23. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (21-23 Eylül / 2018) SİİRT

Son Güncelleme Tarihi: 2020-09-28 18:23

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXIII. KELÂM KOORDİNASYON TOPLANTISI ve ULUSLARARASI “İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ATEİZM ELEŞTİRİSİ” SEMPOZYUMU

21-23 Eylül Siirt
Sempozyum Programı ve Katılımcı Listesi İçin Tıklayınız!

Ulaşım ve konaklama bilgileri için tıklayınız!

Kabul edilen bildiriler için tıklayınız!

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kelam Anabilim Dallarının bu seneki koordinasyon toplantısının yeri, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak belirlenmiştir.

AMAÇ VE GEREKÇE

Ateizm Allah’ın varlığını inkâr ederek âlemin, tesadüfün bir takım kombinezonları ile meydana geldiğini kabul ve iddia eden bir görüştür. Ateizm, evrendeki oluşumların ve canlıların üstün, yüce, bilinçli, bilgili ve kudretli bir gücün değil de bunları tesadüfî bir süreçteki oluşumların bir ürünü olarak görür. Her dönem farklı formlarda ortaya çıkabilen Ateizm; bazen zihinde Allah fikrinin bulunmaması, bazen Allah’ın varlığının bilinçli bir şekilde reddedilmesi, bazen Allah yokmuş gibi yaşam sürülmesi, bazen Allah’ın varlığı tartışmalarına ilgisiz kalınması, bazen de ideolojik ve politik bir kabul biçiminde ortaya çıkmıştır.

Ateizm, tarihsel süreçte her ne kadar yaygın bir karakter ortaya koymasa da günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Özellikle Avrupa’da XVII. Yüzyılda gerçekleşen bilim devrimi insanların evrene ve gerçekliğe dair algılarında radikal bir zihniyet değişimine neden olmuş, akabinde meydana gelen aydınlanma hareketleri neticesinde ortaya çıkan materyalizm, sekülerizm ve pozitivizm gibi akımlar geleneksel dinlerin dünya görüşlerine bir meydan okumayı beraberinde getirmiştir. Bu durumun batı felsefi düşüncesinin Osmanlı coğrafyasına intikali ile birlikte İslam dünyasını da etkisi altına almış, bu bağlamda farklı coğrafyadaki düşünürler yeni ortaya çıkan problemleri çözüm konusunda bir çaba ortaya koysalar da kapitalleşen dünyada ateizm yayılmaya devam etmiştir.

Günümüz İslam dünyasının birçok yerinde ortaya çıkan savaşlar, terör vb. olaylar,imanını temellendirememiş kişilerde yaratıcılarıyla ilişkilerinde psikolojik bir tramva yaşamalarına sebep olmuştur. Yaratıcı’ya inanmanın gerçek hayatta karşılığını aramaya çalışan insanın bu karşılığı bulamaması, Tanrı’ya inanma noktasında sarsıntı yaşamasına ve insanın Tanrıyı reddetmesine kadar götürebilmektedir. Özellikle internet ve sosyal medyanın kullanım alanlarının arttığı çağımızda insanın yaralanan duygusal yönünü kullanarak propagandalarını rahat bir şekilde yapan ateistler, bu akımın gençler arasında hızla yayılmasına neden olmuştur.

Ateizm, çağımızda inanç problemi olmanın yanı sıra yıkıcı ve ahlak dışı bir karaktere bürünmüş olan ideolojilerin aleti haline gelmiştir. Ateist anlayış, inanç olmanın ötesinde bir yaşam felsefesi olarak toplumdaki bağları koparmakta ve insanın anlam arayışına ket vurmaktadır. Hayatın anlamını kaybeden insanın süreç içerisinde ahlak ve insanı insan yapan ulvi değerlerini de kaybedeceği gayet açıktır. Bu bakımdan insanın sorumluluk bilinci ile yeni bir dünya kurmasının önüne engel teşkil edebilecek ateizmin yayılmasını tetikleyen faktörlerin sosyal, ekonomik ve dini algılar yönünden ele alınması, inananlar ve toplumun geleceği açısından ehemmiyet arz etmektedir.

Günümüzde de medeniyetler toplumun genelini ilgilendiren karmaşık problemlerle karşılaştıklarında bunları bireysel olarak çözmek yerine sistematik bir şekilde ele almayı benimsemişlerdir. Dolayısıyla düzenlenecek olan “Uluslararası İslam Düşüncesinde Ateizm eleştirisi” adlı sempozyum ateizm ve alt dallarını, argümanlarını, eleştirilerini, sistemli bir şekilde ele alarak, İslam düşüncesi çerçevesinde, bilimsel veriler ışığında tartışma amacını taşımaktadır.


SEMPOZYUMUN TASLAĞI ve ALT BAŞLIKLARI

A. XXIII. Kelam Anabillim Dalları Koordinasyon Toplantısı

Lisans ve Lisansüstü Eğitim - Öğretime ilişkin problemleri ele alan tebliğ ve müzakereler.

