Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu

Oluşturma Tarihi: 2019-11-12 13:47:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2019-11-12 13:47:00

Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu

Kutbeddin Râzî (766/1365) ve Mübarekşah’ın (1382) felsefi çalışmalarıyla temayüz ettiği; Mâtürîdî kelamcısı Sadruşşeria (747/1346), Eş’arî kelamcıları Îcî (756/1355), Teftazânî (792/1390) ve Cürcânî’nin (816/1413) felsefe ile Kelamı mezcederek eserler verdiği; Devvânî’nin (918/1512) felsefe, Kelam ve ahlak, Ali Kuşçu’nun (879/1474) ise fesefe, Kelam ve matematik alanında eserler telif ettiği; Davud Kayserî’nin (751/1350) Ekberî gelenek içinde tasavvufi eserler verdiği, Molla Fenârî’nin (834/1431) şer’î ilimler yanında metafizik ve tasavvufu kendisinde mezcettiği; Hocazâde’nin (893/1488) felsefe ve Kelam tartışmalarına yer verilen Tehafüt geleneğini ileri düzeyde devam ettirdiği 14. ve 15. yüzyılların İslam düşüncesi ve şer’î ilimler açısından 12. ve 13. yüzyıllardaki başarının devam ettirildiği bir dönem olduğunu görmekteyiz. Daha önce “Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu” adıyla birincisini düzenlediğimiz uluslararası sempozyumlar silsilesinin ikincisini İslam dünyasındaki ilmî ve felsefî süreklilik ve gelişimi takip etmek açısından “Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu” adıyla organize etmiş bulunmaktayız.

Sempozyum Konuları

 • ve 15. Yüzyıllar çerçevesinde
 • Felsefi konu, kavram ve problemler
 • Kelami konu, kavram ve problemler
 • Tasavvufi konu, kavram ve problemler
 • Felsefe - Kelam etkileşimi
 • Felsefe - Tasavvuf etkileşimi
 • Kelam - Tasavvuf etkileşimi
 • Felsefe - Kelam - Tasavvuf etkileşimi
 • Devrin filozof, mütekellim ve mutasavvıflarının etkilediği veya etkilendiği düşünürler
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından varlık
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından metafizik
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından epistemoloji
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından ahlak
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından nefs (psikoloji)
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından mantık
 • Felsefe, Kelam ve/veya Tasavvuf açısından inanç konuları

Kapsam ve Sınırlılıklar

Bildiriler bu zaman diliminde yaşamış filozof, kelamcı ve/veya mutasavvıfların belli bir probleme dair görüş ve teorilerini inceleyecek veya kendisinden önce veya sonra yaşamış düşünürlerin aynı probleme ilişkin görüş veya teorileriyle karşılaştırma yapacak şekilde ortaya konulacaktır. Biyografi çalışmaları bildiri olarak değerlendirilmeyecektir.

En az iki düşünür özelinde belli bir problem ekseninde etkileşimi araştırmayı amaçlayan çalışmalar da sempozyum konuları kapsamında değerlendirilecektir. 14-15. yüzyıllar 1301-1500 yılları arasını kapsamaktadır. Bununla birlikte ömrünün en azından ilk 10 yılı veya son birkaç yılı bu tarih aralığında geçen filozof, mütekellim ve mutasavvıflar da dikkate alınacaktır.

Bildiri Dili: Bildiriler, yalnızca Türkçe, İngilizce veya Arapça olarak sunulabilecektir.

Ulaşım: Organizasyonumuz sadece özel davet edilen katılımcıların ulaşım giderlerini karşılayacaktır. Bunlar dışındaki her katılımcı ulaşım giderini kendisi karşılayacaktır.

Konaklama: Organizasyonumuz sadece özel davet edilen katılımcıların konaklama giderlerini karşılayacaktır. Bunlar dışındaki her katılımcı konaklama giderini kendisi karşılayacaktır. Konaklama için Sempozyum mahalline ulaşımı kolay alternatif otel veya misafirhaneler belirtilecektir.

Öğle ve akşam yemekleri: Sempozyum günlerindeki öğle ve akşam yemekleri organizasyonumuz tarafından karşılanacaktır.

Sunum şekli: Sadece sözlü sunum yapılacaktır.

Katılım ücreti: Katılım ücreti yoktur.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Murat DEMİRKOL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Kazım ARICAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Nuri ADIGÜZEL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent AKOT, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Ü. Abdullah DEMİR, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Ata AZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON

PHILOSOPHY, KALAM, TASAWWUF

IN THE 14TH AND 15TH CENTURY ISLAMIC THOUGHT

The 14th and 15th centuries can be regarded as the period which maintained and continued the success of Islamic sciences coming from the 12th and 13th centuries. In this period, there were many excellent thinkers and significant works. For instance, Qutbeddin al-Râzî (766/1365) and Mubarakhsah (1382) came into prominence with their philosophical studies; Sadrushsheria (747/1346) as a theologian of al-Maturidi,Ash’ari theologians Îcî (756/1355), Teftazânî (792/1390) and Cürcânî (816/1413)produced magnificent works by combining philosophy and kalam. Moreover, Devvânî (918/1512) wrote on philosophy, kalam and morality; and Ali Kuşçu (879/1474) wrote on philosophy, kalam and mathematics. Furthermore, Davud al-Kayserî (751/1350) wrote sufistic works in the Ekber tradition, and Molla Fenârî (834/1431) wrote about metaphysics and tasawwuf as well as religious sciences. Simirlarly, Hocazâde (893/1488) also wrote about discussions in philosophy and kalam within the tradition of Tahafut. We are arranging the second of the series of international symposiums which we organized before as "International Symposium on Philosophy in the 13th Century". In order to follow the scientific and philosophical continuity and development in Islamic world we are organizing the second symposium with the name of “International Symposium On Philosophy, Kalam, Tasawwuf In The 14th And 15th Century Islamic Thought”.

Symposium Topics:

In the context of 14th and 15 Centuries:

 • Philosophical subjects, concepts and problems
 • Theological subjects, concepts, and problems
 • Sufistic subjects, concepts and problems
 • The interaction between Philosophy and Kalam
 • The interaction between Philosophy and Tasawwuf
 • The interaction between Kalam and Tasawwuf
 • The interaction between Philosophy-Kalam-Tasawwuf
 • The thinkers who influenced or wereinfluenced by philosophers, theologians and sufis in that period
 • Existence in terms of Philosophy-Kalam-Tasawwuf.
 • Metaphysics in terms of Philosophy-Kalam-Tasawwuf
 • Epistemology in terms of Philosophy-Kalam-Tasawwuf
 • Morality in terms of Philosophy-Kalam-Tasawwuf
 • Nafs/psychology in terms of Philosophy-Kalam-Tasawwuf
 • Logic in terms of Philosophy-Kalam-Tasawwuf.
 • Faith issues in terms of Philosophy-Kalam-Tasawwuf.

Scope and Limitations:

Symposium proceedings include the ideas and theories on a specific problem of the philosophers, theologians and sufis who lived in that period or analyze and compare with the ideas or theories on the same problem of the thinkers who lived before or after.

Biographic studies will not be taken into consideration.

The studies which are aiming to analyze the interaction on a problem which was held by at least two thinkers, will be in the scope of the symposium. 14th -15th centuries refer to years between 1301-1500. In addition to this, the philosophers, theologians and Sufis who lived their lives’ first 10 years or last few years in these years will be taken into consideration.

Language:

The language of proceedings should be Turkish, English or Arabic only.