Yeni Kitap: Kâdî Beyzâvî, TAVÂLİ'U'L-ENVÂR Kelâm Metafiziği, trc. İlyas ÇELEBİ - Mahmut ÇINAR

Oluşturma Tarihi: 2015-06-09 17:35:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2015-06-09 17:35:00

Kâdî Beyzâvî

TAVÂLİ'U'L-ENVÂR
Kelâm Metafiziği

Tercüme: İlyas ÇELEBİ - Mahmut ÇINAR


Kelamı dinî ilimlerin temeli kabul eden ve bu ilimle uğraşmayı
bir vecîbe sayan Kâdî Beyzâvî, felsefî kültürün
yaygın olduğu bir dönemde yaşamış, felsefe ile ilgilenmiş
ve kendisinden önce Râzî ile Âmidî’nin başlattığı
felsefe ile kelamı birleştirme işini daha da ileri götürerek
iki ilmin meselelerini birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde
birleştirmiştir. Kelam ilminin felsefe ile kaynaştığı
müteahhirûn dönemi kelam kitaplarının tipik bir örneği
olan Tavâli‘u’ l-Envâr isimli eseri ise Kâdî Beyzâvî’nin fesefî
konulara verdiği ağırlık ile kelam kitaplarının felsefî
bir karakter kazanmasında etkili olmuştur.
Tavâli‘in planı incelendiğinde okuyucuyu asıl kelam
konularına hazırlama mâhiyetindeki felsefî bahislerin,
kelam meselelerinin önüne geçtiği ve eserin felsefî yönünün
ağırlıkta olduğu görülmektedir.


Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ ve Doç. Dr. Mahmut ÇINAR tarafından
Türkçeye çevrilen eserin yayına hazırlanmasında
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ayasofya
Koleksiyonu, 2333 numarada kayıtlı yazma nüsha esas
alınmıştır.


Geniş bilgi için bk:
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı