Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumlarının İkincisi "21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü" Konusuyla 2-3 Mayıs 2018 tarihlerinde İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Düzenlenecektir. Güncellenen Detaylar İçin Tıklayınız.

Oluşturma Tarihi: 2017-10-13 08:33:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2017-12-25 18:21:00ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU II

21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü

(2-3 Mayıs 2018)


SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Hatırlanacağı üzere 8-10 Mayıs 2017 tarihinde İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce düzenlenen “Uluslararası İslam ve Yorum” (Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar) Konulu Sempozyum” büyük ilgi görmüş, katılımcıların talep ve tavsiyeleriyle, çalışmanın kurumsal hale getirilerek her yıl farklı konularla tekrarlanması benimsenmiştir. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları öneriyi değerlendirmiş “Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II"nin 2-3 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılmasını uygun görmüştür.

İslam medeniyetinin merkezi olan Ortadoğu’da, yaşanan problemler, farklı coğrafyalara yayılarak devam etmektedir. Müslüman ülkelere fatura edilmeye çalışılan bu şaşırtıcı olayları, insanlığa rahmet ve barış olarak gönderilen İslam dini ile bağdaştırmak mümkün değildir. Ne yazık ki İslam âleminin ihtilaflarından yararlanan güçler, bölgenin etnik yapısına göre, yeni haritaları ve seçenekleri masaya yatırarak çalışmaktadırlar.

21. Asrın ilk çeyreğinde Müslüman ülkeler; pratikte sahip oldukları dini değerler, coğrafi imkânlar, stratejik fırsatlar ve ekonomik kaynaklarla orantılı olarak bir otorite ve irade ortaya koyamamışlardır. Buna karşılık dünya medyası, Kur’an ve Sünneti referans göstererek İslam dünyasına bir kara bulut gibi çöken sanal ortamdan ve radikal akımlardan beslenmektedir.

Oysaki on dört asır boyunca Kur’an ve Sünnet bu ümmeti bir arada tutmuş çoğu yerde cevaba ve çözüme yardımcı olacak temel ilke ve hedefleri vererek geride “bilinçli boşluk” denebilecek geniş bir alan bırakmıştır. Bu alan, Müslümanlar tarafından dinin ilke ve hedeflerine aykırı olmamak şartıyla serbestçe düzenlenebilecek bir zenginliktedir. Böylece hem nassların yorumunda hem de bıraktığı bilinçli boşluğun doldurulmasında Müslümanlara tanınan bu serbestlik, tarih boyunca İslam dünyasının zengin bir hoşgörü yaşamasına imkân sağlamıştır. Böylece temel hükümler, ölçü alınarak yapılacak kıyas, içtihad ve yorumlarla İslam dünyasının geleceğine rahat bir nefes aldırmak her zaman mümkündür.


AMAÇ VE KAPSAM

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II”nin amacı; Bölgede zincir halkaları gibi uzayıp giden problemlerin çözümünde, sorumluluk üstlenen her kademedeki insanların daha duyarlı davranmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda 21. Asırda İslam dünyasının görünümünü de dikkate alarak vahiy ve bilim ışığında kendimizi yeniden sorgulamak ve olayları “çağımızdan geriye doğru irdeleyerek” ilim, kültür ve medeniyete alanında geniş bir ufuk turu yapmaktır.

Sempozyum içeriği, özelliğinden dolayı kapsamlı tutulmuştur. Ayrıca niteliğin yükseltilmesi için en iyi tebliğlere “ödül sistemi” getirilmiştir. Bu itibarla sempozyum, “İslam ve Yorum” teması ile ilişkili her konudaki çalışmalara açıktır. Bununla birlikte aşağıdaki başlıkların, tebliğlerin hazırlanmasında ilham kaynağı olabileceği değerlendirilmektedir

