İSLAM VE YORUM III -Uluslararası Sempozyum-, 11-12 Nisan 2019 / MALATYA

Oluşturma Tarihi: 2018-11-02 12:35:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2018-11-02 12:40:00ULUSLARARASI SEMPOZYUM

İslam ve Yorum III

Din, Bilim ve Medeniyet

(Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına)

11-12 Nisan 2019

1- Çağrı Metni:

Din, bilim ve medeniyet konusu, insanlık tarihi kadar eski bir mirastır.Bu mirasın başlangıçta nasıl oluştuğu ve nasıl geliştiği hep merak edilmiştir. Bu ilerlemenin günümüze gelinceye kadar din ile olan etkileşimi ve sonuçları kadim bir mesele olarak dikkat çekmektedir. Bu arada medeniyetin getirdiği imkânların ve yarattığı sorunların kutsal kitaplar,kadim metinler ve felsefe gibi eserlerde ele alındığını görüyoruz. Bugün Batı medeniyeti /modernizmi, dünyamıza kazandırdığı fırsatlar kadar, beraberinde bazı huzursuzluklar, tehdit ve problemler de getirmiştir. Bu durumun, moderniteden mi yoksa kültür ve medeniyetin doğasından mı kaynaklandığı hususu günümüz sosyal bilim alanında hala tartışılmaktadır. Bu nedenle medeniyetin “insani ve ilahi” kökenlerini irdelemek ve medeniyetin bir "teolijisi"nden bahsetmek hayati önem arz etmektedir.

Şüphesiz ki kökleri Mekke ve Medine'deki ilk İslam toplumuna dayanan vahiymedeniyeti,insanlık için en büyük kazanımdır.Bu medeniyetin beşikleri, "Nil, Mezopotomya ve İndus vadileri"dir.Aynı coğrafyada başlayan ve gelişen bilim, kültür ve medeniyetin merhaleleri, zenginlikleri farklı açılardan ele alınmanın tam zamanıdır. Bu bağlamda İslam bilim ve medeniyetinin özgün yönleri, ekolleri, kurucu isimleri ve eserleri, gölgede kalan yönleri somut biçimde incelenmelidir. Son üç asırdır modernitenin meydan okumalarına karşı İslam toplumlarında ortaya çıkan yenileşme hareketini hissettirmek için, "yeni ve adil bir medeniyet arayışı"na odaklanmak gerekir.

İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde İlahiyat Fakültesince her yıl “Doçentlik ve Akademik Teşvik yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlenen ve bu yıl üçüncüsünün yapılacağı, Uluslararası İslam ve Yorum sempozyumunun ana teması, “Din, Bilim ve Medeniyettir.” Bu program; İslam bilim ve medeniyet tarihi üzerinde çalışmalar yapan ve dünya ölçeğinde büyük bir iz bırakan merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenmiştir.Böylece ömrünü ilme adayan merhuma karşı, bir vefa borcu yerine getirmek istenmiştir.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin bilimsel çalışmaları arasında yer alan “İslam ve Yorum” Sempozyumlarına her yıl yurt içi ve yurt dışından yüzlerce bilim adamı katılmaktadır.Bu vesile ile bağlayıcı olmamakla beraber, katılımcılara ışık tutması bakımından bazı konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

2-Bazı Konu Başlıkları:

Din Bilim ve Medeniyetin Tarihi ve Oluşumu,

İslam - Bilim İlişkisi,

Modern Bilimsel Teoriler ve Din,

Dini İçtihatların Yenilenmesi,

Dini Metinlerin Yorumlanmasının Medeniyet İnşasına katkıları,

Kur’an, Bilim ve Medeniyet,

Sünnet, Bilim ve Medeniyet,

Nübüvvet Ve Medeniyet,

Medeniyet ve Dinde Tecdîd,

İslami Disiplinler, Bilim ve Medeniyet,

İslam, Siyaset ve Demokrasi,

Peygamberler ve Medeniyet,

İslam ve Toplumsal Değişim,

Medeniyetlerin Tahribi; Şiddet, Terör ve Savaş,

İslam bilim tarihinin kurucu isimleri ve ekolleri,

İslam medeniyetinin kurucu ekolleri,

Medeniyetin yarattığı hoşnutsuzluklar ve sorunlar,

Kutsal metinlerin medeniyete yaklaşımının somut örnekleri,

Medeniyetin dini ve seküler kökenleri,

Medeniyetin teolijisi ve sosyolojisi,

İslam bilim tarihi kurucu isimleri ve kurucu eserleri,

Yeni bir Medeniyet inşasının imkânları,

Enformasyon Toplumu ve Müslümanlar,

İslam medeniyetini zedeleyen dini-siyasi fırkalar,

İslam bilim tarihi ve Fuat Sezgin,

Fuat Sezgin'in kişisel biyografisi, eserleri,

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Özgün Bilim Tarihi gibi konuları saymak mümkündür.


3- Katılım Esasları:

1- Sempozyuma bilimsel ölçülere göre hazırlanmış ve kelime sayısı 300 civarında olan bir tebliğ özeti ile 04 Ocak 2019 tarihine kadar, islamveyorum@inonu.edu.tr adresine başvurmaları,

2-Tebliğ özeti kabul edilenlerin; tebliğlerinin tam metinlerini 22 Mart 2019 tarihine kadar göndermeleri,

3-Tebliğ metinlerinin en az 10, en fazla 25 sayfa hacminde hazırlanmaları,

4-Tebliğlerin, özgün ve araştırma mahsulü olması, başka eserlerden alıntı olmamaları, herhangi bir yerde yayınlanmamış olmaları ve yayınlanmaya uygun biçimde göndermeleri,

5-Sempozyuma yurt içinden katılacakların 22 Mart 2019 tarihine kadar 250 TL katılım ücretlerini Malatya İlahiyat Vakfı, İnönü Üniversitesi TC. Ziraat Bankası Şubesi

İBAN:TR66 0001 0014 9081 0037 0550 28 hesaba yatırmaları,

6-Tebliğin bir kişi tarafından hazırlanması arzu edilmekle birlikte, yazar sayısının birden fazla olması durumunda her biri için ayrı katılım ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

7-Katılımcıların konaklama ve ağırlama giderleri Mahallince karşılanacaktır.

8- Kabul edilen ve Sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinleri elektronik ve yazılı kitap olarak yayınlanacak ve katılımcılara gönderilecektir.

4- Sempozyum Takvimi:

Bildiri özeti göndermek için son tarih:

04 Ocak 2019

Kabul edilen bildirilerin duyurulması:

10 Ocak 2019

Tam metin göndermek için son tarih:

22 Mart 2019

Katılım ücreti göndermek için son tarih:

22 Mart 2019

Sempozyum programının yayını:

05 Nisan 2019

Sempozyum Tarihi

11-12 Nisan 2019

İletişim: islamveyorum@inonu.edu.tr

Tel: 0422377 49 97

Fax: 0422 341 00 61

Sekreteya:

Dr. Öğr. Görevlisi Emine GÜZEL: 0506 740 07 18

Arş. Gör. Soner ERASLAN: 0531 508 27 44

Memur Gülşen ÇİÇEK: 0505 646 15 12