​Uluslararası Câmi Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Ve Mimarî Açıdan), 01-02 Ekim 2018, MALATYA. Detaylar için tıklayınız.

Oluşturma Tarihi: 2018-04-11 21:58:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2018-04-11 22:07:00

ULUSLARARASI CÂMİ SEMPOZYUMU

(SOSYO-KÜLTÜREL VE MİMARÎ AÇIDAN)

01-02/ Ekim/2018

1-Sempozyuma Davet:

Tarih boyunca câmiler Müslümanların itikat, ibadet, ilim, sosyal, kültürel ve mimari açıdan hayatın merkezinde yer almış, kendine özgü yapısıyla İslâm düşüncesi ve medeniyetinin şekillenmesinde büyük rol üstlenmiştir. İslâm düşüncesi, sanatı ve kültür mirasının en önemli göstergelerinden birisi olan câmiler, ibadet mekanları olmasının yanı sıra ilk teşekküllerinden itibaren eğitim faaliyetlerinin de icra edildiği fonksiyonel bir kurum olmuştur. Özellikle İslâm öncesi dönemde câhiliye olarak nitelendirilen toplum, tevhîd inancının sembolü olan câmilerle aydınlığa kavuşmuştur. Bu aydınlanma zamanla geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Böylece câmiler, ibâdet mahalli olma dışında canlı ilim merkezleri haline dönüşmüş, bürokraside,ilim hayatında önemli faaliyetler icra etmiştir. Bu bağlamda birçok düşünür, araştırmacı ve bilim insanı bu mekanlarda yetişmiş ve topluma hizmet etmiştir. Kısa bir süre içerisinde câmiler, İslâm toplumunun vahdetini, birliğini simgeleyen kurumlar olarak öne çıkmıştır.

Hulefâ-yı Râşidîn döneminden itibaren kurumsallaşmaya başlayan câmiler, Emevî ve Abbasîler, Gazneliler, Selçuklular döneminde daha da geliştirilmiş ve fethedilen yeni birçok yerde câmilerin açılmasına özel önem verilmiştir. Selçuklulardan sonra kurulan Osmanlı’nın sultanları ve devlet adamlarının daha kuruluş yıllarından itibaren bu kuruma verdikleri değer, gösterdikleri ihtimâm herkes tarafından takdîr edilmektedir. Gerek dinî bir kurum olarak gerekse İslam eğitim, sosyal ve kültür tarihinde birikimsel bir süreç içinde yüzyılımıza kadar devam eden câmi geleneğinin farklı yönlerini incelemeye ve anlamaya çalışmak son derece önemlidir. Her döneminin şartları bağlamında fonksiyonel işlevler gören câmiler, zamanla modern mimari unsurları da bünyesinde taşımaya başlamış, böylelikle hangi coğrafyada inşâ edilmişse o bölgenin ve bölge insanının kültürünü de sonraki nesillere aktarmıştır.

Modern dönemde, kentleşme sürecine de paralel olarak câmilerimizin üstlendiği misyonun tarihî sürecine uygun olmadığı kimi araştırmalarda ortaya konulmaktadır. Ayrıca mimari ve estetik açıdan da bir takım sorunların varlığı tartışılmaktadır.

Bu sempozyumda câmilerin sadece ibâdet mahalli olma yönü değil, sosyo-kültürel bir kurum olarak eğitim, finans, yönetim, vakıf, mimari, estetik vd. boyutlarının analiz edilmesi düşünülmektedir. Sempozyum, bu çerçevede câmiler üzerine araştırmacıların dikkatini çekmeyi, bir araştırma alanı olarak câmi ve müştemilâtının daha iyi anlaşılmasını sağlamayı ve bu konuda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek ilmi birikimin oluşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca kentleşme sürecinde câmilerimizin rolünün belirlenmesi de sempozyumun ana hedefleri arasındadır.

2-KONU BAŞLIKLARI

 1. Dinlerde Mukaddes Mekân Kültürü
 2. Arap Yarımadası Özelinde İslam Öncesi İbadet Mahalleri
 3. İslam Sonrası Mekke ve Medine’de Mescidler
 4. Câminin Tarihçesi ve Gelişmesi
 5. Tevhid İnancından Tevhid Toplumuna Câmiler
 6. Câmilerin Finansı ve Tüzel Kişilikler
 7. Modernleşme, Kentleşme ve Câmi
 8. Câminin Unsurları ve Bölümleri
 9. Câminin Sosyal ve Kültürel Fonksiyonları
 10. Tarihî Süreç İçerisinde Câmi Görevlileri
 11. Bir Eğitim Kurumu Olarak Câmiler ve Medreseler,
 12. Kriz Dönemlerinde Câmilerin Üstlendikleri Rol
 13. Ferdî ve Toplumsal Hayatın Manevî Mimarı Câmiler
 14. Câmi ve Engelliler
 15. Câmi ve Kadın
 16. Câmi, Çocuk ve Gençlik
 17. Mimar Sinan’ın Câmi Mimarisine Katkıları
 18. Câmi Mimarisinin ve Estetiğinin Tarihi Süreci
 19. Modern Câmi Mimarisi ve Temel Sorunları
 20. Geçmişten Günümüze Câmi Mimarisi
 21. Malatya ve Camiler
 22. Cami İçi Kıraat ve Cami Mûsikisi
 23. Camilerde Rehberlik Faaliyetleri
 24. Cami Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar

3-KATILIM ESASLARI

1. Sempozyuma gönderilecek özetlerin 250-300 kelime arasında olması ve tebliğin içeriğini tam olarak yansıtması,

2. Tebliğlerin sempozyumun duyurulduğu sayfada belirtilen yazım esaslara göre tanzim edilmesi gerekmektedir.

3. Sempozyuma akademik personel, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri ve bu kurumlardan emekli olanlar ile lisansüstü öğrenciler tebliğleriyle katılabilecektir.

4- Bir tebliğin bir kişi tarafından sunulması esastır. Söz konusu tebliğin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

5- Belirtilen tarihlerde gönderilmeyen özet ya da bildiriler ile tam metni bilim kurulunca uygun görülmeyen tebliğler değerlendirmeye alınamayacaktır.

6-Sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metni, Bilim Kurulunun uygun görüş vermesi halinde kitap veya kitaptan bölüm olarak basılacaktır.

7. Katılımcıların ağırlama ve konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.

4-ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Son Tarihi: 01 Haziran 2018

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 15 Haziran 2018

Tam Metnin Gönderilmesi İçin Son Tarihi: 03 Eylül 2018

Programın Yayınlanması: 26 Eylül 2018

Özet Kitabın Yayını: 28 Eylül 2018

Sempozyum Tarihi: 01-02 Ekim 2018

İLETİŞİM Ve SEKRETERYA

Araştırma Görevlisi Ömer TOZAL0554 314 94 25

Din Hizmetleri Şefi Ahmet KARAMAN 0505 556 87 23

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Merkez Kampüs, Battalgazi / MALATYA

Tel. : 0422 341 00 71

e-mail: camisempozyumu@inonu.edu.tr