KONULAR

  • Kur’an ve Sünnetin Yorumunun Çağımıza Yansımaları

1- Nassların Keyfi Yorumlanmasının Çağımıza Yansımaları

2- Nassların Güncel Olaylar ve Dünyevi Hedeflere Göre Yorumu ve Anakronizm

3- Nassların Hukuki Değerinin İmkânı

4- Nasslardaki “Öteki”nin Konumu, Ehl-i Kitab vb. Gruplarla İlişkiler

5- İslam Dünyasının Gelecek Vizyonuna Dönük Örnek Model ve Yöntem Önerileri

6- Kur’an’ın Toplumsal ve Ahlaki Değeri

7- Nasslarda Savaş ve Cihad ile İlgili İfadeler

8- Hadislerin Bilgi Değeri ve Rivayetlerin Çokluğu ile İlgili Tartışmalar


  • Çağımızda İtikadi, Ameli Mezhepler ve İslam Dünyası

1- İtikadi ve Ameli Mezhep Farklılıklarının İmkân ve Sorunları

2- İman, Küfür ve Amel İlişkisi

3- Günümüzde Fıkıh Algısı ve Sorunlar

4- Toplumsal Değişim ve Klasik Fıkıh Mirasımız

5- Küresel ve Bölgesel Terör Sarmalı ve İslam Dünyası


  • Modern Çağda Müslümanlar: İmkân ve Sorunlar

1- Demokratikleşme Süreci ve İslam Dünyası

2- Siyasal Hayat, Liderlik ve din

3- Ekonomik Hayat, Refah Düzeyi ve Göç Hareketliliği

4- Din, Modern Çağ ve Seküler Hayat Üçgeninde Gelişen İmkân ve Sorunlar

5- İslam Dünyasının Gelecek Vizyonu Olarak Yeni Eğitim Modelleri ve Epistemik İmkânlar

6- Medya ve Sosyal Medya Algısı


  • Gelenek ve Modernite Arasında İslam

1- Sosyal Değişimle Birlikte Ortaya Çıkan Yeni İmkân ve Sorunlar

2- Günümüz İslam Dünyasındaki Büyük Değişim ve Dönüşümlerin Âkibeti

3- İslam’ı Anlama ve Yorumlamada Bölgesel Farklılıklar

4- Şiddet ve Nefret Söyleminin Sebep ve Sonuçları

5- Dinde ve Dünyevileşmede Aşırılık (Guluvv, Gulat)

6-Tasavvuf ve Tarikatların İslam Dünyasına Etkileri


KURULLAR:

Onursal Başkan:

Prof. Dr. Ahmet KIZILAY Rektör

Düzenleme Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Fikret KARAMAN

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Prof. Dr. Saffet SANCAKLI

Doç. Dr. Mehmet BİRSİN

Doç. Dr. Sabri TÜRKMEN

Doç. Dr. Yusuf BATAR

Yrd. Doç. Dr. Halil EYYUB

Yrd. Doç. Dr. Harun BEKİROĞULLARI

Yrd. Doç. Dr. Serkan DEMİR

Ümit ÇİMEN Malatya İl Müftüsü

Okutman Kerim ÖZMEN

Okutman Lokman BEDİR

Okutman Bekir ÖZKIZIL

Okutman Ebu Bekir MATBAN

Arş. Gör. İrem CEYHAN

Gülşen SAYAN

Çevirmenler Kurulu:

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin POLAT

Yrd. Doç. Dr. Selahattin YILDIRIM

Okutman Bekir ÖZKIZIL

Okutman Ebu Bekir MATBAN

Okutman Enes YARIZ


BİLDİRİ YAZIM KILAVUZU

Farklı kurumlardan sempozyuma katılan tebliğ sahipleri arasında yazımda birlik sağlamak amacıyla aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

1 Tebliğ hacmi, 5 ile 15 sayfa aralığında planlanmalı ve Word doc. dosya şeklinde gönderilmelidir. Makale metni A4 boyutunda 1 satır aralıkla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları referanslar dahil tüm yazı blokları için sağ, sol, üst ve alt 2.5 cm olarak düzenlenmelidir.

2 Kaynak gösterilen eserler dip not olarak yazar ve kitabın adı basım yeri (Matbaa veya yayınevi), şehir, tarih, cilt ve sayfa numaraları verilmelidir. Aynı eserin daha sonra geçmesi halinde yazarın adı soyadı ve kitabın kısaltılmış adı verilmedir.

3 İstatistiki bilgiler başta olmak üzere bütün rakamsal veri, tablo vs. her türlü materyal kamu kurumu, resmi arşiv veya yayınlanmış eserlerden referans verilmeye özen gösterilmelidir.

4 Kitap, dergi ve ansiklopedi isimleri italik olarak yazılmalıdır.

5 Makalelerde, yazarın soyadı, adı, makalenin tam adı tırnak içinde yazılmalı, derginin adı, cildi, sayısı basım yeri ve tarihi sırayla ve derginin adı birleşik olarak italik yazılmalıdır.

6 Tebliğler de aynı şekilde yazar adından sonra tebliğin tam başlığı tırnak içinde yazılmalı, tebliğin sunulduğu toplantı tam olarak belirtilmeli, parantez içinde toplantının düzenlendiği yer ve tarih yazılmalı, sonra bildiri kitabının basım yeri ve basım tarihi verilmelidir.

