Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu, 24-25 Ekim 2019, Malatya.

Oluşturma Tarihi: 2019-03-12 06:21:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2019-03-12 06:21:00

ULUSLARARASI YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU

(Akademik ve Sosyal Yönleriyle)

24-25 Ekim 2019, MALATYA

Çağrı Metni

Yüksek din öğretimi kurumları, ulusal ve evrensel düzeyde ihtiyaç duyulan dini bilgi üretimi, mevcut bilginin ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeni formlarda ifade edilmesi ve toplumun din hizmetleri ve din eğitimi ihtiyacının karşılanmasında gerekli olan insan kaynağının yetiştirilmesi gibi görevleri üstlenen kurumlardır. Bu kurumlar her ülkenin kendi sosyal, kültürel, siyasi ve dini yapısı çerçevesinde teşekkül etmekte ve bu konuda farklı tecrübeler ortaya çıkmaktadır.

Yüksek din öğretimi kurumları, dini bilginin üretilmesi, kristalize edilmesi ve ilgilisine kazandırılmasının yanı sıra topluma istikamet tayin edebilecek görüş ve kanaatlerin teşekkül ettiği akademik bir zemin niteliğindedir. Bu özelliği ile bu kurumlar, birey ve toplumun dinle kuracağı bağın şekillenmesinde belirleyici bir role sahiptirler. Bu rol, Müslüman toplumların gelecek vizyonuna dair bir bakış açısı içerisinde hareket etmeyi, entelektüel bilgi üretme kapasitesini geliştirmeyi ve bunu güçlü iletişim kanallarıyla toplumla paylaşma becerisini gerekli kılmaktadır. Bu kurumlar bunu yaparken Müslüman toplumlara çizilen gelecek perspektifinin pasif bir müntesibi olmak yerine kurucu bir unsuru olmayı başarmak durumundadır.

Yüksek din öğretiminin hayati rol ve işlevi, onun çok geniş bir zaviyeden incelenmesini, tartışılmasını ve sonuçların paylaşılmasını gerektirmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde yüksek din öğretimi, son yıllarda oldukça hareketli bir süreç yaşamaktadır.Fakülte, öğrenci ve öğretim elemanlarının sayılarının hızla artması, farklı isimler altında aynı programa sahip yeni fakültelerin açılması, istihdam odaklı program geliştirme çabaları ve kalite standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar bunun göstergeleridir. Yine İlahiyat lisans tamamlama programına (İLİTAM) sınavsız geçiş, açıköğretim sistemi içerisinde ilahiyat lisans programının açılma talepleri, bu alandaki en güncel tartışmaları oluşturmaktadır.

Gelinen noktada yüksek din öğretimi konusunda Türkiye’nin tarihî tecrübeleri, bugünkü durumu ve geleceği hesaba katılarak, tepkisellik ve mevcudu koruma refleksini aşan, esaslı bir durum değerlendirmesinin yapılması gereklilik arz etmektedir. Özellikle bu kurumlarda ilmi geleneğin ve akademik teamüllerin ne kadar oluşturulabildiği, müfredatlarının toplumun problemlerine ne ölçüde çözüm sunabildiği, güncel ve sosyal konularla ilgili akademik çalışmaların ne düzeyde yapılabildiği, buralarda yetişen insan profilinin farklı istihdam alanlarının gerektirdiği yeterliklere ne düzeyde sahip olabildiği vb. konuların bilimsel ve gerçekçi bir analizle ele alınması gerekmektedir. Tarihi misyonu ve stratejik konumu itibariyle gönül coğrafyamıza karşı sorumluluklarıyla temayüz eden ülkemizin ihtiyaç duyacağı donanımlı din uzmanlarının yetiştirilebilmesi açısından bu konu ayrı bir anlam kazanmaktadır.

Bu çerçevede İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde İlahiyat Fakültesi tarafından 24-25 Ekim 2019 tarihleri arasında “Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu” düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu sempozyumun, çeşitli ülkelerden katılımcılarla Türkiye’nin ve Müslüman toplumların yüksek din öğretimi tecrübesi üzerine çok sesli bir müzakere ortamı oluşturması beklenmektedir. Yüksek din öğretiminin tarihsel, kurumsal ve kuramsal yönlerinin ele alınacağı sempozyumda aşağıdaki konulara ilaveten ilgili başka konuların da önerilmesi mümkündür.

Konu Başlıkları

 • Yüksek din öğretiminin gelecek perspektifi
 • Yüksek din öğretimi kurumlarının amaç ve işlevleri
 • Yüksek din öğretimi kurumlarının bilgi üretme kapasitesi
 • Yüksek din öğretiminin entelektüel ve toplumsal rolü
 • Yüksek din öğretimi ve kurumlarının temel sorunları ve çözüm önerileri
 • Yüksek din öğretimi kurumlarında kurumsal ve akademik yapılanma
 • Yüksek din öğretimi programlarının kalite standartları ve yeterlikleri
 • Uzaktan eğitim ve İLİTAM uygulamalarına ilişkin durum tespiti ve analizleri
 • Yüksek din öğretimi kurumu mezunlarının nitelikleri
 • Çeşitlenen din hizmetleri istihdam alanları ve yüksek din öğretimi kurumlarından beklentiler
 • Bilimsel yaklaşımlar, kuramlar ve yöntemler açısından yüksek din öğretimine ilişkin alanların durumu
 • Yüksek din öğretimi kurumlarında uluslararasılaşma: Mevcut imkânların analizi ve geliştirilmesi
 • Yüksek din öğretimi kurumlarında öğrenme-öğretme süreçleri ve niteliğin artırılması,
 • Yüksek din öğretimi kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki ilişkiler
 • Yüksek din öğretiminde disiplinler arası çalışmalar
 • Farklı ülkelerdeki yüksek din öğretimi tecrübeleri

Sempozyum Takvimi

 • Bildiri özeti gönderme için son tarih: 10 Mayıs 2019
 • Kabul edilen bildirilerin ilanı: 24 Mayıs 2019
 • Tam metin gönderme için son tarih: 20 Eylül 2019
 • Sempozyum Programının Yayımlanması: 04 Ekim 2019
 • Sempozyum Tarihi: 24-25 Ekim 2019

Katılım Esasları

 • Sempozyum, akademisyen, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır. Katılımcıların, sempozyum takviminde belirlenen sürelere riayet etmesi,
 • Bildirilerin 6000 ile 9000 kelime aralığında hazırlanmış olması ve daha önce başka bir yerde yazılı veya sözlü olarak sunulmamış olması,
 • Bildirinin amaç, yöntem, kaynak ve muhtemel sonuçlarını içeren özetinin 250-350 kelime aralığında ifade edilmesi ve “ yuksekdinogretimisempozyumu@inonu.edu.tr” adresine 10 Mayıs 2019 tarihine kadar gönderilmiş olması gerekir.
 • Bildiriler, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinden biriyle sunulabilir.
 • Sempozyuma katılım ücretsizdir. Konaklama ve ikram sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır.Ulaşım giderleri katılımcıya aittir.
 • Sempozyuma kesin katılımın gerçekleşmesi için bildiri tam metninin 10 Eylül 2019 tarihine kadar gönderilmesi ve bilim kurulunca kabul edilmesi şarttır.
 • Bildiriler sempozyum web sayfasında yer alan tam metin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Bknz:http://inonu.edu.tr/tr/yuksekdinogretimisempozyumu