? Voltaire’ın, Tanrı’nın sürekli yaratıcılığı inancı ile evrendeki tabiî süreklilik fikri çeliştiği için deizme ulaştığı belirtilmektedir. Bilindiği gibi Tanrının evrene müdahil olup olmadığı tartışmaları, kötülük problemi ile de yakından ilgilidir. İbrahimi dinlerdeki mutlak iyi Tanrı ile Deizmin doğal (nötr) tanrısı, kelami bir perspektifle, ilim ve kudret sıfatları da göz önünde bulundurularak incelenebilir. Ahlak, insanın psikolojik boşluğu, Tanrı sevgisi vs. kavramları çerçevesinde Tanrı tasavvuru ele alınabilir.
 • Anthony Collins örneğinde olduğu gibi Deizm bazen Materyalizme ve Determinizme kayabilmektedir. Bu bağlamda deizmin özgür düşünce ve otonom akıl iddialarını dini reddetmek için kullanmasına mukabil, İslam’ın kendi doğru doğası ortaya konularak materyalizm ve determinizm eleştirisi yapılabilir.
 • Deizmin gündeme gelişinden bugüne karşılaşılan teorik veya pratik sorunlara nasıl bir açılım getirdi veya deizm insanlık tarihine teorik veya pratik nasıl bir katkı sağladı?
 • Deizm ile anarşizim ve liberalizm arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
 • Ateizmin doğuşunda ve gelişmesinde deizmin etkisi nedir? Deizm ateizme geçiş köprüsü müdür? Deizm-ateizm ilişkisi.
 • Dünya tarihinde deizm hangi dönem ve şartlarda kendini göstermiş ve varlık imkânı bulabilmiştir?
 • Pratik deizmin önüne nasıl geçilebilir? Dinin amel ve ahlak boyutunun toplum hayatında daha etkin rol alması nasıl mümkün olabilir? Çünkü teorik deizmin yanında Tanrı yokmuş gibi yaşamayı adet edinen, diğer bir deyişle pratikte deizmi yaşayan önemli bir kitle vardır. Dolayısıyla dinin amel ve ahlak boyutunu öne çıkaracak bir yaklaşımın da sempozyum içeriği içinde yer alması önemlidir.
 • İslam düşünce tarihindeki karşılığıyla ilhad/mülhid terimlerinin deizmle ne kadar örtüştüğünün tespit edilmesi ve gerçekte neyi reddetmeyi amaçladıklarının ortaya konulmasına yönelik araştırmalar yapılabilir.

DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU /ORGANIZATIONAL AND EXECUTIVE BOARD/ اللجنة التنفيذ والتنظيم

Prof. Dr. Mehmet Salih ARI (Van Yüzüncü Yıl Ünv.)

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ (Uludağ Ünv.)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Ünv.)

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ (29 Mayıs Ünv.)

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN (Ankara Ünv.)

Assoc. Prof. Dr. Mahmut ÇINAR (Gaziantep Ünv.)

Assoc. Prof. Dr. Vechi SÖNMEZ (Van Yüzüncü Yıl Ünv.)

Assoc. Prof. Dr. Zekeriya NAS (Van Yüzüncü Yıl Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Burhanettin KIYICI (Van Yüzüncü Yıl Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Fadıl AYGAN (Siirt Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Mehmet BULĞEN (Marmara Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Metin YILDIZ (Van Yüzüncü Yıl Ünv.)


BİLİM KURULU / SCIENTIFIC BOARD / اللجنة العلمية

Prof. Dr. Abdulhamit SİNANOĞLU (Sütçü İmam Ünv.)

Prof. Dr. Abdurrahman Bleik, (Global University, LÜBNAN)

Prof. Dr. Ahmet ERKOL (Mardin Artuklu Ünv.)

Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ (Uludağ Ünv.)

Prof. Dr. Ali Muhyiddin KARADAĞÎ (Katar Ünv. Şeriat ve İslam Araştırmaları Fakültesi, KATAR)

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ (Uludağ Ünv.)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCI (Siirt Ünv.)

Prof. Dr. Erkan YAR (Fırat Ünv.)

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN (İnönü Ünv.)

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN (Necmettin Erbakan Ünv.)

Prof. Dr. İlhami Güler (Ankara Ünv.)

Prof. Dr. İsa YÜCEER (Bitlis Eren Ünv.)

Prof. Dr. M. Saim Yeprem (İstanbul Aydın Üniv.)

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR ( Yıldırım Beyazıt Ünv.)

Prof. Dr. Metin Yurdagür (Marmara Ünv.)

Prof. Dr. Mohammed Basil Jasim Mohammed Al-Taie, (Yarmouk University, ÜRDÜN)

Prof. Dr. Muhammed AMMARA (Ezher Ünv. İslam Araştırmaları Merkezi, MISIR)

Prof. Dr. Ramazan BİÇER (Sakarya Ünv.)

Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz (Marmara Ünv.)

Assoc. Prof. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ (Recep Tayyip Erdoğan Ünv.)

Assoc. Prof. Dr. Vechi SÖNMEZ (Van Yüzüncü Yıl Ünv.)

Assoc. Prof. Dr. Yunus CENGİZ (Mardin Artuklu Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Ahmed E. Abdel Meguid, (ABD)

Asst. Prof. Dr. Burhaneddin KIYICI (Van Yüzüncü Yıl Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Cafer GENÇ (Artvin Çoruh Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Hakan HEMŞİNLİ (Van Yüzüncü Yıl Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Harun ÇAĞLAYAN (Kırıkkale Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Metin YILDIZ (Van Yüzüncü Yıl Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Muzaffer BARLAK (Sinop Ünv.)

Asst. Prof. Dr. Vezir HARMAN (Namik Kemal Ünv.)


SEMPOZYUM TAKVİMİ / SYMPOSIUM CALENDAR/ تاريخ المؤتمر

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi / Deadline Abstract Submission/آخر تاريخ لإرسال ملخصات الأبحاث : : January 27, 2017

Değerlendirme Sonucunun Duyurulması / Announcement of Evaluation Result/ ملاحظة: البحوث المقبولة سيرسل للمشاركين. لذا هناك أهمية كبيرة لإرسال البحوث فى التواريخ المذكورة: February 17, 2017

Tebliğ Metinlerinin Teslim Tarihi/ Deadline Full Text Submission/ تاريخ تسليم البحوث: April 14, 2017

NOT: Kabul edilen bildiriler, müzakerecilere gönderilecektir. Bildirilerin belirtilen tarihlerde gönderilmesi bu açıdan büyük önem arz etmektedir.

Accepted texts will be sent to negotiators. It is important to sent texts within the time specified.

ملاحظة: البحوث المقبولة سيرسل للمشاركين. لذا هناك أهمية كبيرة لإرسال البحوث فى التواريخ المذكورة


Sempozyum Tarihi/ Date of the Symposium/ تاريخ المؤتمر May 12-14, 2017

Sempozyum İletişim Adresi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Kampüs, Van

Contact address: Yüzüncü Yıl University Theology Faculty, Van

عنوان اتصال المؤتمر: جامعة يوزونجو ييل كلية الالهيات /وان

Tlf/ الهاتف: 0432 225 1192

Fax/ الفاكس:0432 225 1079

e- posta/ البريد الالكتروني: kelamkoordinasyonvan2017@gmail.com

Sempozyum web duyuru adresi: www.kelam.org

Symposium web announcement address/ عنوان إعلان رابط الاتصال: www.kelam.org


SEKRETERYA / SECRETARIAT/ سكرتيريا

Arş. Gör. / Researcher Assistant Faruk KAZAN 0507 551 7708 fkazan21@hotmail.com

Arş.Gör./Researcher Assistant Abdulkerim ÇELENK 0533 170 8175 abdulkerim.celenk450@gmail.com

Arş. Gör./ Researcher Assistant Mazhar DEDE

Öğr. Gör./ Researcher Assistant Şerif Murad

Arş Gör./ Researcher Assistant Esma KAYA

Arş. Gör./ Researcher Assistant Mehmet Şirin ALADAĞ

Arş. Gör./ Researcher Assistant Dr. Ramazan TURĞUT

Arş. Gör./ Researcher Assistant Selahattin POLATOĞLU


OTEL VE KONAKLAMA


11-14 Mayıs tarihlerinde konaklama için anlaştığımız otel Şahmaran Otelidir. Sempozyumun ikinci günkü oturumları otelde olacaktır.

Sayfamızdaki Katılım Başvuru Formu linki kapatılmıştır. Başvuru yapmak isteyenler otel üzerinden Kelam Koordinasyon Toplantısı ve Sempozyumu belirterek 0530 109 9553 numaradan rezervasyon yaptırabilirler.


Katılım Başvuru Formu


Katılımcı Listesi


Sempozyum Programı


Sonuç Bildirisi


Not: Malatya’da (2012) alınan karar gereği katılımcıların konaklama giderleri kendilerine aittir