B. “İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi” Başlıklı Sempozyum

Ana Başlıklar:

 • Ateizm Tarihi
 • Ateizm Çeşitleri
 • Klasik Ateizm İddiaları ve Argümanları
 • Çağdaş Ateizm İddiaları ve Argümanları
 • Türkiye'de Ateist Akımın Öncüleri ve İddiaları
 • Klasik Ateizm Eleştirisi: Kelam ve İslam Felsefesi Geleneği
 • Çağdaş Ateizm Eleştirisi
 • Yeni İlm-i Kelam Dönemi Ateizm Eleştirisi
 • İsbat-ı Vacip Delilleri: Klasik ve Çağdaş Dönem
 • Ateizm-Bilim İlişkisi
 • Kötülük Problemi
 • Ateizm'in Propaganda Araçları
 • Ateizm ve Ahlak / Ateizm'in Psikolojik Boyutları
 • Ateizm'e Götüren Sebepler

DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU /ORGANIZATIONAL AND EXECUTIVE BOARD/ اللجنة التنفيذ والتنظيم

Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA (Siirt Üniv.)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Üniv.)

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ ( 29 Mayıs Üniv.)

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN (Necmettin Erbakan Üniv.)

Prof. Dr. Ahmet ERKOL (Mardin Artuklu Üniv.)

Doç. Dr. Mahmut ÇINAR ( Gaziantep Üniv)

Doç. Dr. Fadıl AYĞAN (Siirt Üniv.)

BİLİM ve DANIŞMA KURULU / SCIENTIFIC and ADVİSORY BOARD/

Prof. Dr. Abdülhamit Sinanoğlu

Prof. Dr. Abdulgaffar Aslan

Dr. Abdurrahman BLEİK

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

Prof . Dr. Aydın Topaloğlu

Prof. Dr. Basil et-Tai

Prof. Dr. Caner Taslaman

Prof. Dr. Cağfer Karadaş

Prof. Dr. Erkan Yar

Prof. Dr. Fethi Kerim Kazanç

Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş

Prof. Dr. Hamdi Gündoğar

Prof. Dr. Hulusi Arslan

Prof. Dr. Hülya Alper

Prof. Dr. Hüseyin Aydın

Prof. Dr. İbrahim Coşkun

Prof. Dr. İlhami Güler

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

Prof. Dr. İsa Doğan

Prof. Dr. İsa Yüceer

Prof. Dr. Kamil Güneş

Prof. Dr. Mahmut Ay

Prof. Dr. Mehmet Evkuran

Prof. Dr. Metin Özdemir

Prof. Dr. Metin Yurdagür

Prof. Dr. Mustafa Saim YEPREM

Prof. Dr. M. Sait Özervarlı

Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu

Prof. Dr. Muammer Esen

Prof. Dr. Osman Karadeniz

Prof. Dr. Ömer Aydın

Prof. Dr. Özcan Taşçı

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Prof. Dr. Ramazan Biçer

Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz

Prof. Dr. Sinan Öge

Prof. Dr. Süleyman Toprak

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

Prof. Dr. Şerafettin Gölcük

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt

Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru

Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Dr. Enis DOKO


SEMPOZYUM TAKVİMİ / SYMPOSIUM CALENDAR/ تاريخ المؤتمر

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi / Deadline Abstract Submission/آخر تاريخ لإرسال ملخصات الأبحاث : 15 Mayıs/ May 1, 2018

Değerlendirme Sonucunun Duyurulması / Announcement of Evaluation Result/ 1 Haziran/ Jun 1, 2018

Tebliğ Metinlerinin Teslim Tarihi/ Deadline Full Text Submission/ تاريخ تسليم البحوث: 1 Ağustos / August 1, 2018

Katılımcılar İçin Son Başvuru Tarihi / 1 Ağustos / August 1, 2018

Sempozyum Tarihi/ Date of the Symposium/ تاريخ المؤتمر21-23 Eylül, 2018

Sempozyum İletişim Adresi: Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Kezer Kampüs, Siirt

Contact address: Siirt University Theology Faculty, Siirt

عنوان اتصال المؤتمر: جامعة سعرد كلية الإلهيات سعرد

Tlf: 0484 212 11 11

Fax/ الفاكس:0484 254 2081

e- posta/ البريد الالكتروني: kelamkoordinasyon2018@gmail.com

Sempozyum web duyuru adresi: www.kelam.org

Symposium web announcement address/ عنوان إعلان رابط الاتصال: www.kelam.org


SEKRETERYA / SECRETARIAT/ سكرتيريا

Öğr. Gör. Seyithan CAN

Arş. Gör. / Researcher Assistant: Muhammed Mustafa SANCAR sncr.mustafa@gmail.com

Arş. Gör. / Researcher Assistant: Muhammed Bilal GÜLTEKİN

Arş. Gör. / Researcher Assistant: Ahmet AKTAŞ

NOT: Otel imkânlarına ilişkin bilgiler ikinci duyuruda bildirilecektir.

Siirt Havaalanına Haziran ayından itibaren uçuşların başlayacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte Siirt merkeze 85 km uzaklıkta olan Batman Havalimanı hem daha fazla uçuş alternatifi hem de daha ekonomik sefer sunmaktadır. Misafirlerimizin Batman Havalimanından Siirt’e intikalleri üniversitemizce sağlanacaktır.