7 Zorunlu olmadıkça Bold fontu kullanılmamalıdır.

8 Yabancı dilden bir tercüme ise, eserin yazarı, eserin adı, (çev. ), basım yeri ve tarihi verilmelidir.

9 Başlıklar 14 punto ve sola dayalı olmalıdır. Bölüm başlıklarında sadece birinci sözcük veya özel isimler büyük harfle başlamalı. İkinci seviye alt başlıklarda sola dayalı, 13 punto ve koyu yazılmalı. Üçüncü seviye sözcükler sola dayalı, 12 punto ve koyu yazılmalıdır.

10 Yazı stili: Times New Roman. Ana metin 12 punto, uzun atıflar 10 punto olmalıdır. Koyu yazım sadece başlık ve bölüm başlıklarında kullanılmalıdır. Yatık (Italic) harfler metin içerisinde önemli bilgiyi ön plana çıkarmak için kullanılabilir. Sözcüklerin altı çizilmemelidir.

11 Metin içerisinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar makalenin sonunda kaynakça kısmında verilmelidir.


ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özeti göndermek için son tarih:

12.Ocak 2018

Kabul edilen bildirilerin duyurulması:

26 Ocak 2018

Tam metin göndermek için son tarih:

06 Nisan 2018

Sempozyum programının yayını:

20 Nisan 2018

Sempozyum özet kitabının yayını:

27 Nisan 2018

Sempozyum Tarihi

2-3 Mayıs 2018


SEMPOZYUM PROGRAMI

Sonra eklenecektir


DAVETLİ KONUŞMACILAR

Sonra eklenecektir


KATILIM ESASLARI

  • Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar bilimsel ölçülere göre hazırlanmış ve kelime sayısı 250-300 arası kadar olan bir tebliğ özeti ile islamveyorum@inonu.edu.tr adresine başvurmaları,
  • Tebliğ özeti kabul edilenlerin “İnönü Üniversitesi Dergisi”nin yazım kurallarına göre hazırlayacakları tebliğ metinlerini Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar göndermeleri, (Bu kurallar Fakültemiz web sayfasında mevcuttur.)
  • Katılımcıların konaklama ve ağırlama giderleri Mahallince karşılanacaktır.
  • Hazırlanacak tebliğ metinlerinin bilimsel kurallara uygun olması şartıyla üniversite öğretim elemanları, Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kurumlardan emekli olanlar ve Lisansüstü düzeyinde eğitim görenler katılabilirler.
  • Kabul edilen ve Sempozyumda sunulan tebliğlerin, özetleri dijital ortamda, makale formatına getirilen tebliğlerin tam metinleri ise kitap olarak basımı sağlanacaktır.


ÖDÜLLER

1-Sempozyuma gönderilen tam metin bildiriler arasından "en iyi bildiri" ödülleri verilecektir. Ödüller, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinin ilgili maddelerinin hükümleri dikkate alınarak "uluslararası bilim ve sanat ödülleri" kapsamında değerlendirilerek on kişiye “Ödül Belgesi” verilecektir.

2- Ödüle layık görülen bildiriler sempozyum sonucunda uluslararası nitelikli bir kitap halinde yayınlanacaktır.

3-Ödül için değerlendirmeye alınacak bildiriler, 20-25 sayfa aralığında, hiçbir yerde yayınlanmamış özgün ve bilimsel nitelikte olmalıdır. Bu bildirilerin değerlendirilmeye alınması için sempozyum takvimi süreci içinde gönderilmiş olması şarttır.

4-Değerlendirilmeye alınacak tebliğlerdeki kimlik bilgilerinin gizlenerek tebliğ için rumuz kullanılması, ‘Ödül Değerlendirme Kurulu’nun belirlenmesi vs. işlemler sempozyum yönetimi tarafından yürütülecektir.

5- Ödüller kongre sırasında düzenlenecek ödül töreninde ilgililere takdim edilecektir.


SOSYAL PROGRAM

Malatya Şehir içi gezisi

Sanat sokağı ve Fotoğraf Müzesi gezisi

Battalgazi Ulu cami ve Kervansaray gezisi

Aslantepe Höyüğü ziyareti

Not: Sosyal Program için Sempozyum kayıt deskine kayıt olmanız gerekmektedir.


ULAŞIM VE KONAKLAMA

Sempozyum Yeri:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi

Konaklama:

Kalegöl Otel

Üniversite Konukevi

(Google dan otellerin haritası gösterilecek)


İLETİŞİM

Sekretarya

Yrd. Doç Dr. Halil EYYUB (Yurt Dışından Arayanlar için)

Ebu Bekir MATBAN (Yurt Dışından Arayanlar için)

Arş. Grv. İrem CEYHAN

Şengün SAYAN

Emine BULUT


İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Merkez Kampüs, Battalgazi / MALATYA

Tel. : 0422 341 00 71

e-mail: islamveyorum@inonu.edu.tr