Yeni Kitap: Mutezilî Kavramlar Sözlüğü: Hudûdu’l-Elfaz

Oluşturma Tarihi: 2023-10-18 14:04:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2023-10-18 14:07:00

Yazar: Ebû Reşîd en-Nîsâbûrî-Ebu Said es-Sağanî

Muhakkik: Arş. Gör. Özkan Şimşek- Arş. Gör Yusuf Arıkaner

Kelam terimleri noktasında Türkiye’de maalesef bir iki eser dışında herhangi bir kitap mevcut değildir. Ülkemizde kelam alanında çalışma yapan araştırmacılar, karşılaştıkları kavramları anlama ve okudukları hacimli metinlerin inceliklerini kavramada ıstılahları kapsayan geniş kapsamlı sözlüklere ihtiyaç duymaktadır. Bu yanıyla sözlükler eğitim sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Benzer bir ihtiyaçtan hareketle Arap aleminde ise hem birçok klasik eser neşredilmiş hem de mütekellimlerin eserlerinden hareketle derleme sözlükler meydana getirilmiştir. Kelam eğitimi açısından klasik kaynaklara dayanan yeni kelam terimleri sözlüklerinin hazırlanması bir gereklilik ve ihtiyaç olarak önümüzde durmaktadır. Hudûdu’l-elfâz’ın bir nebze de olsa bu ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. Burada neşrini sunduğumuz metin de dahil olmak üzere yeni keşfedilen hem Mutezilî hem Eş‘ârî eserler paha biçilmez kaynaklar mesabesindedirler.

Mutezilî Kavramlar Sözlüğü: Hudûdu’l-Elfaz