ULUSLARARASI SEMPOZYUM İSLÂM ve YORUM IV DİNDARLIK (Din, İnsan ve Hayat) 15-16 Nisan 2020

Oluşturma Tarihi: 2019-09-26 10:11:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2019-09-26 10:13:00


ULUSLARARASI SEMPOZYUM

İSLÂM ve YORUM IV

DİNDARLIK

(Din, İnsan ve Hayat)

15-16 Nisan 2020

İnsanın anlam arayışına en açık yanıtı veren din, hayata dair tutum ve davranışların şekillenmesi üzerinde müessirdir. İnanç, ibadet ve ahlakın yanı sıra beşeri davranış ve ilişkileri düzenleyen normatif kuralları ile müntesibinin kişiliğini bütünüyle inşa etmeyi hedefler. Bu durum son ilahi hitap ile inşa olan İslam hakkında da geçerlidir. İyi insan ve muttaki mü’min kavramlarıyla özetlenebilecek olan nihai rehberlik, din ile kurulan olumlu ilişki ile ulaşılmak istenen hedefi gösterir.

Dinin rehberlik ve hidayetine teslimiyet, dinin kurucu metinleri tarafından olduğu kadar dinin mensupları tarafından da özendirilmiştir. Bunun için İslam özelinde konuya baktığımızda “muttaki, muhsin, muslih, âbid, salih, âdil vs.” gibi birçok kavram geliştirilmiştir. Bu kavramların her birinin ifade ettiği din ile ilişki biçimi ve boyutu belirginleştirilmiştir. Ancak modern zamanlara gelindiğinde din ile kurulan olumlu ilişki daha genel bir kavram olan dindarlık ile ifade edilmeye başlanmıştır.

Dindarlık, dinin hedeflerinin benimsenmesi ve içselleştirilmesiyle ilişkili bir kavramdır. Mensup olunan dini, ona bağlı olan kişileri ve dini inançların hayata geçirilmesini şeklinde üçlü bir bileşene sahiptir. Bu anlamda dindarlık, “din, insan ve hayat” olarak ifade edebileceğimiz üçlü bir bağlam üzerine oturur. Dolayısıyla dindarlık bir taraftan insanın bağlı olduğu dini içselleştirmesini diğer taraftan onun bireysel ve toplumsal hayatta yaşanmasını ifade eder. Dindarlığın “yaşanan din” ile alakalı yönü ondaki farklılıkları ve çoğulculuğu gündeme getirir. Dindarlık insanın bireysel ve toplumsal hayatında farklı biçim ve tonlarda karşımıza çıkar. Dinin teolojik düzlemdeki çoğul yönü nasıl “yorum” ile ifade ediliyorsa yaşanan hayattaki yönü de dindarlıkta “çeşitlilik-çoğulculuk” ile ifade edilmektedir. Dinbilimlerindeki son iki asırlık çalışmalar “yaşanan din”in çeşitliliğine, bireysel boyuttaki derinliğine, toplumsal hayattaki farklı tezahürlerine ve bunun nasıl ölçülebileceğine odaklanmıştır.

Dindarlığın birçok faktörden etkilenen yapısı, dinin bireysel ve toplumsal düzlemdeki yaşanışını, dinin hayatın çeşitli alanlarıyla girdiği etkileşimin tezahürleri olan farklı dindarlık söylem ve biçimlerinin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Sosyal değişim ve etkileşimin çok hızlı ve güçlü gerçekleştiği çağımızda, dinin metinleri, tarihsel uygulamaları dikkate alınarak sosyal hayatın değişen yönlerine paralel olarak dindarlığın nasıl şekillendiği ve yeni biçimler aldığı, farklı kültürel bağlamlarda nasıl biçimlendiği gibi konuların araştırılması daha çok önem arz etmeye başlamıştır.

Dinin sürekli değişen hayatı tanımlama ve dönüştürme iddiasıyla, hayatın dindarı önüne katıp götüren yapısı arasında oluşan git-gel zaman zaman dindarlığın içerikten yoksunlaşmasını, farklı dünyevi -bireysel ve toplumsal- amaçlar için araçsallaştırmasını gündeme getirmektedir. Bu, sadece dinin hayata yansıtılmasını değil, dinin değerlerinin temsilinde krize sebep olabilmektedir. Din ile dindar arasındaki ayrıştırılamaz algısal temsil, din ile dindar arasındaki bağın ve bunun ifadesi olan dindarlığın birçok bakımdan araştırılmasını zorunlu kılmaktadır.

Sempozyum temel konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

1. Dindarlığın Kavramsal Çerçevesi

2.Dindarlığı Besleyen Klasik Kaynaklar

3. Ahlak ve Dindarlık

4. Türkiye ve İslam dünyasında gelişen Dindarlık Söylemleri

5. Dindarlığın Bireysel ve Toplumsal tezahürleri

6. Dindarlığın ölçümlenmesi ve ölçek çalışmalarında son gelişmeler

7. Dindarlığın Kategorik Ayırımları (Kitabi, popüler, siyasal, kültürel Dindarlıklar vb.)

8. Geleneksellik ve modernlik arasında sıkışan dindarlığımız ve yöntem arayışları

9. Sosyal Değişim ve Dindarlık

10. Dünyada ve Batıda Gelişen Yeni Dindarlık Şekilleri

11. Medyatikleşme, Dijitalleşme ve Dindarlık

12. Kültürel, dini, siyasi, ideolojik farklıklar ve Dindarlık

13. Dindarlıkta Ortak Nokta Arayışları

14. Dindarlık Psikolojisi

15. Kişisel Gelişim Evreleri, Çocuk, Genç ve Yetişkin Dindarlığı

Katılım Esasları

1. Sempozyum akademisyen, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır. Bütün katılımcıların, sempozyum takviminde belirlenen sürelere riayet etmesi gerekmektedir.

2.Bildirinin amaç, yöntem, kaynak ve muhtemel sonuçlarını içeren özetinin 250-350 kelime aralığında ifade edilmesi ve “islamveyorum@inonu.edu.tr” adresine 20 Aralık 2019 tarihine kadar gönderilmiş olması gerekir.

3. Bildirilerin 6000 ile 9000 kelime aralığında hazırlanmış olması ve daha önce başka bir yerde yazılı veya sözlü olarak sunulmamış olması gerekmektedir.

4. Tebliğlerin, özgün ve araştırma mahsulü olması, başka eserlerden alıntı olmamaları, herhangi bir yerde yayınlanmamış olmaları ve yayınlanmaya uygun biçimde göndermeleri gerekmektedir.

5. Bildiriler, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinden biriyle sunulabilir.

6- Konaklama ve ikram sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır. Ulaşım giderleri katılımcıya aittir. Aynı bildiriyi birden fazla yazarın hazırlaması durumunda sadece bir kişinin konaklaması karşılanacaktır.

7- Sempozyuma kesin katılımın gerçekleşmesi için bildiri tam metninin 09 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesi ve bilim kurulunca kabul edilmesi şarttır.

8-Bildiriler sempozyum web sayfasında yer alan tam metin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Sempozyum Takvimi

Bildiri özeti gönderme için son tarih: 20 Aralık 2019

Özetleri kabul edilen bildirilerin ilanı: 03 Ocak 2020

Tam metin gönderme için son tarih: 09 Mart 2020

Tam metinleri kabul edilen bildirilerin ilanı: 16 Mart 2020

Katılım ücreti göndermek için son tarih: 23 Mart 2020

Sempozyum Programının Yayımlanması: 06 Nisan 2020

Sempozyum Tarihi: 15-16 Nisan 2020